Nuorisotoiminnan toiminta-avustus

Toiminta-avustusta myönnetään sellaisten helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna.

Kun pohdit nuorisotoiminnan avustusten hakemista, tutustu huolellisesti sekä avustusten yleisiin ohjeisiin ja ehtoihin että avustuslajikohtaisiin myöntämisperusteisiin ja hakuohjeisiin.

Millaisille yhdistyksille avustusta voidaan myöntää?

Yhdistyksen jäsenistä ja/tai aktiivisesti toimintaan osallistuvista kaksi kolmasosaa täytyy olla alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä ja hakijan kotipaikan on oltava Helsinki. Lisäksi varhaisnuoriso- tai nuorisoyhdistysten tai vastaavien jäsenistä ja/tai aktiivisesti toimintaan osallistuvista yli puolet tulee olla 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Nuorisojaosto voi harkintansa mukaan myöntää perustelluista syistä toiminta-avustusta sellaisille nuorisoyhdistyksille ja -osastoille, joilla ikää ja/tai asuinpaikkaa koskevat kriteerit eivät täysin täyty.

Jäsenellä tarkoitetaan yhdistyksen jäseniä. Aktiivinen osallistuja tarkoittaa niiden yksittäisten ihmisten määrää vuodessa, jotka osallistuvat yhdistyksen toimintaan aktiivisesti ja toistuvasti. Aktiivinen osallistuja on esimerkiksi henkilö, joka osallistuu toistuvasti yhdistyksen harrastustoimintaan. Myös esimerkiksi henkilö, joka on mukana järjestämässä yhdistyksen toimintaa, on aktiivinen osallistuja. Vaikkapa yhden tapahtuman järjestäminen voi vaatia aktiivista ja toistuvaa osallistumista suunnittelun, järjestelyjen ja itse tapahtuman aikana. Esimerkiksi kertaluontoisesti tapahtumaan osallistuvat yleisön edustajat eivät kuitenkaan ole aktiivisia osallistujia.

Rekisteröimättömältä varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen, ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Yhdistyksen nuoriso-osastolla tai vastaavalla pitää siis olla oma kustannuspaikka kirjanpidossa ja talousarviossa sekä sen toiminnan tulee näkyä myös yhdistyksen toimintasuunnitelmassa ja -kertomuksessa. Rekisteröimättömiä yhdistyksiä ovat myös ne järjestöjen varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastot/-jaostot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä.

Toiminta-avustuksen muut myöntämisperusteet

Jakopäätöstä tehtäessä otetaan huomioon järjestön avustuksen saannin tarve ja tämän määrittelemiseksi huomioidaan:

Hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu

 • 7–28-vuotiaiden helsinkiläisten jäsenten tai aktiivisesti toiminnassa mukana olevien määrä
 • eri toimintojen määrä
 • järjestön toiminnan alueellinen kattavuus ja sen osuus täydentämässä nuorisotyötä Helsingin kaupungissa

Hakijan taloudellinen asema

 • hakijan varallisuus
 • suhteettoman pieni oma varainhankinta vaikuttaa avustusta alentavasti
 • hallintokulujen suhteettoman suuri osuus tilikauden kokonaismenoista vaikuttaa avustusta alentavasti

Hakijan saamat julkiset avustukset ja avustuslainat sekä niiden käyttö

Toiminta-avustuksen suhde edellisvuoden menoihin
 • avustus voi olla korkeintaan 80 prosenttia edellisen vuoden hyväksytyistä menoista

Järjestön nuorisopoliittinen ja nuorisokasvatuksellinen merkitys

Nuorten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon
 

Vuokra-avustusta ovat oikeutettuja hakemaan ne toiminta-avustuskelpoiset yhdistykset, joilla on vuokrattuna oma toimitila. Vuokra-avustukseen ovat oikeutettuja myös ne helsinkiläiset varhaisnuoriso- ja nuorisopiirijärjestöt, joiden paikallisjärjestöt tai -osastot ovat oikeutettuja toiminta-avustuksiin. Nuorisojaosto linjaa vuosittain vuokra-avustuksen enimmäismäärän. Vuonna 2024 vuokra-avustuksen enimmäismäärä on 450 euroa kuukaudessa. 

Vuokra-avustusta voidaan myöntää, mikäli yhdistyksellä on toimintaa tilassa vähintään neljänä päivänä viikossa. Nuorisojaosto päättää vuosittain toimintalinjat vuokra-avustusten jakamisesta ja määrittelee vuokra-avustuksen enimmäismäärän. Yhdistys voi saada vuodessa vain yhden vuokra-avustuksen enimmäismäärän.

Vuokra-avustusta haetaan toiminta-avustushaun yhteydessä ja haettava summa on sisällytettävä avustushakemukseen. Avustushakemukseen on tällöin täytettävä vuokraselvitystiedot.

Ensimmäistä kertaa vuokra-avustusta hakevien on toimitettava liitteenä kopio voimassaolevasta vuokrasopimuksesta. Mikäli vuokrasopimukseen tulee muutoksia, on kopio uudesta vuokrasopimuksesta liitettävä hakemukseen. Jos vuokra nousee, täytyy hakemukseen liittää maksetusta vuokrasta kuitti, jossa näkyy uusi vuokrasumma.

Toiminta-avustusta haetaan kuluvalle vuodelle helmikuun viimeisen päivän loppuun mennessä. Hakemuksen liitteitä voi kuitenkin toimittaa maaliskuun loppuun asti, jos esimerkiksi yhdistyksen tilinpäätös ei ole vielä helmikuun loppuun mennessä valmis. 

Hakemus täytetään sähköisesti kaupungin avustusasioinnissa. Rekisteröidyn yhdistyksen tulee tunnistautua yhdistyksen oman suomi.fi-tunnistautumisen kautta.

Liitteet toimitetaan sähköisen asioinnin kautta.

Toiminta-avustushakemukseen tulee liittää aina seuraavat liitteet:

 • toimintasuunnitelma vuodelle, jota hakemus koskee
 • talousarvio vuodelle, jota hakemus koskee
 • tilinpäätös edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta
 • toimintakertomus edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta
 • tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto koskien edellistä päättynyttä tilikautta
 • vuosi- tai kevätkokouksen allekirjoitettu pöytäkirja, jossa näkyy tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kirjanpidon, tilinpäätöksen ja muiden asiakirjojen täytyy noudattaa yhdistys- ja kirjanpitolakia.

Jos yhdistys hakee avustusta helsinkiläiselle nuoriso-osastolleen, täytyy nuoriso-osaston toiminta ja talous näkyä tilinpäätöksessä, toimintakertomuksessa, talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa omana ja muusta toiminnasta erillisenä kohtanaan. Esimerkiksi tilinpäätöksessä pitää näkyä helsinkiläinen nuoriso-osasto omalla kustannuspaikallaan.

Uuden hakijan tulee lisäksi liittää seuraavat liitteet (myös vanhan hakijan, jos säännöt tai tilinumero ovat muuttuneet): 

 • voimassa olevat yhdistyksen säännöt 
 • tiliotekopio tai pankin ilmoitus tilinomistajasta

Tiliotekopion osalta riittää esimerkiksi se sivu tiliotteesta, jossa näkyy tilinumero ja tilin omistaja. Muut tiedot voi halutessaan peittää.

Vuokra-avustusta haettaessa hakemukseen liitetään myös: 

 • vuokrasopimus (uusi hakija tai jos sopimus/tila on vaihtunut)
 • vuokranmaksukuitti (jos vuokra on noussut sopimuksessa lukevasta vuokran määrästä)

Liitteitä voi toimittaa sähköisesti myös varsinaisen hakemuksen jättämisen jälkeen maaliskuun loppuun asti tai erikseen sovittavaan määräaikaan mennessä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että liitteiden viivästyminen viivästyttää myös hakemuksen käsittelyä ja päätöksentekoa.  

Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunnan nuorisojaosto päättää toiminta-avustuksista sekä edellisen vuoden toiminta-avustusten käytön hyväksymisestä vuosittain. Yleensä päätös tehdään toukokuun lopulla pidettävässä jaoston kokouksessa.

Päätös toimitetaan hakijalle postitse, ja lisäksi päätöksen sisältävä nuorisojaoston kokouspöytäkirja on nähtävillä Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Nuorisojaoston kokousten esityslistat julkaistaan noin viikkoa ennen kokousta, ja esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät niin ikään kaupungin verkkosivuilta.Siirry päätöksenteon sivuille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Päätökset eivät näy avustusasioinnissa.

Päätös kannattaa lukea huolellisesti. Päätöksessä on aina ensin päätösosa, jossa on myös velvollisuuksia ja ohjeita hakijalle esimerkiksi avustuksen käytön selvittämiseen. Päätösosassa lukee myös, mille ajalle ja mihin tarkoitukseen avustus on myönnetty. Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen ja sinä aikana, jolle se on myönnetty.

Toiminta-avustuksen käyttöön oikeuttavia hyväksyttäviä menoja ovat:

Koulutusmenot

 • Järjestön toimeenpanemien kurssi-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksien matkakulut, opetuspalkkiot, vuokrat ja materiaalikulut.
 • Matkakulut ja osanottomaksut yhdistyksen jäsenten osallistuessa piiri- tai valtakunnallisen tason kurssi-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin ja kokouksiin. Päivärahat eivät ole hyväksyttäviä kuluja.

Leiri- ja retkitoiminnan menot

 • Järjestön toimeenpanemien leirien ja retkien kuljetus-, materiaali-, elintarvike-, tiedotus-, vakuutus- ja vuokrakustannukset.
 • Osanotto- ja matkakustannukset yhdistyksen jäsenen tai jäsenten osallistuessa piirin tai keskusjärjestön leireille.

Harrastustoiminnan ja virkistystoiminnan menot

 • Toiminnan aiheuttamat materiaalikulut ja pienehköt kalustohankinnat.
 • Kuljetuskustannukset.

Kansainvälisen toiminnan menot

 • Materiaalikulut, asiantuntijapalkkiot ja ystävyyskunta- tms. vierailusta aiheutuvat järjestely- ja vieraanvaraisuuskustannukset.
 • Matka- ja osallistumiskustannukset järjestön vieraillessa kansainvälisen kattojärjestönsä tai sisar- tai veljesjärjestönsä toimesta järjestettävässä tilaisuudessa, seminaarissa, konferenssissa tai leirillä.
 • Matka- ja osallistumiskustannukset johonkin muuhun laajaan nuorison kansainväliseen tapahtumaan, joka edistää nuorison kansainvälisyyskasvatusta.

Palkkamenot

 • Henkilöstömenot

Tiedotus- ja hallintomenot

 • Vuokra- yms. toimistokulut.
 • Tiedotus- ja julkaisutoiminnasta aiheutuneet kulut.

Hyväksyttäviä menoja eivät ole seuraavat menot: välitystoiminnasta, varainhankinnasta tai liiketoiminnasta aiheutuvat menot, ilmoitushankintakulut, velkojen lyhennykset, kokouspalkkiot, jäsenmaksut ja poistot. Avustuksella ei myöskään voi rahoittaa käyttöomaisuuden hankintaa.

Toiminta-avustuksen käytön selvittäminen

Edellisenä vuonna saadun avustuksen käyttö on selvitettävä uuden avustushakemuksen yhteydessä. Selvitykseen vaaditaan yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto ko. vuodelta sekä vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen. Saadun avustuksen käytön selvitys on annettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta.

Jos avustuksen käyttöä ei selvitetä hyväksyttävästi määräajassa, voidaan toiminta-avustus periä takaisin. On hyvä muistaa, että Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeiden mukaisesti avustuksen myöntäjällä on oikeus pyytää tarpeen mukaan kaikki tiedot ja asiakirjat, mitkä avustuksen käytön selvittämiseksi vaaditaan. Avustuksen saaja on siis velvollinen erikseen pyydettäessä toimittamaan myös muita selvityksiä kuin päätöksessä mainitut. 

Lisäksi osa nuorisotoiminnan avustuksen saajista valikoituu tilinpidontarkastukseen vuosittain. Jokainen avustusta saanut taho on velvollinen osallistumaan tilinpidontarkastukseen ja toimittamaan siihen vaaditut asiakirjat ja tiedot, jos hakija on valikoitunut mukaan tarkastettavien joukkoon.

Toiminta-avustusennakon saamiseen oikeutettuja ovat edellisenä vuonna nuorisojaostolta toiminta-avustusta tai starttiavustusta saaneet yhdistykset.

Lue lisää toiminta-avustusennakosta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Siirry tutustumaan tarkemmin nuorisotoiminnan avustusten yleisiin ohjeisiin

Siirry lukemaan lisää nuorisotoiminnan avustusten ohjeista ja tuesta

Ota yhteyttä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikön suunnittelijoihin, kun sinulla on kysyttävää tai kerrottavaa nuorisotoiminnan avustuksista. 

Hae avustusta

Hakemus ei ole avoinna

Tämä avustushaku ei ole avoimena