Liikunnan laitosavustus

Liikunnan laitosavustus on tarkoitettu Helsingin Kaupungin tytäryhteisöille. 

Laitosavustus on harkinnanvarainen avustus.

Hakuaika: katso kohta hakeminen. 

Helsingin kaupungin liikunnan ja kulttuurin laitosavustuksia myönnetään pääsääntöisesti kaupunkikonsernin laitoksille, joiden kanssa kaupungilla on erityissuhde. Tällaisen erityissuhteen piirissä olevien toimijoiden tulisi olla ensisijaisesti kaupungin omia toimijoita. Helsingin kaupunkikonsernin ohjaukseen kuuluvat yhtiöt, säätiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt, joissa kaupungilla on määräysvalta.

Kaupunkikonsernin laitosten lisäksi liikunnan laitosavustuksin tuetaan uinnin ja jääurheilun ylläpitokustannuksiltaan kalliimpia erityisolosuhteita. Liikunnan ja kulttuurin laitosavustusten piirissä ei voi olla toimijoita, ilman sellaisia kriteerejä, jotka erottaisivat ne selkeästi muista vastaavista toimijoista Helsingissä.

 

Vuoden 2025 laitosavustushaku on avoinna 1.3. – 26.4.2024.

Avustusta haetaan ensisijaisesti avustusasioinnin laitosavustuslomakkeella. 

Avustusasioinnin käytön ohjeet kirjautumisohjeineen löydät täältä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Poikkeustapauksessa avustushakemuksen voi toimittaa kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Kulttuuri- ja vapaa-aika/Liikunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13). Kaupungin kirjaamoon toimitettavien hakemusten on oltava perillä määräpäivään klo 15:een mennessä.

Hakijan tulee liittää hakemuslomakkeelle pakolliset liitteet, jotta hakemus voidaan käsitellä.

Laitosavustuksen pakolliset liitteet ovat:

  • Toimintasuunnitelma ja talousarvio (vuodelle, jota hakemus koskee)
  • Tilinpäätös (viimeisin vahvistettu) 
  • Toimintakertomus (viimeisin vahvistettu) 
  • Tilin- tai toiminnantarkastuskertomus (viimeisin vahvistettu) 
  • Laitosavustuksen saajien edellytetään Helsingin kaupungin talousarvioesityksen ennustettavuuden parantamiseksi toimittavan avustuksen hakemuksen yhteydessä kolmivuotisen toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvion.

Lisäksi tulee lähettää saatteen liitteenä olevat laitoksen suoritteita (LIITE 1) 

ja käyttökustannusmenoja (LIITE 2) koskevat kyselylomakkeet täytettyinä.

Lopullisen päätöksen laitosavustusten myöntämisestä tekee liikuntajaosto. Päätökset pyritään tekemään joulukuussa. Kaikille avustusta hakeneille tahoille lähetetään postitse tiedoksi avustuspäätös muutoksenhakuohjeineen. 

Tutustu liikuntajaoston aikaisempiin päätöksiin liikuntajaoston sivuilla (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Avustukset maksetaan avustuspäätöksen mukaisesti neljässä erässä avustuksen saajan ilmoittamin maksuyhteystiedoin.  

Avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on, että kaupungin hakijalle aiempina vuosina myöntämissä avustuksissa ei ole ilmennyt epäselvyyksiä. Kaupungilla on oikeus keskeyttää myönnetyn avustuksen maksaminen asian selvittämisen ajaksi, mikäli on aihetta epäillä, että Helsingin kaupungin yleisten avustusehtojen kohdassa 10 mainitut edellytykset avustuksen takaisinperintään täyttyvät. 

Kaupungilla on oikeus kuitata myönnetty avustus kokonaan tai osittain avustuksen saajalta olevalla perimiskelpoisella saatavallaan. 

Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. 

Avustusta ei saa jakaa edelleen, vaan se on tarkoitettu avustuksen saajan toimintaan yleisesti. 

Avustuksen saajan on viipymättä ilmoitettava Helsingin kaupungille avustuksen käyttöön vaikuttavasta merkittävästä muutoksesta. 

Laitosavustuksen käyttö selvitetään seuraavan vuoden laitosavustushaun yhteydessä. Hakemuslomakkeella on tälle erillinen kohtansa, minkä lisäksi hakemuksen liitteenä toimitetut pakolliset liitteet ovat osa selvitystä. 

Tutustu liikunnan avustusten myöntämistä, käyttöä ja käytön selvittämistä säänteleviin muihin dokumentteihin kootusti Ohjeita ja tukea -sivulla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Henkilökohtaista neuvontaa liikunnan avustuksiin liittyen antavat henkilöt löydät Yhteystiedot-sivulta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hae avustusta

Tunnistaudu

Kirjaudu palveluun ja tee tunnistautuminen.

Kirjaudu sisään Esikatsele hakemusta