Nuorisotoiminnan starttiavustus

Toimintansa aloittava tai uudelleen käynnistävä varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestö voi hakea starttiavustusta toiminnan käynnistämisestä tai sen uudelleen käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. Yhdistys ei voi saada samana vuonna kuitenkaan sekä startti- että toiminta-avustusta.

Kun pohdit nuorisotoiminnan avustusten hakemista, tutustu huolellisesti sekä avustusten yleisiin ohjeisiin ja ehtoihin että avustuslajikohtaisiin myöntämisperusteisiin ja hakuohjeisiin.

Starttiavustusta myönnetään varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöille tai nuorten toimintaryhmille, jonka jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista kaksi kolmasosaa on 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. 

Avustusta myönnetään toiminnan käynnistämisen kuluihin. 

Starttiavustusta voi hakea läpi vuoden. Hakijan kannattaa kuitenkin huomioida, että valmistelun ja päätöksenteon aikataulu on sidottu nuorisojaoston kokousaikoihin.

Starttiavustusta haetaan sähköisessä asioinnissa projektiavustushakemuksella. Kirjoita hakemuslomakkeen kohtaan “Lisätiedot”, että kyseessä on starttiavustushakemus. Rekisteröidyn yhdistyksen tulee tunnistautua yhdistyksen oman suomi.fi-tunnistautumisen kautta.

Kumppanuusyksikön asiantuntijoihin voi olla yhteydessä jo ennen hakemuksen lähettämistä. He tapaavat usein uuden yhdistyksen edustajia. Mahdollisessa tapaamisessa keskustellaan yhdistyksestä sekä neuvotaan avustuksen hakemisessa ja muissa avustusasioissa.

Liitteet toimitetaan sähköisen asioinnin kautta.

Starttiavustushakemuksen liitteet ovat:

 • voimassaolevat yhdistyksen säännöt 
 • tiliotekopio tai pankin ilmoitus tilinomistajasta
 • toimintasuunnitelma vuodelle, jota hakemus koskee
 • talousarvio vuodelle, jota hakemus koskee

Tiliotekopion osalta riittää esimerkiksi se sivu tiliotteesta, jossa näkyy tilinumero ja tilin omistaja. Muut tiedot voi halutessaan peittää. Tilanteen mukaan saatetaan pyytää muitakin liitteitä tai selvityksiä.

Jos yhdistyksen rekisteröimisprosessi on Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) vielä kesken, täytyy yhdistyksen toimittaa PRH:n todistus rekisteröinnin vireilläolosta. Kannattaa huomioida, että mahdollinen starttiavustus voidaan maksaa vain yhdistyksen nimissä olevalle suomalaiselle pankkitilille.

Liitteitä voi toimittaa sähköisesti myös varsinaisen hakemuksen jättämisen jälkeen annettuun määräaikaan mennessä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että liitteiden viivästyminen voi viivästyttää myös hakemuksen käsittelyä ja päätöksentekoa.

Starttiavustuksista päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto.

Kannattaa huomioida, että nuorisojaoston kokousajat määrittelevät sen, koska päätös on mahdollista tehdä. Jos hakija toivoo päätöstä tietystä kokouksesta, kannattaa olla yhteydessä Nuorisopalvelujen kumppanuusyksikön asiantuntijoihin. He kertovat, mihin mennessä hakemus pitää jättää, jotta päätösesitys pystytään valmistelemaan ko. kokoukseen. 

Yleensä hakemus pitää jättää viimeistään kuukautta ennen kokousta. Katso nuorisojaoston kokousajat vuonna 2024.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Päätös toimitetaan hakijalle postitse, ja lisäksi päätöksen sisältävä nuorisojaoston kokouspöytäkirja tai kumppanuuspäällikön päätös on nähtävillä Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Nuorisojaoston kokousten esityslistat julkaistaan noin viikkoa ennen kokousta, ja esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät niin ikään kaupungin verkkosivuilta. Siirry päätöksenteon sivuille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Päätökset eivät näy avustusasioinnissa.

Päätös kannattaa lukea huolellisesti. Päätöksessä on aina ensin päätösosa, jossa on myös velvollisuuksia ja ohjeita hakijalle esimerkiksi avustuksen käytön selvittämiseen. Päätösosassa kerrotaan myös, mille ajalle ja mihin tarkoitukseen avustus on myönnetty. Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen ja sinä aikana, jolle se on myönnetty.

Starttiavustuksen käyttöön oikeuttavia hyväksyttäviä menoja ovat:

Koulutusmenot

 • Järjestön toimeenpanemien kurssi-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksien matkakulut, opetuspalkkiot, vuokrat ja materiaalikulut.
 • Matkakulut ja osanottomaksut yhdistyksen jäsenten osallistuessa piiri- tai valtakunnallisen tason kurssi-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin ja kokouksiin. Päivärahat eivät ole hyväksyttäviä kuluja.

Leiri- ja retkitoiminnan menot

 • Järjestön toimeenpanemien leirien ja retkien kuljetus-, materiaali-, elintarvike-, tiedotus-, vakuutus- ja vuokrakustannukset.
 • Osanottamis- ja matkakustannukset yhdistyksen jäsenen tai jäsenten osallistuessa piirin tai keskusjärjestön leireille.

Harrastus- ja virkistystoiminnan menot

 • Toiminnan aiheuttamat materiaalikulut ja pienehköt kalustohankinnat.
 •  Kuljetuskustannukset.

Kansainvälisen toiminnan menot

 • Materiaalikulut, asiantuntijapalkkiot ja ystävyyskunta- tms. vierailusta aiheutuvat järjestely- ja vieraanvaraisuuskustannukset.
 • Matka- ja osallistumiskustannukset järjestön vieraillessa kansainvälisen kattojärjestönsä tai sisar- tai veljesjärjestönsä toimesta järjestettävässä tilaisuudessa, seminaarissa, konferenssissa tai leirillä.
 • Matka- ja osallistumiskustannukset johonkin muuhun laajaan nuorison kansainväliseen tapahtumaan, joka edistää nuorison kansainvälisyyskasvatusta.

Palkkamenot

 • Henkilöstömenot

Tiedotus- ja hallintomenot

 • Vuokra- yms. toimistokulut.
 • Tiedotus- ja julkaisutoiminnasta aiheutuneet kulut.

Hyväksyttäviä menoja eivät ole seuraavat menot: välitystoiminnasta, varainhankinnasta tai liiketoiminnasta aiheutuvat menot, ilmoitushankintakulut, velkojen lyhennykset, kokouspalkkiot, jäsenmaksut ja poistot. Avustuksella ei myöskään voi rahoittaa käyttöomaisuuden hankintaa.

Käytön selvittäminen

Jos yhdistys hakee starttiavustuksen jälkeen toiminta-avustusta seuraavalle vuodelle, yhdistys selvittää starttiavustuksen käytön toiminta-avustushakemuksen yhteydessä. Saadun avustuksen käytön selvitys on annettava siinäkin tapauksessa, että seuraavana vuonna avustusta ei haeta. Selvitykseen vaaditaan yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase sekä tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto koskien sitä vuotta, jolle starttiavustus on myönnetty. 

Jos avustuksen käyttöä ei selvitetä hyväksyttävästi määräajassa, voidaan toiminta-avustus periä takaisin. On hyvä muistaa, että Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeiden mukaisesti avustuksen myöntäjällä on oikeus pyytää tarpeen mukaan kaikki tieto, asiakirjat ja selvitykset, mitä avustuksen käytön selvittämiseen voi liittyä. Avustuksen saaja on siis velvollinen erikseen pyydettäessä toimittamaan myös muita selvityksiä kuin päätöksessä mainitut.

Siirry tutustumaan tarkemmin nuorisotoiminnan avustusten yleisiin ohjeisiin

Siirry lukemaan lisää nuorisotoiminnan avustusten ohjeista ja tuesta

Ota yhteyttä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikön suunnittelijoihin, kun sinulla on kysyttävää tai kerrottavaa nuorisotoiminnan avustuksista. 

Hae avustusta

Tunnistaudu

Kirjaudu palveluun ja tee tunnistautuminen.

Kirjaudu sisään Esikatsele hakemusta