Erillishaku: Kulttuurin avustukset iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseksi

Avustus on harkinnanvarainen erillisavustus, joka kohdennetaan helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan kulttuuritoimintaan. Erillisavustus iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseksi vuodelle 2024 tulee hakuun 15.1.–9.2.2024. Kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää rahoitettavista hankkeista kokouksessaan ti 16.4.2024

Tavoitteena on kiinnittää huomiota erityisesti kotona asuvien iäkkäiden ihmisten mahdollisuuteen elää laadukasta ja kokemusrikasta elämää, jossa he ovat aktiivisia toimijoita. Ennaltaehkäisevillä ja hyvinvointia lisäävillä toimenpiteillä vastataan väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin.

Avustushaku on valmisteltu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa yhteistyönä. Vuonna 2024 kulttuurin avustuksiin käytettävä määräraha on yhteensä 1 300 000 euroa. Avustus rahoitetaan Helsingin kaupungin käyttöön tulevilla valtionperintörahoilla.

Avustusinfot

Järjestämme avustukseen liittyen kaksi samansisältöistä avustusinfoa. Infotilaisuuksiin ei ole erillistä ilmoittautumista. 

Avustusinfo 1 to 14.12. klo 10.30–12, etätilaisuus.
Avustusinfo 2 ti 16.1. klo 16–17.30, läsnätilaisuus. Paikkana kokoustila AULA, Fredriksbergin talo, 1. kerros. Konepajankuja 3, sisäänkäynti B-rappu. 

Siirry katsomaan tallennetta ensimmäisestä avustusinfosta (YouTube-video).(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Kenelle?

Avustusta voivat hakea oikeustoimikelpoiset rekisteröidyt taide- ja kulttuurialalla toimivat yhteisöt. Avustusta eivät voi hakea yksityishenkilöt tai rekisteröimättömät työryhmät. Hakijoilta edellytetään kumppanuuksia. Kumppaneina voi olla myös rekisteröimättömiä yhteisöjä, toimintaryhmiä tai esimerkiksi yrityksiä. Hakemuksessa tulee kuvata yhteistyön muotoja ja rooleja. Avustuksen käytöstä ja käytön raportoinnista vastaa hakijayhteisö.

Mihin tarkoitukseen?

Avustukset kohdennetaan helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan kulttuuritoimintaan. Tavoitteena on kiinnittää huomiota erityisesti kotona asuvien iäkkäiden ihmisten mahdollisuuteen elää laadukasta ja kokemusrikasta elämää, jossa he ovat aktiivisia toimijoita.

Vertailussa ja arvioinnissa painotetaan hankkeita, jotka edistävät uudenlaisilla kumppanuuksilla ja toimintamalleilla iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä.

Hakukriteereinä painotetaan erityisesti saavutettavuutta ja toimintaa, jolla vahvistetaan iäkkään ihmisen osallisuutta ja toimijuutta. Avustuskriteereissä korostetaan myös iäkkäiden ihmisten osallisuutta hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Avustettavien hankkeiden tulee edistää yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:

 • lähipalveluiden/alueellisen taide- ja kulttuuritoiminnan kehittäminen
 • digitaalisten/etänä toteutettavien kulttuuritoimintojen kehittäminen
 • vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen kehittäminen
 • taide- ja kulttuuritoimijoiden osaamisen kehittäminen ja uusien työtapojen/rakenteiden luominen.

Hakijoita kannustetaan ottamaan suunnitelmissaan huomioon moninaisuus mukaan lukien esimerkiksi iäkkäät maahanmuuttajat. Hankkeita arvioitaessa kiinnitetään huomioita myös alueellisuuteen ja hankkeita pyritään kohdentamaan Helsingin eri kaupunginosiin.

Vertailussa ja arvioinnissa painotetaan hankkeita, jotka edistävät uudenlaisilla kumppanuuksilla ja toimintamalleilla iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä. Useamman eri toimijan yhteishankkeet luetaan arvioinnissa eduksi.

Avustusta voidaan käyttää hankkeesta johtuviin kuluihin, jotka eivät ole toimijan suoranaisia perustoiminnan kuluja. Hankkeilla tulee olla omarahoitusosuus. Omarahoituksen osuutta ei ole määritelty. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Lisäksi avustusten myöntämisessä noudatetaan:

Erillisavustusta iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseksi vuodelle 2024 voi hakea 15.1.–9.2.2024 klo 16:een mennessä.

Avustus voidaan myöntää joko yksi tai kaksi vuotta kestäville hankkeille. Päätökset monivuotisista hankerahoituksista tehdään kuitenkin vuosittain. Monivuotisissa avustuksissa avustuksen taso on ehdollinen ja riippuu kaupunginhallituksen tähän tarkoitukseen varattavan vuosittaisen määrärahan suuruudesta.

Avustusta varten hakijan tulee täyttää kaksi erillistä lomaketta

Avustuslomakkeessa kysytään tietoja hakijaorganisaatiosta. Webropol-lomakkeessa puolestaan kuvataan hankkeen sisältöä, tavoitteita ja toteutusta. Kaikki Webropol-lomakkeen kysymykset koskevat itse hanketta, jolle avustusta haetaan, ei hakijaorganisaation toimintaa yleensä.  

Molemmat pakolliset lomakkeet mahdollisine muine liitteineen tulee lähettää määräaikaan mennessä. Myöhästyneet hakemukset hylätään. On suositeltavaa lähettää hakemus jo ennen viimeistä hakupäivää, jolloin palvelussa saattaa olla ruuhkaa. 

Avustuksen hakijalla tulee olla valtuutus asiointiin kunnossa ennen avustusasiointiin kirjautumista. Yksityishenkilö ei voi hakea avustusta yhteisön nimissä ilman valtuutusta.
 

Hakija toimittaa hakijaorganisaatiota koskevat alla mainitut liitteet sähköisen asiointipalvelun kautta. Mikäli liitteet on toimitettu jo aiemmin jonkin muun Helsingin kaupungin avustushaun yhteydessä, samoja liitteitä ei tarvitse toimittaa uudelleen.

Iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämisen avustuksiin tarvittavat liitteet:

 • Yhteisön säännöt
 • Pankin ilmoitus tilinomistajasta tai tiliotekopio (hakijalla tulee olla oma suomalainen pankkitili, jolle avustus maksetaan)
 • Vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus
 • Vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja budjetti

Hakemus käsitellään Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurin edistäminen -palvelun kumppanuusyksikössä. Käsittelyajan pituus riippuu haettavasta avustuksesta. Avustuksista päättää kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  Hakijoita tiedotetaan päätöksestä jaoston päätöksen jälkeen. Hakijoille lähetetään tieto päätöksestä postitse. 

Kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää rahoitettavista hankkeista kokouksessaan ti 16.4.2024.

Erityisavustus maksetaan yhdessä erässä. 

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

Avustukset maksetaan avustuksen saajan nimellä olevalle pankkitilille. Ellei avustuksen saajalla ole pankkitiliä, tulee tämän avata pankkitili.

Pankkiyhteystietojen varmistamiseksi on hakemuksen liitteenä toimitettava (uusi hakija tai pankkiyhteystiedot muuttuneet) tiliote tai muu asiakirja, josta selviää tilinomistajan nimi ja tilinumero. Avustusta ei makseta tämän selvityksen puuttuessa.

Lisätietoja maksatukseen liittyvissä kysymyksissä antaa hallintosihteeri Minna Leino, puh. 09 3108 9044, minna.leino@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Avustuksen käytön ehdot

Iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämisen hankkeiden erityisavustuksen käyttöaika on: 

 • yksivuotiset hankkeet 1.6.2024–31.5.2025
 • kaksivuotiset hankkeet 1.6.2024–31.5.2026

Avustusta voidaan käyttää hankkeesta johtuviin kuluihin, jotka eivät ole toimijan suoranaisia perustoiminnan kuluja. Hankkeilla tulee olla omarahoitusosuus. Omarahoituksen osuutta ei ole määritelty. 

Kaikkiin kulttuurin avustuksiin sovelletaan Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita 28.10.2019.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (pdf)

Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin avustusehtojen mukaisesti.

Avustuksen saaja ei saa käyttää avustusta varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen.

Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpitonsa ja tilintarkastuksensa lain edellyttämällä tavalla sekä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus, vaikka tilintarkastuslaki ei sitä edellyttäisikään. Tällöin tarkastuksen voi suorittaa myös niin sanottu maallikkotilintarkastaja. Maallikkotilintarkastajan suorittamasta tarkastuksesta annetaan lausunto, jota kutsutaan toiminnantarkastuskertomukseksi.

Avustuksen saajan on korvauksetta annettava Helsingin kaupungille tämän tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä sekä avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen hakijan/saajan kirjanpito ja hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia tarkastuksia.

Avustuksen saajan on viipymättä ilmoitettava Helsingin kaupungille avustuksen käyttöön vaikuttavasta merkittävästä muutoksesta olemalla yhteydessä avustusvalmistelijoihin. Siirry kulttuurin avustusten yhteystietosivulle. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Avustuksen saaja sitoutuu selvittämään toiminnassaan käyttämiensä toimittajien taustat ja tekemään hankintansa vastuullisilta toimijoilta, jotka hoitavat yhteiskunnalliset velvoitteensa.

Avustuksen käytön selvittäminen

Kaikkien kaupungin myöntämien avustusten käyttö tulee raportoida. 

Avustusta saavilta edellytetään selvitystä avustuksen käytöstä ja sen yhteydessä vaikuttavuudenarviointia. Tarkoitus on linkittää hankkeet vahvemmin kaupunkistrategiaan ja muuhun ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään kehittämiseen. Raportti on toimitettava avustuksen myöntäjälle viimeistään kolme kuukautta hankkeen käyttöajan päättymisen jälkeen. 

 • Yksivuotisten hankkeiden kohdalla viimeinen raportointipäivä on 31.8.2025.
 • Kaksivuotisilta hankkeilta edellytetään väliraporttia sekä loppuraporttia viimeistään 31.8.2026.  

Olemme koonneet hankesuunnittelun tueksi taustamateriaalia, tutkimuksia ja linkkejä ikääntyneiden liikkumiseen ja kulttuuritoimintaan liittyen.

Avustusasiointimme on uudistunut vuoden 2023 aikana. Tutustu yleisiin ohjeisiin Ohjeita kulttuurin avustusasiointiin ja lomakkeiden täyttämiseen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) -sivulla ja ole tarvittaessa yhteydessä avustusvalmistelijoihin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Lisätietoja iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämisen avustuksista antaa erityissuunnittelija Sara Kuusi puh. 09 310 32204, sara.kuusi@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Hae avustusta

Tunnistaudu

Kirjaudu palveluun ja tee tunnistautuminen.

Kirjaudu sisään Esikatsele hakemusta