Liikunnan toiminta-avustus

Toiminta-avustus on helsinkiläisten liikuntaseurojen toimintaan suunnattu yleisavustusluontoinen avustus. Toiminta-avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti, ja sen myöntäminen perustuu laskennallisiin kriteereihin.

Hakuaika: katso kohta hakeminen. 

Avustuksen haussa, käytössä ja raportoinnissa tulee noudattaa liikunnan avustusten hakuohjetta sekä Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta.

Toiminta-avustusta voidaan myöntää hakemuksesta liikuntaseuroille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:  

 1. Hakijan sääntöjen mukainen kotipaikka on Helsinki, ja toiminta on avointa kaikille helsinkiläisille. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua pääasiassa helsinkiläisiin. 
 2. Hakijan tulee olla yhdistyslain mukaisesti Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröimä yhdistys. Yhdistyksen toiminta on vakiintunutta. Yhdistyksen tulee olla ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Tämä ei koske yhdistyksiä, joiden kohdalla kyse on nimen muutoksesta, jaoston rekisteröitymisestä itsenäiseksi yhdistykseksi tai jos kyse on aiemmin avustusta saaneiden, kahden tai useamman yhdistyksen toiminnan liittämisestä yhteen kokonaan tai osittain. 
 3. Hakijan pääasiallinen toiminta sääntöjensä mukaisesti on liikuntatoiminta ja sen toteuttamaa liikuntamuotoa edustava lajijärjestö on Suomen Olympiakomitea ry:n varsinainen jäsenen ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. Yli 50 % hakijan säännöllisestä harjoitustoiminnasta tulee olla lajeja, jotka täyttävät edellä mainitun kriteerin
 4. Hakija järjestää säännöllistä ohjattua liikuntatoimintaa oman seuransa samalle ryhmälle vähintään 10 kertaa 3 kuukauden yhtäjaksoisen ajan sisällä huomioiden lajin luonteen. 
 5. Hakijan ohjattuun säännölliseen liikunnan harjoitustoimintaan tulee osallistua vähintään 50 seuran helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. 

Hakija noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvää hallintotapaa sekä urheiluyhteisön eettisiä periaatteita, sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita.

Toiminta-avustus on liikuntaseurojen liikuntatoimintaan suunnattu yleisavustusluonteinen ja harkinnanvarainen avustus, jonka myöntäminen perustuu laskennallisiin kriteereihin. Lopullinen myönnettävä toiminta-avustus määräytyy, kun hakijan laskennallinen avustus suhteutetaan muiden toiminta-avustusta hakevien osuuteen käytössä olevasta kokonaismäärärahasta.  

Toiminta-avustuksen laskenta perustuu seuraaviin kriteereihin:  

 1. Helsinkiläisten aktiiviharrastajien määrä (juniorit/aikuiset). Liikuntaseuroilla lapsi- ja nuorisotoiminnan painotus laskennassa on 80 prosenttia ja aikuisten toiminnan painotus 20 prosenttia. Lapsiksi ja nuoriksi lasketaan avustusvuonna 20-vuotta täyttävät ja nuoremmat. Aktiiviharrastajaksi ilmoitetaan hakemuksessa seuran jäsen, joka osallistuu samalle ryhmälle järjestettyyn säännölliseen ohjattuun harjoitustoimintaan vähintään 10 kertaa, vähintään 3 kuukauden yhtäjaksoisen ajan sisällä. Järjestetyn säännöllisen toiminnan tulee olla seuran omaa yleishyödyllistä toimintaa eikä siihen lasketa kaupungilta ostopalveluna hankittua tai yhteistyössä kaupungin kanssa toteutettua liikuntatoimintaa. Henkilö voidaan ilmoittaa seuran aktiiviharrastajana laskentaan vain kerran, vaikka sama henkilö osallistuisi kalenterivuoden aikana useiden harjoitusryhmien toimintaan.  
 2. Niiden ohjaajien ja valmentajien määrä, jotka ovat käyneet vähintään VOK 1:n eli valtakunnallisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen ensimmäisen tason. Liikunnan aluejärjestöjen järjestämien VOK 1 -koulutusten lisäksi laskennassa huomioidaan niiden ohjaajien ja valmentajien määrä, jotka ovat käyneet vähintään vastaavantasoisen ja -sisältöisen lajiliiton järjestämän valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen tai jotka ovat suorittaneet liikunnanohjauksen perustutkinnon (ao), liikunnanohjaajan tutkinnon (amk) tai liikuntatieteiden maisterin tutkinnon (liikuntapedagogiikka tai liikuntabiologia).  

Avustuslaskennassa on käytössä jarruprosentti, joka estää toiminta-avustuksen pienenemisen enemmän kuin –20 % verrattuna edellisenä vuonna myönnettyyn toiminta-avustukseen. Mikäli muutos aktiiviharrastajien tai ohjaajien ja valmentajien määrässä johtuu seuran rakenteellisesta muutoksesta esimerkiksi jaoston/jaostojen lähtiessä seurasta, ei jarruprosentti ole käytössä.  

Avustusta voidaan myöntää kriteerit täyttäville hakijoille, jotka ovat hakeneet avustusta annettuun määräaikaan mennessä. Avustuksen määrä ei voi ylittää haetun avustuksen määrää. Mikäli yhteisö saa avustusta liikuntatoimintaansa kaupungin muilta hallintokunnilta, ei liikuntapalvelu avusta samaa toimintaa. 

Avustuksin tuetaan yhdistyksen itsensä järjestämää yleishyödyllistä toimintaa. Avustuksin ei tueta esimerkiksi kaupungin ostopalveluna yhdistykseltä hankkimaa toimintaa tai sellaista toimintaa, jota tuetaan muutoin esim. yhteistyösopimuksin. 

Avustuksen osuus seuran yleishyödyllisen liikuntatoiminnan hyväksyttävistä kustannuksista voi olla enintään 80 %.Toiminnasta aiheutuvina kustannuksina ei oteta huomioon lainojen lyhennyksiä, korkoja eikä poistoja, arvonalennuksia, varauksia tai muita laskennallisia eriä, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kuluihin. 

Pienin myönnettävä toiminta-avustus on suuruudeltaan 200 euroa

Toiminta-avustuksen haku aukeaa vuoden alussa ja päättyy 15 helmikuuta. Avustusta tulee hakea määritellyn hakuajan puitteissa. Jos hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, on hakemus myöhästynyt ja se hylätään. 

Avustusta haetaan ensisijaisesti avustusasioinnin Toiminta- ja tilankäyttöavustuslomakkeella. Tilankäyttöavustusta haetaan samalla lomakkeella.

Avustusasioinnin käytön ohjeet kirjautumisohjeineen löydät täältä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Poikkeustapauksessa avustushakemuksen voi toimittaa kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Kulttuuri- ja vapaa-aika/Liikunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13). Kaupungin kirjaamoon toimitettavien hakemusten on oltava perillä määräpäivään klo 15:een mennessä. 

Hakemukselle tulee liittää avustuskohtaisesti pakolliseksi määritellyt liitteet, joista löytyy lista alempana. 

Hakijan tulee liittää hakemuslomakkeelle pakolliset liitteet, jotta hakemus voidaan käsitellä. Toiminta-avustuksen pakolliset liitteet ovat: 

 • hakuvuotta koskeva toimintasuunnitelma 
 • hakuvuotta koskeva talousarvio 
 • tilinpäätös (viimeisin vahvistettu, edellisvuoden tai vuotta aiempi) 
 • tilin- tai toiminnantarkastuskertomus (viimeisin vahvistettu, edellisvuoden tai vuotta aiempi) 
 • toimintakertomus (viimeisin vahvistettu, edellisvuoden tai vuotta aiempi) 

Mikäli hakija ei ole aiemmin hakenut Helsingin kaupungin avustuksia tai tiedot ovat muuttuneet, hakemuksen liitteenä tulee toimittaa myös seuraavat liitteet: 

 • yhteisön säännöt 
 • pankin ilmoitus tilinomistajasta tai tiliotekopio (hakijalla tulee olla oma suomalainen pankkitili, jolle avustus maksetaan) 
 • ote yhdistysrekisteristä 

Päätöksen toiminta-avustusten myöntämisestä tekee liikuntajaosto. Päätökset pyritään tekemään huhtikuussa. Kaikille avustusta hakeneille tahoille lähetetään postitse tiedoksi avustuspäätös muutoksenhakuohjeineen. 

Tutustu liikuntajaoston aikaisempiin päätöksiin liikuntajaoston sivuilla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Avustukset maksetaan avustuspäätöksen mukaisesti yhdessä erässä avustuksen saajan ilmoittamin maksuyhteystiedoin. Ellei avustuksen saajalla ole pankkitiliä, tulee tämän avata pankkitili. Helsingin kaupunki maksaa avustukset vain avustuksen saajan nimellä olevalle pankkitilille. 

Avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on, että kaupungin hakijalle aiempina vuosina myöntämissä avustuksissa ei ole ilmennyt epäselvyyksiä. Kaupungilla on oikeus keskeyttää myönnetyn avustuksen maksaminen asian selvittämisen ajaksi, mikäli on aihetta epäillä, että Helsingin kaupungin yleisten avustusehtojen kohdassa 10 mainitut edellytykset avustuksen takaisinperintään täyttyvät. 

Kaupungilla on oikeus kuitata myönnetty avustus kokonaan tai osittain avustuksen saajalta olevalla perimiskelpoisella saatavallaan. 

Liikuntaseuroille myönnettyä avustusta voidaan käyttää seuran omasta toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien toiminta-avustus on kohdennettua avustusta, joka tulee käyttää yhdistyksen liikuntatoiminnasta aiheutuviin kuluihin. 

Avustus tulee käyttää yhdistyksen yleishyödylliseen toimintaan. Avustus tulee käyttää sen vuoden aikana, jolloin se on myönnetty, ellei päätöksessä ole toisin mainittu. 

Avustusta ei saa käyttää varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuuden tai muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäämiseen. Avustusta ei saa jakaa edelleen muille yhteisöille tai jakaa henkilökohtaisina avustuksina jäsenille, vaan se on tarkoitettu yhdistyksen toimintaan yleisesti. 

Avustuksen saajan on viipymättä ilmoitettava Helsingin kaupungille avustuksen käyttöön vaikuttavasta merkittävästä muutoksesta. 

Toiminta-avustuksen käyttö selvitetään seuraavan vuoden toiminta-avustushaun yhteydessä. Hakemuslomakkeella on tälle erillinen kohtansa, minkä lisäksi hakemuksen liitteenä toimitetut pakolliset liitteet ovat osa selvitystä. 

Mikäli hakija on saanut toiminta-avustusta edellisvuonna, mutta ei hae avustusta hakuvuonna, hakijan tulee toimittaa edellisvuoden avustuksen käytöstä erillinen selvitys osoitteeseen liikunta.avustukset@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Selvitys tulee toimittaa avustusvuotta seuraavan, eli kyseessä olevan vuoden syyskuun loppuun mennessä. Selvityksessä tulee käydä ilmi avustuksen käyttö ja kohdentaminen. Sen lisäksi viestin liitteenä tulee olla avustusvuotta koskeva vahvistettu tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilin- tai toiminnantarkastuskertomus. 

Lomakkeentäyttöohje 2024(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tutustu liikunnan avustusten myöntämistä, käyttöä ja käytön selvittämistä säänteleviin muihin dokumentteihin kootusti Ohjeita ja tukea -sivulla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Henkilökohtaista neuvontaa liikunnan avustuksiin liittyen antavat henkilöt löydät Yhteystiedot-sivulta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Hae avustusta

Hakemus ei ole avoinna

Tämä avustushaku ei ole avoimena