Hyppää pääsisältöön

Liikunnan toiminta-avustus

Toiminta-avustus on liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien toimintaan suunnattu yleisavustusluontoinen avustus. Toiminta-avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti, ja sen myöntäminen perustuu laskennallisiin kriteereihin.

Avustusta voi hakea ja sitä myönnetään kerran vuodessa. Vuoden 2023 avustushaku on 9.1.−15.2.2023. Päätökset avustuksista pyritään tekemään huhtikuussa 2023.

Avustuksen haussa, käytössä ja raportoinnissa tulee noudattaa liikunnan avustusten hakuohjetta sekä Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta.

Toiminta-avustusta voidaan myöntää hakemuksesta liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:  

 1. Yhdistyksen sääntöjen mukainen kotipaikka on Helsinki, ja toiminta on avointa kaikille helsinkiläisille. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua pääasiassa helsinkiläisiin. 
 2. Yhdistyksen tulee olla yhdistyslain mukaisesti Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröimä yhdistys. Yhdistyksen toiminta on vakiintunutta. Yhdistyksen tulee olla ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Tämä ei koske yhdistyksiä, joiden kohdalla kyse on nimen muutoksesta, jaoston rekisteröitymisestä itsenäiseksi yhdistykseksi tai jos kyse on aiemmin avustusta saaneiden, kahden tai useamman yhdistyksen toiminnan liittämisestä yhteen kokonaan tai osittain. 
 3. Liikuntaseuroilta edellytetään, että niiden pääasiallinen toiminta sääntöjensä mukaisesti on liikuntatoiminta ja niiden toteuttamaa liikuntamuotoa edustava lajijärjestö kuuluu varsinaisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakunnalliseen keskusjärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmiltä edellytetään, että ne järjestävät helsinkiläisille jäsenilleen säännöllistä ohjattua liikuntatoimintaa. 
 4. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua liikuntatoimintaa oman seuransa samalle ryhmälle vähintään 10 kertaa 3 kuukauden yhtäjaksoisen ajan sisällä huomioiden lajin luonteen. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmän tulee järjestää säännöllistä liikuntatoimintaa samalle ryhmälle. 
 5. Seuran ohjattuun säännölliseen liikunnan harjoitustoimintaan tulee osallistua vähintään 50 seuran helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien säännölliseen liikuntatoimintaan edellytetään osallistuvan osallistujien toimintakykyyn ja harjoitteluun soveltuva määrä osallistujia. 
 6. Yhdistys noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvää hallintotapaa sekä urheiluyhteisön eettisiä periaatteita.

Toiminta-avustus on harkinnanvarainen avustus, joka perustuu laskennallisiin kriteereihin. Lopullinen myönnettävä toiminta-avustus määräytyy, kun yhdistyksen laskennallinen avustus suhteutetaan muiden toiminta-avustusta hakevien osuuteen käytössä olevasta kokonaismäärärahasta.  

Toiminta-avustuksen laskenta perustuu seuraaviin kriteereihin:  

 1. Helsinkiläisten aktiiviharrastajien määrä (juniorit/aikuiset). Liikuntaseuroilla lapsi- ja nuorisotoiminnan painotus laskennassa on 80 prosenttia ja aikuisten toiminnan painotus 20 prosenttia. Vuoden 2023 avustushaussa lapsia ja nuoria ovat vuonna 2003 tai myöhemmin syntyneet. Aktiiviharrastajaksi ilmoitetaan hakemuksessa seuran jäsen, joka osallistuu samalle ryhmälle järjestettyyn säännölliseen ohjattuun harjoitustoimintaan vähintään 10 kertaa, vähintään 3 kuukauden yhtäjaksoisen ajan sisällä. Järjestetyn säännöllisen toiminnan tulee olla seuran omaa toimintaa eikä siihen lasketa kaupungilta ostopalveluna hankittua tai yhteistyössä kaupungin kanssa toteutettua liikuntatoimintaa. Henkilö voidaan ilmoittaa seuran aktiiviharrastajana laskentaan vain kerran, vaikka sama henkilö osallistuisi kalenterivuoden aikana useiden harjoitusryhmien toimintaan.  
 2. Niiden ohjaajien ja valmentajien määrä, jotka ovat käyneet vähintään VOK 1:n eli valtakunnallisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen ensimmäisen tason. Liikunnan aluejärjestöjen järjestämien VOK 1 -koulutusten lisäksi laskennassa huomioidaan niiden ohjaajien ja valmentajien määrä, jotka ovat käyneet vähintään vastaavantasoisen ja -sisältöisen lajiliiton järjestämän valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen tai jotka ovat suorittaneet liikunnanohjauksen perustutkinnon (ao), liikunnanohjaajan tutkinnon (amk) tai liikuntatieteiden maisterin tutkinnon (liikuntapedagogiikka tai liikuntabiologia).  
 3. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen avustushakemuksessa ilmoitetaan ainoastaan liikuntatoimintaan osallistuvien helsinkiläisten aktiiviharrastajien lukumäärä sekä heidän toimintatietonsa. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien painotus laskennassa on 80 prosenttia. 

Avustuslaskennassa on käytössä aktiiviharrastajien määrän osalta jarruprosentti, joka estää toiminta-avustuksen pienenemisen enemmän kuin –20 prosenttia verrattuna vuonna 2022 myönnettyyn toiminta-avustuksen toimintaosuuteen. Mikäli muutos johtuu seuran rakenteellisesta muutoksesta esimerkiksi jaoston/jaostojen lähtiessä seurasta, ei jarruprosentti ole käytössä. 

Avustusta voidaan myöntää kriteerit täyttäville hakijoille, jotka ovat hakeneet avustusta annettuun määräaikaan mennessä. Avustuksen määrä ei voi ylittää haetun avustuksen määrää. Mikäli yhteisö saa avustusta liikuntatoimintaansa kaupungin muilta hallintokunnilta, ei liikuntapalvelu avusta samaa toimintaa. 

Avustuksin tuetaan yhdistyksen itsensä järjestämää toimintaa. Avustuksin ei tueta esimerkiksi kaupungin ostopalveluna yhdistykseltä hankkimaa toimintaa tai sellaista toimintaa, jota tuetaan muutoin esim. yhteistyösopimuksin. 

Avustuksen osuus hyväksyttävistä menoista voi olla enintään 80 prosenttia. Hyväksyttäviä menoja ovat yhdistyksen toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Toiminnasta aiheutuvina kustannuksina ei oteta huomioon lainojen lyhennyksiä, korkoja eikä poistoja, arvonalennuksia, varauksia tai muita laskennallisia eriä, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kuluihin. 

Pienin myönnettävä toiminta-avustus on suuruudeltaan 200 euroa

Toiminta-avustuksen haku on auki kerran vuodessa. Vuonna 2023 hakuaika on 9.1.−15.2.2023. Avustusta tulee hakea määritellyn hakuajan puitteissa. Jos hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, on hakemus myöhästynyt ja se hylätään. 

Avustusta haetaan ensisijaisesti avustusasioinnin Toiminta- ja tilankäyttöavustuslomakkeella. Tilankäyttöavustusta haetaan samalla lomakkeella.

Avustusasioinnin käytön ohjeet kirjautumisohjeineen löydät täältä.

Poikkeustapauksessa avustushakemuksen voi toimittaa kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Kulttuuri- ja vapaa-aika/Liikunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13). Kaupungin kirjaamoon toimitettavien hakemusten on oltava perillä määräpäivään klo 16:een mennessä. 

Hakemukselle tulee liittää avustuskohtaisesti pakolliseksi määritellyt liitteet, joista löytyy lista alempana. 

Hakijan tulee liittää hakemuslomakkeelle pakolliset liitteet, jotta hakemus voidaan käsitellä. Toiminta-avustuksen pakolliset liitteet ovat: 

 • hakuvuotta koskeva toimintasuunnitelma 
 • hakuvuotta koskeva talousarvio 
 • tilinpäätös (viimeisin vahvistettu, vuodelta 2021 tai 2022) 
 • tilin- tai toiminnantarkastuskertomus (viimeisin vahvistettu, vuodelta 2021 tai 2022) 
 • toimintakertomus (viimeisin vahvistettu, vuodelta 2021 tai 2022) 

Mikäli hakija ei ole aiemmin hakenut Helsingin kaupungin avustuksia tai tiedot ovat muuttuneet, hakemuksen liitteenä tulee toimittaa myös seuraavat liitteet: 

 • yhteisön säännöt 
 • pankin ilmoitus tilinomistajasta tai tiliotekopio (hakijalla tulee olla oma suomalainen pankkitili, jolle avustus maksetaan) 
 • ote yhdistysrekisteristä 

Päätöksen toiminta-avustusten myöntämisestä tekee liikuntajaosto. Päätökset pyritään tekemään huhtikuussa. Kaikille avustusta hakeneille tahoille lähetetään postitse tiedoksi avustuspäätös muutoksenhakuohjeineen. 

Tutustu liikuntajaoston aikaisempiin päätöksiin liikuntajaoston sivuilla.

Avustukset maksetaan avustuspäätöksen mukaisesti yhdessä erässä avustuksen saajan ilmoittamin maksuyhteystiedoin. Ellei avustuksen saajalla ole pankkitiliä, tulee tämän avata pankkitili. Helsingin kaupunki maksaa avustukset vain avustuksen saajan nimellä olevalle pankkitilille. 

Avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on, että kaupungin hakijalle aiempina vuosina myöntämissä avustuksissa ei ole ilmennyt epäselvyyksiä. Kaupungilla on oikeus keskeyttää myönnetyn avustuksen maksaminen asian selvittämisen ajaksi, mikäli on aihetta epäillä, että Helsingin kaupungin yleisten avustusehtojen kohdassa 10 mainitut edellytykset avustuksen takaisinperintään täyttyvät. 

Kaupungilla on oikeus kuitata myönnetty avustus kokonaan tai osittain avustuksen saajalta olevalla perimiskelpoisella saatavallaan. 

Liikuntaseuroille myönnettyä avustusta voidaan käyttää seuran omasta toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien toiminta-avustus on kohdennettua avustusta, joka tulee käyttää yhdistyksen liikuntatoiminnasta aiheutuviin kuluihin. 

Avustus tulee käyttää yhdistyksen yleishyödylliseen toimintaan. Avustus tulee käyttää sen vuoden aikana, jolloin se on myönnetty, ellei päätöksessä ole toisin mainittu. 

Avustusta ei saa käyttää varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuuden tai muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäämiseen. Avustusta ei saa jakaa edelleen muille yhteisöille tai jakaa henkilökohtaisina avustuksina jäsenille, vaan se on tarkoitettu yhdistyksen toimintaan yleisesti. 

Avustuksen saajan on viipymättä ilmoitettava Helsingin kaupungille avustuksen käyttöön vaikuttavasta merkittävästä muutoksesta. 

Toiminta-avustuksen käyttö selvitetään seuraavan vuoden toiminta-avustushaun yhteydessä. Hakemuslomakkeella on tälle erillinen kohtansa, minkä lisäksi hakemuksen liitteenä toimitetut pakolliset liitteet ovat osa selvitystä. 

Mikäli hakija on saanut toiminta-avustusta vuonna 2022, mutta ei hae avustusta vuonna 2023, hakijan tulee toimittaa vuoden 2022 avustuksen käytöstä erillinen selvitys osoitteeseen liikunta.avustukset@hel.fi. Selvitys tulee toimittaa 31.12.2023 mennessä. Selvityksessä tulee käydä ilmi avustuksen käyttö ja kohdentaminen. Sen lisäksi viestin liitteenä tulee olla vuoden 2022 hyväksytty tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilin- tai toiminnantarkastuskertomus. 

Lomakkeentäyttöohje 2023 (pdf)

Tutustu liikunnan avustusten myöntämistä, käyttöä ja käytön selvittämistä säänteleviin muihin dokumentteihin kootusti Ohjeita ja tukea -sivulla

Henkilökohtaista neuvontaa liikunnan avustuksiin liittyen antavat henkilöt löydät Yhteystiedot-sivulta.