Verksamhetsunderstöd för idrott

Verksamhetsunderstödet är ett understöd av allmän karaktär som riktas till idrottsföreningar. Verksamhetsunderstödet är behovsprövat, och beviljandet baserar sig på kalkylmässiga kriterier.

Ansökningstid: se avsnitt ansökningsprocess.

Vid ansökan om och användningen av understödet samt rapporteringen över användningen ska man följa ansökningsanvisningen för understöd för idrott och Helsingfors stads allmänna anvisningar för understöd.

Verksamhetsunderstödet kan beviljas på ansökan till idrottsföreningar, som uppfyller följande villkor: 

 1. Sökandens hemort enligt stadgarna är Helsingfors, och verksamheten är öppen för alla Helsingforsbor. Den understödda verksamheten ska i huvudsak vara riktad till Helsingforsbor. 

 2. Sökanden ska i enlighet med föreningslagen vara en av Patent- och registerstyrelsen registrerad förening. Föreningens verksamhet ska vara etablerad, och föreningen ska ha varit verksam i ett helt kalenderår före ansökan om understöd. Detta gäller inte då det är fråga om att en förening byter namn, en sektion registrerar sig som en självständig förening eller då verksamheten vid två eller flera föreningar som fått understöd tidigare sammansluts helt eller delvis.  

 3. Sökandens huvudsakliga verksamhet enligt föreningens stadgar ska vara idrottsverksamhet, och den grenorganisation som genomför idrottsformen i fråga ska vara en egentlig medlem i Finlands Olympiska Kommitté och/eller omfattas av undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd till riksomfattande idrottsorganisationer. Över 50 procent av föreningens regelbundna träningsverksamhet ska utgöras av grenar som uppfyller det ovannämnda kriteriet.   

 4. Sökaden ska ordna regelbunden handledd idrottsverksamhet för samma grupp i föreningen minst 10 gånger under en sammanhängande tidsperiod på 3 månader med beaktande av grenens karaktär.  

 5. Minst 50 aktiva idrottsutövare från Helsingfors i föreningeneller alternativt minst 20 under 20-åriga aktiva idrottsutövare från Helsingfors ska delta i sökandens regelbundna träningsverksamhet

Sökanden ska vid all sin verksamhet följa god förvaltningssed, idrottsgemenskapens etiska principer och principer i FN:s konvention om barnets rättigheter

Verksamhetsunderstödet är ett understöd av allmän karaktär som riktas till idrottsföreningars idrottsverksamhet och som beviljas enligt prövning och utifrån kalkylmässiga kriterier.  Det slutliga verksamhetsunderstödet som beviljas fastställs när sökadens kalkylmässiga understöd ställs i relation till de övriga sökandenas andel av det totala tillgängliga anslaget.  

Beräkningen av verksamhetsunderstödet baseras på följande kriterier: 

 1. När det gäller idrottsföreningar är viktningen av verksamheten 80 procent barn och ungdomar och 20 procent vuxna. Vid ansökan om understöd för 2024 avses med barn och ungdomar personer födda 2004 eller senare.  Med en aktiv idrottsutövare avses i ansökan en medlem i föreningen som deltar minst 10 gånger i regelbunden handledd träningsverksamhet som ordnas för samma grupp under en oavbruten period på minst 3 månader. Den ordnade regelbundna verksamheten ska vara föreningens egen verksamhet och inte omfatta idrottsverksamhet som anskaffats från staden som köpt tjänst eller som bedrivs i samarbete med staden. En person kan anges som aktiv idrottsutövare i föreningen endast en gång, även om samma person deltar i flera träningsgruppers verksamhet under kalenderåret.  

 2. Antalet instruktörer och tränare som slutfört minst VOK 1, det vill säga den första nivån av nationell tränar- och instruktörsutbildning. Utöver de VOK 1-utbildningar som ordnas av regionala idrottsorganisationer beaktas i beräkningen antalet handledare och tränare som har genomgått en utbildning för tränare och handledare som ordnas av ett grenförbund på minst motsvarande nivå och med motsvarande innehåll eller som har avlagt grundexamen i idrott, idrottsinstruktör (YH) eller magisterexamen i idrottsvetenskaper (idrottspedagogik eller motionsbiologi). 
 3. I understödsansökan för pensionärs- och specialföreningar anges endast antalet aktiva idrottsutövare i Helsingfors som deltar i idrottsverksamheten och deras verksamhetsuppgifter. Viktningen av idrottsgrupper i pensionärs- och specialföreningar i beräkningen är 80 procent.

I understödsberäkningen används en bromsprocent som förhindrar en minskning av verksamhetsunderstödet med mer än 20 procent jämfört med verksamhetsunderstödets verksamhetsandel som beviljades föregående år. Om förändringen beror på en strukturell förändring i föreningen, till exempel när en sektion/sektioner lämnar föreningen, används bromsprocenten inte. 

Understöd kan beviljas sökande som uppfyller kriterierna och som har ansökt om understöd inom den angivna tidsfristen. Det beviljade understödsbeloppet kan inte överskrida det ansökta understödsbeloppet. Om gemenskapen får understöd för sin idrottsverksamhet av stadens andra förvaltningsnämnder, stöder idrottssektionen inte samma verksamhet.

Med understöd stöds verksamhet av allmänt intresse som föreningen själv ordnar. Med understöd stöds inte till exempel verksamhet som staden anskaffar som köpt tjänst av en förening eller sådan verksamhet som stöds på andra sätt, till exempel genom samarbetsavtal.

Understödets andel av godtagbara utgifter för föreningens allmännyttiga idrottsverksamhet får vara högst 80 procent. Godtagbara utgifter är de utgifter som orsakas av föreningens allmännyttiga verksamhet. Låneamorteringar, räntor, avskrivningar, nedskrivningar, avsättningar eller övriga kalkylmässiga poster som inte baserar sig på redan utfallna utgifter beaktas inte som kostnader för verksamheten.

Det minsta verksamhetsunderstödet som beviljas är 200 euro.

 

Ansökan om verksamhetsunderstödet öppnar i början av året och slutar den 15 februari.

Understödet ska ansökas inom den fastställda ansökningstiden. Om ansökan inte har lämnats in inom tidsfristen, är den försenad och blir avslagen.

Understöd ansöks i första hand med blanketten för verksamhetsunderstöd och understöd för lokalanvändning i e-tjänsten för understöd. Samma blankett används för att ansöka om understöd för lokalanvändning.

Bruksanvisningar för e-tjänsten för understöd med inloggningsinstruktioner hittar du här(Länk leder till extern tjänst).

I undantagsfall kan ansökan om understöd lämnas till stadens registratorskontor: Helsingfors stads registratorskontor, Kultur och fritid/Idrott, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD (Besöksadress: Stadshuset, Norra Esplanaden 11–13). Ansökningar som lämnas till stadens registratorskontor ska vara framme senast klockan 15 på den utsatta dagen.

Till ansökan ska bifogas de understödsspecifika obligatoriska bilagorna. En förteckning över bilagorna finns nedan.

Sökanden ska bifoga de obligatoriska bilagorna till ansökningsblanketten för att ansökan ska kunna behandlas. De obligatoriska bilagorna till verksamhetsunderstödet är:

 • verksamhetsplan för det år som ansökan gäller
 • budget för det år som ansökan gäller
 • bokslut (det senast fastställda, föregående år eller året innan)
 • revisionsberättelse eller verksamhetsgranskningsberättelse (det senast fastställda, föregående år eller året innan)
 • verksamhetsberättelse (det senast fastställda, föregående år eller året innan)

Om sökanden inte tidigare har ansökt om Helsingfors stads understöd eller om uppgifterna har förändrats, ska även följande bilagor lämnas i samband med ansökan:

 • samfundets stadgar
 • bankens meddelande om kontoägaren eller en kopia av kontoutdraget (sökanden ska ha ett finländskt bankkonto till vilket understödet betalas)
 • utdrag ur föreningsregistret

Beslutet om beviljande av verksamhetsunderstöd fattas av idrottssektionen. Avsikten är att besluten om understöd fattas i april. Ett understödsbeslut jämte anvisningar för ändringssökande sänds per post till alla instanser som ansökt om understöd för kännedom.

Ta del av idrottssektionens tidigare beslut på idrottssektionens sida(Länk leder till extern tjänst).

Understöden betalas ut i enlighet med understödsbeslutet i en rat med de betalningsuppgifter som understödstagaren angett. Om understödstagaren inte har ett bankkonto, ska ett sådant öppnas. Helsingfors stad betalar ut understöden endast till ett bankkonto med understödstagarens namn.

Beviljande och utbetalning av understöd förutsätter att det inte har förekommit oklarheter i fråga om de understöd som staden beviljat sökanden under tidigare år. Staden har rätt att avbryta utbetalningen av det beviljade understödet under utredningen, om det finns anledning att misstänka att villkoren för återindrivning av understödet som anges i punkt 10 i Helsingfors stads allmänna understödsvillkor uppfylls.

Staden har rätt att kvitta det beviljade understödet helt eller delvis mot dess återindrivningsbara fordran på understödstagaren.

Understöd som beviljas idrottsföreningar får användas för kostnader som orsakas av föreningens egen verksamhet. Verksamhetsunderstödet för idrottsgrupper i pensionärs- och specialföreningar är ett riktat understöd som ska användas för kostnader som orsakas av föreningens idrottsverksamhet.

Understödet ska användas för föreningens allmännyttiga verksamhet. Understödet ska användas inom det år som det har beviljats, om inte något annat nämns i beslutet.

Understödet får inte användas för medelanskaffning eller utgifter för affärsverksamhet och investeringar, inte heller för att utöka finansieringstillgångar eller andra långsiktiga investeringar. Understödet får inte delas vidare till andra gemenskaper eller som personligt bidrag till medlemmar, utan det är avsett för föreningens allmänna verksamhet.

Understödstagaren ska utan dröjsmål meddela Helsingfors stad om väsentliga förändringar som påverkar användningen av understödet.

Användningen av verksamhetsunderstödet utreds i samband med ansökan om verksamhetsunderstöd följande år. I ansökningsblanketten finns en separat punkt för utredningen. Dessutom utgör de obligatoriska bilagorna till ansökan en del av utredningen.

Om den sökande i fjol har fått verksamhetsunderstöd, men hen ansöker inte om understöd under ansökningsåret, ska den sökande skicka en separat utredning om användningen av fjolårets understöd till liikunta.avustukset@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post). Utredningen måste lämnas in senast i slutet av september efter understödsåret. Av utredningen ska framgå hur understödet har använts och riktats. Till meddelandet ska också bifogas det godkända bokslut, den verksamhetsberättelse samt den revisionsberättelse eller den verksamhetsgranskningsberättelse som gäller understödsåret.

Anvisning för ifyllande av blanketten 2024(Länk leder till extern tjänst) pdf, på finska)

Ta del av de övriga handlingar som gäller beviljande, användning av understöd för idrott och utredning av användningen i en sammanställt form på sidan Anvisningar och stöd(Länk leder till extern tjänst)

De personer som ger personlig rådgivning om understöd för idrott hittar du på sidan Kontaktuppgifter(Länk leder till extern tjänst).

Ansöka om bidrag

Identifiera dig

Logga in på tjänsten och gör identifieringen.

Logga in Förhandsgranska programmet