Andra understöd

På denna sida kan du hitta information om andra understöd.

Understödskategorier

Understöd beviljas för verksamhet som stöder förverkligandet av målen i den gällande stadsstrategin och planen för främjande av välfärd och hälsa samt för verksamhet som anknyter till förebyggande av olyckor, räddningsverksamhet eller främjande av befolkningsskydd.

Läs mer om understöd inom främjandet av välfärd och hälsa och social- och hälsovården samt räddningsväsendet(Länk leder till extern tjänst)

Sysselsättningsunderstöd kan sökas av registrerade föreningar och stiftelser som varit verksamma i minst ett år och vars verksamhet främjar sysselsättningsmöjligheterna för arbetslösa helsingforsbor.

Läs mer om sysselsättningsunderstöd(Länk leder till extern tjänst)

Sammanslutningar vars verksamhet stöder och kompletterar den verksamhet och de tjänster för Helsingforsbor som stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion samt stadsmiljösektorns miljötjänster tillhandahåller kan ansöka om understöd för sin verksamhet.

Läs mer om Stadsmiljösektorn: ansökan om allmänt understöd(Länk leder till extern tjänst)