Utvecklingsstöd för Helsingforsmodellen

Helsingforsmodellen är en modell för inkluderande kulturarbete på olika områden, där konstinrättningar och yrkesmässiga konstgrupper uppmuntras att verka utanför sina egna väggar i olika stadsdelar tillsammans med områdets invånare och sammanslutningar.

Målsättningen med Helsingforsmodellen är att göra stadsdelarnas konst- och kulturutbud mångsidigare och mer balanserat, stärka samhörigheten och en positiv profilering inom stadsdelarna samt att främja invånarnas deltagande i kulturverksamhet. 

Utgångspunkterna för Helsingforsmodellen

Konstinrättningar och -organisationer uppmuntras att arbeta utanför sina väggar i olika stadsdelar i samarbete med invånarna och lokalsammanslutningarna i området. Samtidigt når konstorganisationerna nya publiker.

Kulturens tillgänglighet stärks genom att nya verksamhetsmodeller skapas tillsammans med aktörer och konstinrättningar i området. Invånare och gemenskaper uppmuntras att bli genomförare i stället för åskådare, det vill säga att delta i att göra konst och kultur. 

Utvecklingsstöd för Helsingforsmodellen riktar sig till registrerade aktörer i Helsingfors, i huvudsak för treåriga projekt. Projektaktörerna i Helsingforsmodellen för perioden 2022−2024 har valts. Nästa gång utlyses understöden 2024. 

Projekt inom Helsingforsmodellen 2022–2024

För den tredje projektperioden har man reserverat 600 000 euro per år av utvecklingsunderstöden inom understöden för konst och kultur för 2022−2024. Prioriteringsområdena under projektperioden är Stapelstaden-Skomakarböle, Gårdsbacka, Malm och Rönnbacka-Rönninge. 

Helsingforsmodellen är starkt kopplad till strategier på stadsnivå, såsom stadens välfärdsplan för åren 2022−2025. Kultursektionen vid Helsingfors stads kultur- och fritidsnämnd beslutade vid sitt möte den 29 april 2021 om fördelningen av understöden inom Helsingforsmodellen. Understöden fördelades på följande sätt:

 • Helsingfors stadsteater, Malm (teater)
 • Lasten ja nuorten arkkitehtikoulu Arkki, Malm (multikonst)
 • Sun Effects Oy, Malm (ljuskonst)
 • Q-teatern, Malm (teater)
 • Helsinki Urban Art, Stapelstaden-Skomakarböle (multikonst)
 • Finländska barockorkestern, Stapelstaden-Skomakarböle (musik)
 • Todellisuuden tutkimuskeskus ry, Gårdsbacka (teater)
 • Voimauttavan taiteen äärellä ry, Gårdsbacka (multikonst)
 • Zodiak presents ry, Gårdsbacka (dans)
 • Finlands nationalteater, Rönnbacka-Rönninge (teater)
 • Tanssiareena ry, Rönnbacka-Rönninge (dans)
 • Osiris teatteriyhdistys ry, Rönnbacka-Rönninge (multikonst)

Ta del av projektplanerna för pågående projekt inom Helsingforsmodellen(Länk leder till extern tjänst) (på finska).

Helsingforsmodellen på Helsingforskanalen: Titta på videon(Länk leder till extern tjänst)

Helsingforsmodellens projekt period 2025−2027

För den fjärde projektperioden har man reserverat 600 000 euro per år av utvecklingsunderstöden inom understöden för konst och kultur för 2025−2027. Prioriteringsområdena under projektperioden är Malmgård–Gamlas, Malm, Mellungsby och Havsrastböle. 

Ansökningstiden för projektperioden 2025−2027 börjar i vår.

Vid behandlingen av projektunderstöden inom Helsingforsmodellen beaktas särskilt följande bedömningskriterier:

Konstnärlig kvalitet

 • konstnärlig syn och professionalitet
 • aktören har förutsättningar att arbeta med nya målgrupper och att ta fram nya verksamhetsmodeller (till exempel pedagogisk kompetens och kompentens inom samhällskonst)

Genomslag

 • Verksamheten i området och bland målgruppen är planerad och långsiktig. Kapacitet att utnyttja lokala teman i projektens innehåll.
 • Dialog med områdets invånare och lokala aktörer i planeringen och genomförandet av projektet.
 • Projekten är en del av konstorganisationens kärnverksamhet och konstnärliga program samt diversifierar publikbasen i konstinrättningar och -sammanslutningar.
 • Projekten genomförs utanför konstinrättningars väggar och i områden utanför centrum.

Produktionsmässig och ekonomisk kvalitet

 • tydlig verksamhetsplan och tidtabell
 • tillräckliga resurser för produktionen
 • realistisk budget och självfinansieringsandel

Understöd kan inte beviljas för verksamhet där hela finansieringen täcks enbart med understödet i fråga. Vid behandlingen av understödsansökningarna iakttas dessutom Helsingfors stads strategiska riktlinjer och följande anvisningar:

Ansökningstiden för fortsatta understöd inom Helsingforsmodellen löper ut torsdagen den 31 augusti 2023 klockan 16.

Läs ansökningsanvisningarna noga och skaffa dig de nödvändiga bakgrundsuppgifterna och bilagorna för att lämna in ansökan. Gör ansökan om understöd i Helsingfors stads e-tjänst. Du kan spara ansökan som ett utkast och återkomma till att fylla i den senare. Din ansökan sparas i din egen mapp. Sänd din ansökan senast klockan 16 på ansökningstidens sista dag. Understöd beviljas inte för ansökningar som lämnats in efter tidsfristens utgång. Ansökan bör sändas redan före den sista ansökningsdagen, eftersom tjänsten då kan vara överbelastad.

Om ansökan är bristfällig begärs sökanden att komplettera den. Om den bristfälliga ansökan inte kompletteras senast det datum som myndigheten fastställt, behandlas ansökan på grundval av de inlämnade uppgifterna och avslås om förutsättningarna för beviljande av understöd inte uppfylls.

Nödvändiga bilagor för understöd inom Helsingforsmodellen:

 • projektplan för den tid som ansökan gäller
 • budget för den tid som ansökan gäller

Lämna in de nödvändiga bilagorna till ansökan via e-tjänsten. Av registrerade föreningar/sammanslutningar, privatpersoner och kontoansvariga för arbetsgrupper krävs som bilaga ett kontoutdrag eller annan anmälan från banken om kontoinnehavaren (ny sökande eller om bankkontaktuppgifterna har ändrats) som ska visa både kontoinnehavaren och kontonumret. Om sökanden bifogar sitt kontoutdrag till ansökan kan kontotransaktionerna täckas så att de inte visas. Beviljat understöd kan inte betalas ut om dokumentet saknas.

Ansökan behandlas vid partnerskapsenheten för tjänsten för kulturfrämjande inom Helsingfors stads kultur- och fritidssektor. Behandlingstiden beror på det ansökta understödet. Kultur- och bibliotekssektionen vid kultur- och fritidsnämnden(Länk leder till extern tjänst) beslutar om understöden. Besluten meddelas till sökandena efter sektionen fattat besluten. Sökandena delges beslutet per post. 

Understöden inom Helsingforsmodellen betalas i två rater i enlighet med beslutet.

Om understödstagaren är skyldig staden, kvittas stadens indrivningsbara fordran mot det understöd som beviljats understödstagaren.

Understödet betalas till ett bankkonto i understödstagarens namn. Om understödstagaren inte har ett bankkonto, ska ett sådant öppnas. För säkerställande av bankkontaktuppgifterna ska sökanden (ny sökande eller om bankkontaktuppgifterna har ändrats) som bilaga till ansökan lämna ett kontoutdrag eller något annat dokument av vilket kontoinnehavarens namn och kontonummer framgår. Understödet betalas inte ut om denna utredning saknas.

Mer information om utbetalningen ges av förvaltningssekreteraren Minna Leino, tfn 09 3108 9044, minna.leino@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Villkor för användningen av understödet

På alla understöd för kultur tillämpas Helsingfors stads allmänna anvisningar för understöd(Länk leder till extern tjänst).

Understödet får endast användas för det ändamål som nämns i understödsbeslutet. Om användningsändamålet inte har definierats i understödsbeslutet, ska understödet användas för det ändamål som angetts i ansökan. I enlighet med villkoren för understöd har staden rätt att återkräva understödet eller en del av det.

Understödstagaren får inte använda understödet för medelanskaffning eller utgifter för affärsverksamhet och investeringar, och inte heller för att utöka finansieringstillgångar eller andra långsiktiga investeringar.

Understödstagaren ska ordna sin bokföring och revision på det sätt som lagen förutsätter samt så att användningen av understödet kan följas i bokföringen. Understödstagaren ska ordna en revision på det sätt som revisionslagen förutsätter. Understödstagaren ska ordna en revision även om revisionslagen inte förutsätter det. Då kan även en så kallad lekmannarevisor förrätta revisionen. Ett utlåtande, dvs. en verksamhetsgranskningsberättelse, ska ges om en revision som utförts av en lekmannarevisor.

Understödstagaren ska utan ersättning lämna Helsingfors stad de uppgifter som Helsingfors stad anser behövliga för behandlingen av ansökan om understöd samt för beviljandet av understöd och för övervakningen av användningen av understödet.

Understödsgivaren har rätt att granska sökandens eller understödstagarens bokföring och förvaltning samt vid behov även utföra andra inspektioner som gäller verksamheten.

Understödstagaren ska utan dröjsmål meddela Helsingfors stad om väsentliga förändringar som påverkar användningen av understödet.

Understödstagaren förbinder sig att reda ut bakgrunden till de leverantörer som används i verksamheten och att göra sin anskaffning av ansvariga aktörer som fullgör sina samhälleliga skyldigheter.

Utredning om användningen av understödet

Användningen av alla understöd som staden beviljat ska rapporteras.

Understöden inom Helsingforsmodellen ska rapporteras efter den treåriga perioden med ett separat rapporteringsblankett. När projektperioden pågår ska verksamheten rapporteras med Pokka. 

Användning av Helsingfors-emblemet

Understödstagaren ska i mån av möjlighet foga Helsingfors stads emblem till sitt informations- och marknadsföringsmaterial. Helsingfors-emblemet har finsk- och svenskspråkiga versioner samt en tvåspråkig version. I samtliga fall ska understödstagaren nämna Helsingfors stad som understödjare av evenemanget.

Ladda ner Helsingfors-emblemet.

Om du planerar ett projekt inom Helsingforsmodellen ska du kontakta specialplanerare specialplanerare Katri Tenhola, tfn 09 3102 7249, katri.tenhola@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post) eller specialplanerare Sara Kuusi, tnf 09 310 32204, sara.kuusi@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post).