Hoppa till huvudinnehåll

Anvisningar för sökande

På den här sidan hittar du information om understöd som staden beviljar och hur du kan ansöka om dem.

På den här sidan

Bekanta dig med de olika understöden

På sidan Sök understöd kan du bekanta dig med alla understöd som finns till buds. På sidan finns närmare information om bland annat ansökningskriterierna och ansökningstiderna för de olika typerna av understöd. Ansökningarna bedöms enligt ansökningskriterierna. Bekanta dig noggrant med understödskriterierna som utgör grunden för understödsbesluten.

Stadens sektorer beviljar understöd enligt följande:

 • stadsstyrelsen beviljar understöd för främjande av välbefinnande och hälsa, för främjande av invånardelaktighet, för sysselsättning, för integration och för allmänna understöd
 • fostrans- och utbildningssektorn beviljar understöd för eftermiddagsverksamhet med stöd av lagen om grundläggande utbildning
 • stadsmiljösektorn beviljar miljöväsendets allmänna understöd
 • kultur- och fritidssektorn beviljar understöd för ungdomsverksamhet och främjande av idrott, konst och kultur
 • social-, hälsovårds- och räddningssektorn beviljar understöd till aktörer som kompletterar och stöder lagstadgade uppgifter

Allmän information om bidrag

En del av understöden kan ansökas bara en gång om året men för andra understöd kan det finnas flera ansökningsomgångar under ett år eller så kan de ansökas under hela året.

Ansökningstiderna för alla understöd finns på sidan Sök understöd . På sidan finns alla understödstypers ansökningstider och ansökningskriterier skilt beskrivna.

Understöd från Helsingfors stad kan beviljas juridiska personer, såsom registrerade föreningar, stiftelser och aktiebolag, vars verksamhet kan anses vara allmänt nyttig. Stadens understöd kan även beviljas icke-registrerade föreningar, privatpersoner och aktivitetsgrupper.  På sidan för varje typ av understöd kan du läsa mer om hur understöden riktas till olika målgrupper. Varje understödstyp  har sina regler för vem som kan få understödet.

Den verksamhet som staden understöder ska i huvudsak rikta sig till helsingforsare. Då understöd beviljas fästes dessutom avseende vid antalet helsingforsare som verksamheten vänder sig till.

Den understödda verksamheten ska stödja och komplettera verksamheten hos den sektor som har beviljat understödet. Detsamma gäller fullföljandet av sektorns mål. Understöden ska främja sådan verksamhet som gör stadens eget serviceutbud mångsidigare. Vid beviljande av understöd ska man i tillämpliga delar fästa avseende vid planmässigheten, omfattningen och resultaten av den verksamhet som man avser att ge understöd. Avseende ska också fästas vid servicens kvalitet och sammanslutningens sakkunskap, sökandens egen finansieringsandel, invånarnas delaktighet och stärkandet av den sociala gemenskapen samt vid hur väl användningssyftet har uppnåtts då det gäller understöd som staden har beviljat under tidigare år. För samma användningssyfte beviljas inte understöd från två eller flera anslag.

Utöver stadens allmänna principer och understödsvillkor ska man då understöd beviljas dessutom alltid följa de eventuella separatanvisningar och preciseringar som har utfärdats av den sektor och den nämnd eller sektion som beviljar understödet samt av stadsstyrelsen. Understödets närmare användningssyfte har fastställts för varje typ av understöd skilt för sig på servicesidan för respektive understödstyp. De allmänna anvisningarna för stadens understöd finns här (på finska).

Avustusten yleisohjeet (pdf, på finska)

Understödsvillkor

Hur ansöker man om understöd?

 • Fullmakt

  Kontrollera att ditt organisation har befullmäktigat dig att representera organisationen i tjänsten suomi.fi .

 • Skapa en understödsprofil

  Skapa en sökarens understödsprofil genom att logga in med stark autentisering i tjänsten suomi.fi . Lägg till din uppgifter som behövs.

 • Bekanta dig med tjänsten och välj ett passande understöd

  Bekanta dig med olika understödstyper, grunder för beviljande och ansökningsanvisningar.  Närmare information om understöd finns på sidorna Sök understöd och Information om understöd .

 • Förberedelser

  Förbered dig för att fylla i ansökan genom att skaffa de uppgifter och bilagor som krävs för ansökan.

Hur du fyller i understödsansökan

Beskriv i ansökan till vilken verksamhet du söker understödet och vad kostnaderna baserar sig på. Förutsättningen för beviljande av understöd är att alla behövliga bilagor har bifogats till ansökan. Bilagorna som behövs är listade på ansökningsblanketten och på sidan för varje understödstyp.

Behandling och beslut

Ansökningar som kommit fram efter ansökningstiden behandlas inte.

De ansökningar som kommit in inom ansökningstiden behandlas efter ansökningstidens utgång och skickas för beslut till det organ som fattar beslut om understödstypen i fråga. Ett sådant organ kan vara t.ex. stadsstyrelsen, en nämnd eller sektion i en sektor eller en tjänsteinnehavare. Till alla parter som har ansökt om understöd skickas beslutet om understöd för kännedom samt anvisningar om sökande av ändring.

Utbetalning av understöd

I beslutet om understöd kan man fastställa förutsättningar för utbetalningen av understödet eller definiera storleken av de poster i vilka understödet betalas ut. I understödsbeslut kan man till exempel besluta att understödet betalas på basis av faktiska kostnader efter att det har lämnats in en utredning om användningen av understödet.

Ifall man i beslutet om understöd inte fastställt något om utbetalningen av understödet, betalas det på följande sätt:

 • understöd under 8 000 euro betalas i en delbetalning
 • understöd på 8 000–40 000 euro betalas i två delbetalningar
 • understöd på över 40 000 euro betalas i fyra delbetalningar

De understöd som inte använts ska återbetalas till staden.

Användning och redovisning av understöd

Understödet får användas endast för det ändamål som anges i understödsbeslutet. Om staden i understödsbeslutet inte närmare har specificerat användningssyftet, ska understödet användas för det ändamål som anges i ansökan. Understödstagaren ska omgående meddela Helsingfors stad om det har skett en betydande förändring som inverkar på användningen av understödet.

Understödssökanden ska vid ansökan om nytt understöd från Helsingfors stad lämna en utredning om användningen av ett understöd som staden eventuellt förut har beviljat. Det ska ske i den utsträckning som staden förutsätter. På sidan för varje enskild understödstyp berättas det hur och inom vilken tid understödstagaren ska göra en redogörelse för användningen av understödet.

Helsingfors stads registratorskontor

Besöksadress:

Norra Esplanaden 11-13 00170 Helsingfors

Öppettider:

Registratorskontorets kundtjänst är öppen vardagar kl. 9.00-15.00 per telefon på +358 9 310 13700
e-post på helsinki.kirjaamo@hel.fi

Post till registratorskontoret kan lämnas i postlådan i entréhallen.

Vänligen använd säker e-post för att skicka dina personuppgifter: securemail.hel.fi.

Se detaljer