Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsstöd för kultur

Utvecklingsunderstöden riktar sig till registrerade aktörer i Helsingfors som inte omfattas av statsandelssystemet för scenkonst eller musik.

Utvecklingsunderstöd kan i regel ansökas en gång om året för ett utvecklingsprojekt som ska inledas eller genomföras följande år. Utvecklingsstöd kan beviljas för 1–3-åriga projekt. Aktörer som omfattas av fleråriga utvecklingsunderstöd ska lämna in en ansökan om fastställande av understödet en gång per år för det följande året.

Understöd kan beviljas för utvecklingsprojekt som motsvarar minst ett av följande: 

 • ett upplevt utvecklingsbehov inom kulturfältet (till exempel när staden saknar motsvarande verksamhet)
 • projekt som vid sidan av den part som genomför projektet även främjar det övriga konst- och kulturfältet
 • projekt som stöder stadens strategiska och kulturpolitiska mål

Verksamhet som kan beviljas understöd är till exempel samarbetsnätverk, försök och nya arbetsmetoder (till exempel nya verksamhetssätt, koncept eller sätt att använda lokaler) samt projekt som syftar till kulturell och konstnärlig förnyelse och utveckling. Projekt för kompetensutveckling kan också få understöd.

Understöd kan inte beviljas för verksamhet där hela finansieringen täcks med understödet i fråga.

För sådan verksamhet som staden köper eller redan stöder med hjälp av understöd beviljas i princip inga överlappande understöd. I princip stöds inte heller stadens egen verksamhet av understöd.

Utvecklingsunderstöd kan också beviljas i enlighet med separata ansökningar som avgörs från fall till fall. En sådan ansökan är bland annat separat ansökan för Helsingforsmodellen.

Vid bedömningen av ansökningarna tillämpas enhetliga kriterier. Ta del av bedömningskriterierna på förhand och begrunda din verksamhet i förhållande till dem. För att få understöd behöver man inte uppfylla alla bedömningskriterier, men understödet och understödsnivån bedöms i förhållande till kriterierna. Ansökningarna bedöms var för sig men jämförs också med varandra, och vid helhetsbedömningen beaktas bland annat det tillgängliga anslaget. Understöden är behovsprövade.

Bedömningskriterierna från och med den 1 juni 2022

Följande aspekter beaktas vid bedömningen av de konstnärliga utgångspunkterna och innehållen:

 • verksamhetens konstnärliga målsättningar och idéns styrka samt hur dessa syns i den planerade verksamheten
 • hur tydligt verksamhetens konstnärliga utgångspunkter framgår av ansökan (till exempel den särskilda karaktären hos den egna verksamheten)
 • verksamhetens yrkesmässighet, ambition, intresse och effekt på det egna konstfältet
 • hur verksamheten ökar mångfalden av formerna och innehållen i stadens kultur- och konstutbud
 • verksamhetens kreativa potential och konstnärliga utveckling

Följande aspekter beaktas vid bedömningen av de funktionella utgångspunkterna och genomförandet:

 • verksamhetens funktionella yrkesmässighet och trovärdighet
 • verksamhetens effekter, partnerskap och omfattning
 • hur genomförbar och realistisk den verksamhet som anges i ansökan är, och hur enhetlig den helhet som utgörs av målsättningarna, planen och genomförandet är
 • hur mångsidig resursallokeringen är, och vilka ekonomiska risker det finns
 • hur nödvändigt understödet är för genomförandet av verksamheten
 • verksamhetens utveckling och utvecklandet av verksamheten
 • förmåga att utvärdera den egna verksamheten
 • beaktandet av jämställdhet och likabehandling vid organiseringen av verksamheten
 • beaktandet av ekologiska aspekter vid organiseringen av verksamheten

Följande aspekter beaktas vid bedömningen av mångfalden, tillgängligheten och delaktigheten:

 • hur verksamheten stärker det faktum att utbudet av och aktörerna inom konst och kultur uttrycker ett mångstämmigt och mångsidigt Helsingfors
 • hur man i verksamheten ur allmänhetens och deltagarnas synvinkel tar hänsyn till social, regional, kulturell, språklig, ekonomisk, åldersrelaterad och fysisk eller annan tillgänglighet
 • hur målgrupperna har definierats, och på vilka sätt försöker man nå ut till de olika målgrupperna
 • hur verksamheten utvidgar publik- och deltagarbasen för konst och kultur samt uppmuntrar till att delta i konst och till en bredare diskussion om konst
 • hur verksamheten bidrar till en samhörig stad och invånarnas möjligheter att delta i och själv genomföra verksamheten
 • hur man i verksamheten utnyttjar och stärker nätverks- och gemenskapsbaserade metoder

Vid behandlingen av understödsansökningarna iakttas dessutom Helsingfors stads strategiska riktlinjer och följande anvisningar:

Ansökningstid

Utvecklingsunderstöd kan i regel ansökas en gång om året för ett utvecklingsprojekt som ska inledas eller genomföras följande år. Utvecklingsstöd kan beviljas för 1–3-åriga projekt. Aktörer som omfattas av fleråriga utvecklingsunderstöd ska lämna in en ansökan om fastställande av understödet en gång per år för det följande året.

Ansökningstiden för utvecklingsunderstöden för 2023 löpas ut den 31 augusti 2023 klockan 16. Ansökningstiden gällde även ansökningar om fortsatt understöd. 

Hur ansöker man om understödet?

Läs ansökningsanvisningarna noga och skaffa dig de nödvändiga bakgrundsuppgifterna och bilagorna för att lämna in ansökan. Gör ansökan om understöd i Helsingfors stads e-tjänst. Du kan spara ansökan som ett utkast och återkomma till att fylla i den senare. Din ansökan sparas i din egen hanteringsmapp. Sänd din ansökan senast klockan 16 på ansökningstidens sista dag.

Understöd beviljas inte för ansökningar som lämnats in efter tidsfristens utgång. Ansökan bör sändas redan före den sista ansökningsdagen, eftersom tjänsten då kan vara överbelastad.

Om ansökan är bristfällig begärs sökanden att komplettera den. Om den bristfälliga ansökan inte kompletteras senast det datum som myndigheten fastställt, behandlas ansökan på grundval av de inlämnade uppgifterna och avslås om förutsättningarna för beviljande av understöd inte uppfylls.

Lämna in de nödvändiga bilagorna till ansökan via e-tjänsten. Av registrerade föreningar/sammanslutningar, privatpersoner och kontoansvariga för arbetsgrupper krävs som bilaga ett kontoutdrag eller annan anmälan från banken om kontoinnehavaren (ny sökande eller om bankkontaktuppgifterna har ändrats) som ska visa både kontoinnehavaren och kontonumret. Om sökanden bifogar sitt kontoutdrag till ansökan kan kontotransaktionerna täckas så att de inte visas. Beviljat understöd kan inte betalas ut om dokumentet saknas.

Nödvändiga bilagor för utvecklingsunderstöd:

 • projektplan för den tid som ansökan gäller
 • budget för den tid som ansökan gäller
 • kontoutdrag eller motsvarande dokument som anger kontoinnehavarens namn och kontonummer (ny sökande eller om bankkontaktuppgifterna har ändrats)

Ansökan behandlas vid partnerskapsenheten för tjänsten för kulturfrämjande inom Helsingfors stads kultur- och fritidssektor. Behandlingstiden beror på det ansökta understödet. Kultur- och bibliotekssektionen vid kultur- och fritidsnämnden beslutar om understöden. Besluten meddelas till sökandena efter sektionen fattat besluten. Sökandena delges beslutet per post.

Läs det senaste beslutet (på finska).

Utvecklingsunderstöden betalas i två rater i enlighet med beslutet. Den första raten, 80 procent, betalas ut efter beslutet i början av året och den andra raten, 20 procent, efter det att projektets årsrapport har lämnats in.

Om understödstagaren är skyldig staden, kvittas stadens indrivningsbara fordran mot det understöd som beviljats understödstagaren.

Understödet betalas till ett bankkonto i understödstagarens namn. Om understödstagaren inte har ett bankkonto, ska ett sådant öppnas. För säkerställande av bankkontaktuppgifterna ska sökanden (ny sökande eller om bankkontaktuppgifterna har ändrats) som bilaga till ansökan lämna ett kontoutdrag eller något annat dokument av vilket kontoinnehavarens namn och kontonummer framgår. Understödet betalas inte ut om denna utredning saknas.

Mer information om utbetalningen ges av förvaltningssekreteraren Minna Leino, tfn 09 3108 9044, minna.leino@hel.fi

Villkor för användningen av understödet

På alla understöd för kultur tillämpas Helsingfors stads allmänna anvisningar för understöd.

Understödet får endast användas för det ändamål som nämns i understödsbeslutet. Om användningsändamålet inte har definierats i understödsbeslutet, ska understödet användas för det ändamål som angetts i ansökan. I enlighet med villkoren för understöd har staden rätt att återkräva understödet eller en del av det.

Understödstagaren får inte använda understödet för medelanskaffning eller utgifter för affärsverksamhet och investeringar, och inte heller för att utöka finansieringstillgångar eller andra långsiktiga investeringar.

Understödstagaren ska ordna sin bokföring och revision på det sätt som lagen förutsätter samt så att användningen av understödet kan följas i bokföringen. Understödstagaren ska ordna en revision på det sätt som revisionslagen förutsätter. Understödstagaren ska ordna en revision även om revisionslagen inte förutsätter det. Då kan även en så kallad lekmannarevisor förrätta revisionen. Ett utlåtande, dvs. en verksamhetsgranskningsberättelse, ska ges om en revision som utförts av en lekmannarevisor.

Understödstagaren ska utan ersättning lämna Helsingfors stad de uppgifter som Helsingfors stad anser behövliga för behandlingen av ansökan om understöd samt för beviljandet av understöd och för övervakningen av användningen av understödet.

Understödsgivaren har rätt att granska sökandens eller understödstagarens bokföring och förvaltning samt vid behov även utföra andra inspektioner som gäller verksamheten.

Understödstagaren ska utan dröjsmål meddela Helsingfors stad om väsentliga förändringar som påverkar användningen av understödet.

Understödstagaren förbinder sig att reda ut bakgrunden till de leverantörer som används i verksamheten och att göra sin anskaffning av ansvariga aktörer som fullgör sina samhälleliga skyldigheter.

Utredning om användningen av understödet

Användningen av alla understöd som staden beviljat ska rapporteras.

En årlig rapport och efter att projektet har avslutats en slutrapport ska lämnas över användningen av utvecklingsunderstödet. Den årliga rapporten för 2023 ska lämnas in senast den 31 augusti 2023. Slutrapporten ska lämnas in före utgången av mars efter det att projektet avslutats. 

Användning av Helsingfors-emblemet

Understödstagaren ska i mån av möjlighet foga Helsingfors stads emblem till sitt informations- och marknadsföringsmaterial. Helsingfors-emblemet har finsk- och svenskspråkiga versioner samt en tvåspråkig version. I samtliga fall ska understödstagaren nämna Helsingfors stad som understödjare av evenemanget.

Ladda ner Helsingfors-emblemet.

Ta del av de allmänna anvisningarna i avsnittet Anvisningar och stöd och kontakta vid behov understödsberedarna.

Ansöka om bidrag

Saknade behörighet

Du har inte de nödvändiga behörigheterna för att göra en ansökan. Logga in.

Logga in