Hoppa till huvudinnehåll

Understöd för idrott

Helsingfors stöder stadens idrottsföreningar och andra föreningar som ordnar idrottstjänster genom att dela ut omkring nio miljoner euro i understöd årligen. Föreningar kan ansöka om verksamhetsunderstöd och understöd för lokalanvändning samt separata understöd för evenemang som främjar idrott och motion.

Allmänt om understöd för idrott 

Varje år på hösten fattar kultur- och fritidsnämndens idrottssektion beslut om understödsformerna för följande år samt kriterierna och ansökningstiderna för understöd. Understöd söks och beviljas i enlighet med gällande ansökningsanvisning (pdf) och kriterier. Förutom ansökningsanvisningen för understöd för idrott ska sökanden vid ansökan om, användning av och rapportering över understöd följa Helsingfors stads allmänna anvisningar för understöd  (pdf).

Läs noga grunderna för beviljande av understöd och ansökningsanvisningarna när du ansöker om understöd.

Understöd för idrott ansöks via tjänsten avustukset.hel.fi. Länkarna till ansökningsblanketter finns på understödsformsspecifika servicesidor.  

 

Aktuellt

På denna sida finns aktuell information om idrottstöd, bland annat om informationsträffar och ansökningar. 

Läs mer om aktuellt om understöd för idrott på denna sida.

Kommunikation om understöd för idrott 

Information om understöd för idrott tillhandahålls föreningar förutom på stadens webbplats även per e-post, i brevet till idrottspartner och i Facebook-gruppen Liikuntaseurat Helsingissä.

Läs mer om kommunikationen om understöd för idrott på denna sida.

Understödsformer

Understöden för idrott indelas i allmänna understöd och riktade understöd. På undersidorna enligt understödsform finns information om grunderna för beviljande av understöd samt ansökningssätten och -tiderna.

Verksamhetsunderstödet är ett understöd av allmän karaktär som riktas till idrottsföreningar. Verksamhetsunderstödet är behovsprövat, och beviljandet baserar sig på kalkylmässiga kriterier.

Gå till sidan för verksamhetsunderstöd.

Understödet för lokalanvändning är ett behovsprövat understöd som beviljas för verksamhet utanför idrottsservicens egna idrottslokaler. Understödet för lokalanvändning kan beviljas de idrottsföreningar som beviljas verksamhetsunderstöd för idrott under samma år.

Gå till sidan för understöd för lokalanvändning.

Understödet till övriga idrottsfrämjande föreningar är ett understöd av allmän karaktär som riktas till idrottsföreningar och andra föreningar som ordnar idrottstjänster. Föreningar som inte omfattas av verksamhetsunderstödet kan ansöka om detta understöd.

Gå till sidan för understöd till övriga idrottsfrämjande föreningar.

Evenemangsunderstödet är ett understöd riktat till registrerade föreningar, företag och samfund för att ordna idrottsevenemang. Evenemanget ska ordnas i Helsingfors stad och det ska få Helsingforsbor att röra på sig.

Gå till sidan för evenemangsunderstöd.

Riktat understöd är ett behovsprövat understöd som beviljas för riktad idrottsverksamhet. Idrottsföreningar och andra föreningar som ordnar idrottstjänster kan ansöka om detta understöd. 

Gå till sidan för riktat understöd.

Understödet för framställning av orienteringskartor är ett understöd som riktas till idrottsföreningar för att täcka framställningskostnader för orienteringskartor som tryckts föregående år.

Gå till sidan för understöd för framställning av orienteringskartor.

Startbidraget kan beviljas en registrerade idrottsförening som bedrivit verksamhet mindre än ett år. Startbidraget är 500 euro.

Gå till sidan för startbidrag.

Understödet är ett behovsprövat specialunderstöd riktat till idrottsfrämjande verksamhet som stöder äldre Helsingforsbors välbefinnande och funktionsförmåga. Aktörer i förenings- eller stiftelseform kan ansöka om detta understöd.

Gå till sidan för understöd för främjande av idrott hos äldre.

Anvisningar och stöd

Har du några frågor? Du kanske hittar svaret på din fråga på sidan Anvisningar och stöd. På sidan finns information bland annat om e-tjänsten och om hur man loggar in i tjänsten.

Läs mer om anvisningar och stöd i anslutning till understöd för idrott.
 

Kontaktuppgifter

Personlig rådgivning om understöd för idrott ges av planerarna vid idrottsservicen.

Hitta kontaktuppgifter till de giltiga personerna här.