Hoppa till huvudinnehåll

Idrottsevenemangsunderstöd

Evenemangsunderstödet är ett understöd riktat till registrerade föreningar, företag och samfund för att ordna idrottsevenemang. Evenemanget ska ordnas i Helsingfors stad och det ska få Helsingforsbor att röra på sig.

Ansökningstid: se avsnitt ansökningsprocess.

Ansökningarna behandlas cirka en gång i månaden. 

Vid ansökan om och användningen av understödet samt rapporteringen över användningen ska man följa ansökningsanvisningen för understöd för idrott och Helsingfors stads allmänna anvisningar för understöd.

Evenemangsunderstödet beviljas arrangören av evenemanget. Evenemanget och arrangören ska uppfylla följande villkor: 

 1. Det är fråga om ett idrottsevenemang och det ordnas i Helsingfors stad. 
 2. Evenemanget får Helsingforsbor att röra på sig och gör stadens evenemangsutbud mångsidigare.
 3. Evenemangsarrangören är en registrerad förening, ett företag eller ett samfund.
 4. Understödet ansöks före evenemanget.
 5. Efter evenemanget avges en rapport om evenemanget.

Beviljandet av och beloppet på evenemangsunderstödet påverkas av sökandens egna medel, intäkterna från den understödda verksamheten samt övriga externa finansieringsmöjligheter (till exempel offentligt stöd). 

Evenemangsunderstödet beviljas inte för sökandens normala tränings-, tävlings- och turneringsverksamhet, interna evenemang, läger- och kursverksamhet, stortävlingar för vuxna (FM) eller internationella stortävlingar. De understödda tävlingsevenemangen kan inte vara större än nationella tävlingar för ungdomar (FM). 

Vid utvärderingen av ansökan och beviljandet av understöd betonas följande kriterier: 

 • evenemang som syftar till att uppmuntra nya målgrupper att engagera sig i vardagsaktiviteter samt självständig eller handledd idrott 
 • evenemang som riktar sig till barn och/eller ungdomar 
 • evenemangets omfattning och synlighet 
 • säsongstänkande, det vill säga evenemang som ordnas under olika årstider 
 • regionalitet av understödda evenemang i olika delar av Helsingfors. År 2024 betonas dessutom evenemang som ordnas i Helsingfors stadsförnyelseområden.
 • mångsidighet av evenemang med tanke på olika grenar 
 • evenemangets hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv: 
  - miljöfrågor beaktas vid ordnandet av evenemanget
  - deltagaravgift/avgiftsfrihet gör att så många som möjligt kan delta i evenemanget 
  - inverkan på främjandet av likabehandling och jämställdhet 
  - främjande av delaktigheten och samhörigheten

Ett evenemangsunderstöd kan beviljas per ett evenemang. Samma evenemangsarrangör kan enligt prövning beviljas understöd för flera evenemang under året.

Understödet kan beviljas sökande som uppfyller kriterierna för understödet och som har ansökt om understödet inom den angivna tidsfristen (före evenemanget). Det beviljade understödsbeloppet kan inte överskrida det ansökta understödsbeloppet. Om samfundet får understöd för sitt evenemang av stadens andra förvaltningsnämnder, stöder idrottssektionen inte samma evenemang.

Med understöd stöds evenemang som aktören själv ordnar. Med understöd stöds inte till exempel verksamhet som staden anskaffar som köpt tjänst av en förening eller sådana evenemang som stöds på andra sätt, till exempel genom samarbetsavtal.

Sökanden ska vid all sin verksamhet följa god förvaltningssed, idrottsgemenskapens etiska principer och principer i FN:s konvention om barnets rättigheter

Understödet kan ansökas året om, dock så att ansökan om understöd för ett evenemang som ordnas 2024 ska lämnas senast den 8 december 2024. Understödet ska ansökas för det år under vilket evenemanget ordnas. 

Understöd ansöks i första hand med blanketten för med blanketten för Idrottsevenemangsunderstöd i e-tjänsten för understöd.

Bruksanvisningar för e-tjänsten för understöd med inloggningsinstruktioner hittar du här .

I undantagsfall kan ansökan om understöd lämnas till stadens registratorskontor: Helsingfors stads registratorskontor, Kultur och fritid/Idrott, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD (Besöksadress: Stadshuset, Norra Esplanaden 11–13). Ansökningar som lämnas till stadens registratorskontor ska vara framme senast klockan 15 på den utsatta dagen.

Till ansökan ska bifogas de understödsspecifika obligatoriska bilagorna. En förteckning över bilagorna finns nedan.

Sökanden ska bifoga de obligatoriska bilagorna till ansökningsblanketten för att ansökan ska kunna behandlas. De obligatoriska bilagorna till evenemangsunderstödet är:

 • en fritt formulerad plan för evenemanget (en mer detaljerad beskrivning av evenemanget, arrangemanget och målgruppen)
 • budget för evenemanget (om den inte tillräckligt tydligt framgår av ansökningsblanketten)

Om sökanden inte tidigare har ansökt om Helsingfors stads understöd eller om uppgifterna har förändrats, ska även följande bilagor lämnas i samband med ansökan: 

 • samfundets stadgar
 • bankens meddelande om kontoägaren eller en kopia av kontoutdraget (sökanden ska ha ett finländskt bankkonto till vilket understödet betalas) 
 • utdrag ur föreningsregistret (eller registret som gäller sammanslutningsform)

Beslutet om beviljande av understöd fattas av motionstjänstchefen. Ansökningarna behandlas och besluten fattas cirka en gång i månaden. Ett understödsbeslut jämte anvisningar för ändringssökande sänds per post till alla instanser som ansökt om understöd för kännedom. 

Du kan läsa motionstjänstchefens beslut här .

Evenemangsunderstödet betalas ut till evenemangsarrangören efter det att slutrapporten om evenemanget har lämnats till idrottsservicen. Understöden betalas ut i enlighet med understödsbeslutet i en rat med de betalningsuppgifter som understödstagaren angett. Om understödstagaren inte har ett bankkonto, ska ett sådant öppnas. Helsingfors stad betalar ut understöden endast till ett bankkonto med understödstagarens namn.

Beviljande och utbetalning av understöd förutsätter att det inte har förekommit oklarheter i fråga om de understöd som staden beviljat sökanden under tidigare år. Staden har rätt att avbryta utbetalningen av det beviljade understödet under utredningen, om det finns anledning att misstänka att villkoren för återindrivning av understödet som anges i punkt 10 i Helsingfors stads allmänna understödsvillkor uppfylls.

Staden har rätt att kvitta det beviljade understödet helt eller delvis mot dess återindrivningsbara fordran på understödstagaren.

Understödet får endast användas för det ändamål som nämns i understödsbeslutet. Om användningsändamålet inte har definierats i understödsbeslutet, ska understödet användas för det ändamål som angetts i ansökan. 

Evenemangsunderstödet får endast användas för att täcka kostnaderna för evenemanget. Godtagbara utgifter är verkliga kostnader relaterade till ordnandet av evenemanget, såsom avgifter för lokaler, kommunikations- och marknadsföringskostnader samt merkostnader för anställda relaterade till evenemanget.

Evenemangsunderstödet betalas ut till evenemangsarrangören efter det att slutrapporten om evenemanget har lämnats till idrottsservicen med hjälp av webropol-blanketten. Slutrapporten ska upprättas två månader efter evenemanget eller två månader efter understödsbeslutet, om beslutet har fattats efter tidpunkten för ordnandet av evenemanget.

Ta del av de övriga handlingar som gäller beviljande, användning av understöd för idrott och utredning av användningen i en sammanställt form på sidan Anvisningar och stöd

De personer som ger personlig rådgivning om understöd för idrott hittar du på sidan Kontaktuppgifter .

Ansöka om bidrag

Saknade behörighet

Du har inte de nödvändiga behörigheterna för att göra en ansökan. Logga in.

Logga in Förhandsgranska programmet