Hoppa till huvudinnehåll

Understöd för kultur

Allmänt om kulturstöden

Syftet med kulturstöden är att främja helsingforsares möjligheter att uppleva och skapa konst och kultur samt att delta och interagera i dem. Detta syfte förverkligas genom att stöda en likvärdig tillgång till konst och kultur, helsingforsares livslånga kontakt med konst, verksamhetsförutsättningarna för konst- och kulturaktörer, ett mångfacetterat konst- och kulturfält, ett mångsidigt utbud av konst och kultur samt konst- och kulturverksamhet riktad till stadens invånare.

Verksamheten styrs av kunskapen om hur konst och kultur främjar ett gott liv för invånarna samt om stadens och stadsdelarnas dragnings- och livskraft. Stadens konst- och kulturtjänster utvärderas som en helhet och tjänsternas tillgänglighet och mångfald balanseras med hjälp av kulturstöd.

Helsingfors stöder stadens konst- och kulturliv genom att dela ut cirka 18 miljoner euro i understöd årligen. Man kan ansöka om konst- och kulturstöd i form av verksamhetsstöd och projektstöd samt utvecklingsunderstöd för projekt på 1–3 år. Dessutom stöder staden läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning och man ordnar dessutom vid behov separata tematiska ansökningsomgångar för kulturstöd.

Läs noga grunderna för beviljande av understöd och ansökningsanvisningarna när du ansöker om kulturstöd.

Aktuell

På sidan Aktuell finns aktuell information bland annat om kulturstöd, informationsträffar och ansökningar. 

Gå på sidan Aktuell.

På sidan Partnerskapsenheten för kultur hittar du aktuell information om andra frågor inom enheten för kulturpartnerskap, såsom konstpriser, anbudsförfaranden och ateljéer.

Läs nyheter på sidan Partnerskapsenheten för kultur.

Understödsformer

Konst- och kulturstöd beviljas för konst- och kulturverksamhet, som är öppen för allmänheten i Helsingfors. Med understöden främjas verksamhet riktad till helsingforsbor, i syfte att föra samman människor kring konst- och kulturinnehåll samt erbjuda möjligheter för att mötas eller interagera. Understöden för konst och kultur omfattar två understödsformer: verksamhetsstöden och projektstöden. 

Verksamhetsstöd beviljas sådana aktörer i Helsingfors som är registrerade och vars registrerade verksamhet har pågått under minst ett räkenskapsår. 

Läs mer om verksamhetsunderstödet.

Konst- och kulturstöd beviljas för konst- och kulturverksamhet i Helsingfors som är öppen för allmänheten. Med understöden stöds verksamhet riktad till Helsingforsbor, som för samman människor kring konst- och kulturinnehåll samt erbjuder möjligheter att mötas eller interagera. Understöden för konst och kultur omfattar två understödsformer: verksamhetsstöd och projektunderstöd.

Läs mer om det fleråriga verksamhetsunderstödet.

Konst- och kulturstöd beviljas för konst- och kulturverksamhet i Helsingfors som är öppen för allmänheten. Med understöden främjas verksamhet riktad till Helsingforsbor, som för samman människor kring konst- och kulturinnehåll samt erbjuder möjligheter att mötas eller interagera. Understöden för konst och kultur omfattar två understödsformer: verksamhetsunderstöden och projektunderstöden.

Läs mer om projektunderstödet.

Utvecklingsunderstöden riktar sig till registrerade aktörer i Helsingfors som inte omfattas av statsandelssystemet för scenkonst eller musik.

Läs mer om utvecklingsunderstödet.

Helsingforsmodellen är en modell för inkluderande kulturarbete på olika områden, där konstinrättningar och yrkesmässiga konstgrupper uppmuntras att verka utanför sina egna väggar i olika stadsdelar tillsammans med områdets invånare och sammanslutningar.

Målsättningen med Helsingforsmodellen är att göra stadsdelarnas konst- och kulturutbud mångsidigare och mer balanserat, stärka samhörigheten och en positiv profilering inom stadsdelarna samt att främja invånarnas deltagande i kulturverksamhet. 

Läs mer om utvecklingsunderstöden inom Helsingforsmodellen.

Grundläggande konstundervisning är undervisning i konstämnen som är målinriktad och nivåmässigt fortskridande, och som primärt riktas till barn och unga. Den ger eleverna beredskap att uttrycka sig och även att söka sig till yrkesutbildning och högre utbildning inom konstformen i fråga.

Läs mer om understödet för grundläggande konstundervisning.

 

Utvecklingsprojekt inom den grundläggande konstundervisningen beviljas 1–3-åriga understöd för åren 2023–2025. Ett årligt anslag på 300 000 euro reserveras för projekten. Projektansökan riktas till aktörer i Helsingfors som inte omfattas av statsandelssystemet för grundläggande konstundervisning. 

Läs mer om utvecklingsunderstödet för grundläggande konstundervisning.

Specialunderstödet är avsett för läroanstalter i Helsingfors som ger grundläggande konstundervisning och som anordnar särskild musikundervisning i klubbform som fördjupar grundskolans intensifierade musikundervisning. Understödet är avsett för musikklubbsverksamhet och riktas till ordnande av musikklubbsverksamhet för elever inom intensifierad musikundervisning 2021–23. Klubbtimmarna ska integreras i elevens skoldag och serviceproducentens pedagoger ska sörja för undervisningen. 

Läs mer om specialunderstödet för produktion av klubbverksamhet inom intensifierad musikundervisning.

Understödet är ett behovsprövat specialunderstöd riktat till kulturverksamhet som stöder äldre Helsingforsbors välbefinnande och funktionsförmåga. Understödet kan ansökas 9.1−10.2.2023 fram till klockan 16. Kultur- och bibliotekssektionen beslutar om vilka projekt som ska finansieras vid sitt möte den 18 april 2023. 

Läs mer om understödet för främjande av kulturella aktiviteter för äldre.

Obs! Ansökningstiden för mikrounderstöd har upphört. 

Kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion beslutade den 22 mars 2022 att anvisa ett anslag på 1,75 miljoner euro för coronaåterhämtning för åren 2022 och 2023. Mikrounderstödet var en ny understödsform och ett försök som anvisades 250 000 euro. Dess syfte var att öka mångfalden av evenemang runt om i staden och stöda sysselsättningen på konst- och kulturfältet. Ansökningstiden var 10.5–23.5.2022 klockan 16. Besluten fattades i juni 2022. Tiden för användning av understödet var 1.6–31.10.2022. 

Läs mer om mikrounderstödet.

Obs! Ansökningstiden har upphört.

Kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion beslutade den 22 mars 2022 att anvisa ett anslag på 1,75 miljoner euro för coronaåterhämtning för åren 2022 och 2023. Registrerade aktörer utanför statsandelssystemet anvisades 600 000 euro. Ansökningstiden var 13.4–27.4.2022 klockan 16.  Besluten om understöden fattades vid kultur- och bibliotekssektionens möte den 9 juni 2022. Användningstiden för understödet var 1.7–31.12.2022. Tidsfristen för rapporteringen är 31.5.2023. Rapporteringsblankett (Questback-blankett)

Läs mer om coronaspecialunderstödet till sammanslutningar. 

OBS! Ansökningstiden har upphört. 

Helsingfors stad, Centret för konstfrämjande och Konstuniversitetet startade ett pilotprojekt där man stöder kompetensutvecklingen hos etablerade sammanslutningar på det fria dansfältet och föreställningsverksamheten i Dansens hus. Kultur- och bibliotekssektionen vid Helsingfors stads kultur- och fritidsnämnd beslutade om projektet vid sitt möte den 26 augusti 2021. Helsingfors stad finansierar aktörernas projekt med 100 000 euro och Centret för konstfrämjande med 100 000 euro. Ansökningstiden var 4.10–22.10.2021. Kultur- och bibliotekssektionen beslutade om de understöd som skulle beviljas den 23 november 2021. Understödet kan användas fram till den 31 december 2023. Tidsfristen för rapporteringen är den 31 mars 2024. Anvisningarna för rapporteringen meddelas senare.

Läs mer om specialunderstödet till det fria dansfältet.

Obs! Ansökningstiden har upphört. 

Kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion beviljade den 23 november 2021 understöd till sammanslutningar och evenemang på konst- och kulturområdet samt läroanstalter för grundläggande konstundervisning för återhämtning från coronapandemin till ett belopp av sammanlagt 2,12 miljoner euro. Användningstiden för understöden var t.o.m. den 31 december 2022. En utredning om användningen av understödet ska lämnas senast den 31 maj 2023.

Det finns separata blanketter för rapporteringen över coronaspecialunderstöden:

  • Utredningsblankett för coronaspecialunderstöd 2021:Sammanslutningar och evenemang inom konst- och kulturområdet. Utredningen ska lämnas senast den 31 maj 2023.  Siirry lomakkeelle. (questback-lomake)
  • Utredningsblankett för coronaspecialunderstöd 2021:Läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning. Utredningen ska lämnas senast den 31 maj 2023. Siirry lomakkeelle. (questback-lomake)

Läs mer om coronaspecialunderstödet för 2021.

Anvisningar och råd

Vi har sammanställt allmänna anvisningar för ansökan om understöd för kultur.

Gå till anvisningarna och råden.

Kontaktuppgifter

Mer information om understöden för kultur ges av handläggarna för kulturstöd.

Se kontaktuppgifterna.