Kulttuurin avustukset

Yleistä kulttuurin avustuksista

Kulttuurin avustustoiminnan tavoitteena on edistää helsinkiläisten mahdollisuuksia kohdata, kokea, osallistua ja toteuttaa taidetta ja kulttuuria. Tätä tavoitetta toteutetaan tukemalla taiteen ja kulttuurin yhdenvertaista saavutettavuutta, helsinkiläisten yhteyttä taiteeseen läpi elämän, taide- ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä, taiteen ja kulttuurin monimuotoisuutta ja monipuolista tarjontaa sekä kaupunkilaislähtöistä taide- ja kulttuuritoimintaa.

Toimintaa ohjaa ymmärrys taiteen ja kulttuurin merkityksestä kaupunkilaisten hyvään elämään sekä kaupungin ja kaupunginosien veto- ja elinvoimaan. Kaupungissa tarjolla olevia palveluita arvioidaan kokonaisuutena ja näiden saatavuutta sekä moninaisuutta tasapainotetaan avustuksin.

Tärkeinä arviointityössä nousevat esiin myös eriarvoistumisen ehkäisyyn liittyvät tavoitteet. Kaupunki pyrkii edistämään väestöryhmien välisiä positiivisia kohtaamisia, mikä huomioidaan avustusten arvioinnissa. 

Helsinki tukee kaupungin taide- ja kulttuurielämää jakamalla avustuksia noin 18 miljoonaa euroa vuosittain. Haettavana on taide- ja kulttuuriavustuksia toiminta-avustuksina ja projektiavustuksina sekä kehittämisavustuksia 1−3-vuotisiin hankkeisiin. Lisäksi kaupunki avustaa taiteen perusopetusta antavia oppilaitoksia ja järjestää tarpeen mukaan avustusmäärärahojen erillishakuja.

Kun haet avustuksia, tutustu huolellisesti avustusten myöntämisperusteisiin ja hakuohjeisiin.

Ajankohtaista

Avustusasioinnin etusivun uutissyötteestä löydät ajankohtaista tietoa myös kulttuurin avustuksista, tilaisuuksista ja hauista. 

Siirry avustusasioinnin etusivulle.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kulttuurin kumppanuudet -sivulta löydät ajankohtaista tietoa muista kulttuurin kumppanuusyksikön asioista, kuten tarjouskilpailuista, taidepalkinnoista ja työhuoneista.

Siirry lukemaan Kulttuurin kumppanuudet -sivun uutisia. 

Avustuslajit

Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään Helsingissä tapahtuvaan, yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustuksilla tuetaan helsinkiläisille suuntautuvaa toimintaa, joka tuo ihmisiä yhteen taide- ja kulttuurisisältöjen äärelle sekä tarjoaa mahdollisuuksia kohtaamiseen tai vuorovaikutukseen. Taide- ja kulttuuriavustukset sisältävät kaksi avustuslajia: toiminta-avustukset ja projektiavustukset.

Projektiavustuksia myönnetään rekisteröityneille toimijoille, rekisteröitymättömille työryhmille ja yksityishenkilöille.

Siirry lukemaan lisää projektiavustuksesta.

Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään Helsingissä tapahtuvaan, yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustuksilla tuetaan helsinkiläisille suuntautuvaa toimintaa, joka tuo ihmisiä yhteen taide- ja kulttuurisisältöjen äärelle sekä tarjoaa mahdollisuuksia kohtaamiseen tai vuorovaikutukseen. Taide- ja kulttuuriavustukset sisältävät kaksi avustuslajia: toiminta-avustukset ja projektiavustukset.

Toiminta-avustuksia myönnetään helsinkiläisille, rekisteröityneille toimijoille, joiden toiminta on jatkunut rekisteröityneenä vähintään yhden tilivuoden. Ne tulee käyttää Helsingissä tapahtuvaan, yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan.

Siirry lukemaan lisää toiminta-avustuksesta.

Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään Helsingissä tapahtuvaan, yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustuksilla tuetaan helsinkiläisille suuntautuvaa toimintaa, joka tuo ihmisiä yhteen taide- ja kulttuurisisältöjen äärelle sekä tarjoaa mahdollisuuksia kohtaamiseen tai vuorovaikutukseen. Taide- ja kulttuuriavustukset sisältävät kaksi avustuslajia: toiminta-avustukset ja projektiavustukset.

Monivuotisia toiminta-avustuksia voidaan myöntää helsinkiläisille rekisteröityneille esittävän taiteen ja musiikin valtionosuusjärjestelmän piirissä oleville taide- ja kulttuuriyhteisöille nelivuotiskaudeksi 2023–2026.

Siirry lukemaan lisää monivuotisesta toiminta-avustuksesta.

Kehittämisavustukset on suunnattu helsinkiläisille rekisteröityneille toimijoille, jotka eivät ole esittävän taiteen tai musiikin valtionosuusjärjestelmän piirissä.

Siirry lukemaan lisää kehittämisavustuksesta. 

Helsingin malli on osallistavan ja alueellisen kulttuurityön malli, jossa taidelaitoksia ja taiteen ammattilaisryhmiä kannustetaan toimimaan eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa.

Siirry lukemaan lisää Helsingin mallin kehittämisavustuksesta.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää, ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka antaa samalla oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Siirry lukemaan lisää taiteen perusopetuksen avustuksesta.
 

Taiteen perusopetuksen kehittämishankkeille myönnetään 1−3-vuotisia avustuksia vuosille 2023–2025. Hakuun varataan 300 000 euron vuosittainen määräraha. Hankehaku suunnataan helsinkiläisille taiteen perusopetuksen valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisille toimijoille. 

Siirry lukemaan lisää taiteen perusopetuksen kehittämisavustuksesta. 

Erityisavustus on tarkoitettu taiteen perusopetusta antavalle helsinkiläiselle oppilaitokselle, joka tuottaa peruskoulun painotettua musiikinopetusta syventävää erillistä kerhomuotoista musiikkiopetusta. Avustus on tarkoitettu musiikin kerhotoimintaan, joka kohdennetaan painotetun musiikinopetuksen oppilaiden musiikin kerhotoiminnan järjestämiseen vuonna 2021–2023. Kerhotunnit tulee integroida oppilaan koulupäivään ja palveluntuottajan pedagogien tulee huolehtia opetuksesta. 

Siirry lukemaan lisää erityisavustuksesta painotetun musiikinopetuksen kerhotoiminnan tuottamiseen.

Avustus on harkinnanvarainen erillisavustus, joka kohdennetaan helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan kulttuuritoimintaan.

Siirry lukemaan lisää iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistäminen -avustuksista. 

Ohjeita kulttuurin avustusasiointiin ja lomakkeiden täyttämiseen

Olemme koonneet yhteen yleisiä, kulttuurin avustusten hakemiseen liittyviä ohjeita.

Siirry lukemaan ohjeita ja tukea.

Yhteystiedot

Kulttuurin edistämisen avustuksista lisätietoja antavat kulttuurin avustusvalmistelijat.

Katso yhteystiedot.