Taide- ja kulttuuriavustukset: Monivuotiset toiminta-avustukset

Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään Helsingissä tapahtuvaan, yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustuksilla tuetaan helsinkiläisille suuntautuvaa toimintaa, joka tuo ihmisiä yhteen taide- ja kulttuurisisältöjen äärelle sekä tarjoaa mahdollisuuksia kohtaamiseen tai vuorovaikutukseen. Taide- ja kulttuuriavustukset sisältävät kaksi avustuslajia: toiminta-avustukset ja projektiavustukset.

Monivuotisia toiminta-avustuksia voidaan myöntää helsinkiläisille rekisteröityneille esittävän taiteen ja musiikin valtionosuusjärjestelmän piirissä oleville taide- ja kulttuuriyhteisöille nelivuotiskaudeksi 2023–2026.

Monivuotiset toiminta-avustukset ovat toiminta-avustuksia yhteisöille, ja lähtökohtaisesti niihin sovelletaan samoja ehtoja kuin muihinkin toiminta-avustuksiin

Monivuotisen toiminta-avustuksen tarkoituksena on sitoutua valtionosuusjärjestelmän piirissä oleviin toimintayksiköihin pitkäjänteisesti ja vakaasti. Lisäksi halutaan vahvistaa kumppanuussuhdetta, keventää hakuprosessia ja taata toimintaedellytyksiä sellaisten toimijoiden kohdalla, joiden toiminnan taso on jo laadukasta ja vakiintunutta sekä taloudelliset toimintaedellytykset vakiintuneet.

Monivuotiset toiminta-avustukset vahvistetaan hakemuksesta vuosittain, mikäli kaupungin kulttuurille osoittamaan määrärahaan tai toimintaympäristöön ei tule merkittäviä muutoksia, ja toiminnan tasolle asetetut kriteerit edelleen täyttyvät.

Avustuksilla tuetaan ensi sijassa näiden periaatteiden mukaista toimintaa, mutta muunkinlainen toiminta voidaan huomioida täydentävänä toimintamuotona. Avustettavan taide- ja kulttuuritoiminnan tulee muodostaa keskeinen osa hakijan koko toiminnasta tai olla selkeästi eroteltavissa tilinpäätöksestä, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Avustus myönnetään koko vuoden toimintaan.

Avustusta ei voida myöntää toimintaan, jonka koko rahoitusta haetaan kyseisellä avustuksella. Samaan toimintaan, jota kaupunki ostaa tai jo tukee avustuksella, ei lähtökohtaisesti enää myönnetä päällekkäistä avustusta. Myöskään kaupungin omaa toimintaa ei lähtökohtaisesti tueta avustuksilla.

Hakemusten arvioinnissa sovelletaan yhteneviä arviointiperusteita. Tutustu arviointiperusteisiin ennalta ja mieti toimintaanne suhteessa niihin. Kaikkia arviointiperusteita ei tarvitse täyttää, jotta avustusta voi saada, mutta avustamista ja avustustasoa arvioidaan suhteessa perusteisiin. Yksittäisen hakemuksen arvioinnin lisäksi hakemuksia vertaillaan keskenään ja kokonaisarvioinnissa huomioidaan mm. käytettävissä olevat määrärahat. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Arviointiperusteet 1.6.2022 alkaen

Taiteelliset lähtökohdat ja sisällöt, joiden osalta arvioidaan:

 • toiminnan taiteellisia tavoitteita ja idean vahvuutta sekä sitä, miten nämä näkyvät suunnitellussa toiminnassa
 • miten selkeästi toiminnan taiteelliset lähtökohdat käyvät ilmi hakemuksessa (esim. oman toiminnan erityislaatu)
 • toiminnan ammattimaisuutta, kunnianhimoisuutta, kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta omassa taidekentässään
 • miten toiminta lisää kaupungin kulttuuri- ja taidetarjonnan muotojen ja sisältöjen monipuolisuutta
 • toiminnan uutta luovaa potentiaalia ja taiteellista kehittymistä

Toiminnalliset lähtökohdat ja toteutus, joiden osalta arvioidaan:

 • toiminnallista ammattimaisuutta ja uskottavuutta
 • toiminnan vaikutuksia, kumppanuuksia ja laajuutta
 • miten toteuttamiskelpoista ja realistista hakemuksessa esitetty toiminta on ja miten yhtenäisen kokonaisuuden tavoitteet, suunnitelma sekä toteutus luovat
 • miten monipuolista resursointi on ja millaisia ovat taloudelliset riskit
 • miten tarpeellinen avustus on toiminnan toteuttamisen kannalta
 • toiminnan kehitystä ja kehittämistä
 • kykyä arvioida omaa toimintaa
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioimista toiminnan     
 • järjestämisessä
 • ekologisuuden huomista toiminnan järjestämisessä

Monimuotoisuus, saavutettavuus ja osallisuus, joiden osalta arvioidaan:

 • miten toiminta vahvistaa sitä, että taiteen ja kulttuurin tekijät ja tarjonta ilmentävät moniäänistä ja moninaista Helsinkiä
 • miten toiminnassa huomioidaan yleisön ja osallistujien näkökulmasta sosiaalinen, alueellinen, kulttuurinen, kielellinen, taloudellinen, ikäryhmiin liittyvä ja fyysinen tai muu saavutettavuus
 • miten kohderyhmät on määritelty sekä millaisilla toimenpiteillä erilaiset kohderyhmät pyritään tavoittamaan
 • miten toiminta laajentaa taiteen ja kulttuurin yleisö- ja osallistujapohjaa ja osallistumista tekemiseen sekä rohkaisee laajempaan keskusteluun taiteesta
 • miten toiminta vahvistaa yhteisöllistä kaupunkia ja asukkaiden mahdollisuutta osallistua sekä toteuttaa toimintaa itse
 • miten toiminnassa hyödynnetään ja vahvistetaan verkostomaisia ja yhteisöllisiä toimintatapoja
 • Avustushakemusten käsittelyssä noudatetaan lisäksi Helsingin kaupungin strategisia linjauksia ja seuraavia ohjeita:
 • Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteiset avustusperiaatteet(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (pdf)
 •  Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019 (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(pdf)

Monivuotisten toiminta-avustusten käsittelyssä otetaan huomioon seuraavat erityiset arviointiperusteet avustuskaudella 2023–2026: 

Toiminnan laatu, tuotannollinen ja taloudellinen: 

 • toiminnan vakiintuneisuus ja toiminnan taso 
 • toimijalla on edellytykset ylläpitää saavutettua toiminnan tasoa 
 • hankekaudelle laaditut toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat realistisia ja toteuttamiskelpoisia 

Toiminnan laatu, taiteellinen ja sisällöllinen: 

 • taiteellinen näkemys ja ammattitaito 

Lisäksi toimija sitoutuu:

 • ottamaan käyttöön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 
 • ottamaan käyttöön itsearvioinnin työkalun, jossa yhteisö yhteistyössä työntekijöidensä ja esimerkiksi taustayhdistyksen hallituksen kanssa arvioi toimintansa tasoa ja kehittymistä ainakin seuraavilla osa-alueilla: 
 • työhyvinvointi 
 • johtamisosaaminen 
 • osallistumaan kulttuurin edistämisen palvelun toteuttamiin kumppanuuskeskusteluihin, joissa itsearvioinnin tuloksia tarkastellaan. Ne tulee sisällyttää myös toimintakertomuksen tietoihin tai toimittaa raportoinnin yhteydessä

Toiminta-avustuksen kokoluokan arviointi perustuu toimintayksikön toteutuneisiin kuluihin ja kuntarahoituksen tasoon. Kuntarahoituksen tavoitetasona on toistaiseksi pyrkimys 15 prosentin osuuteen toteutuneista kuluista. Erilaisia painotuksia on kuitenkin mahdollista tehdä esimerkiksi kulttuuripoliittisin perustein. Tässä yhteydessä arvioidaan myös avustuksen tarvetta kokonaisuutena. 

Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö peruuttaa esittävän taiteen toimintayksikön hyväksymisen valtionosuuteen oikeutetuksi, katkeaa monivuotinen avustuskausi ja toimintayksikön tulee tämän jälkeen hakea yksivuotista toiminta-avustusta.

Hakuaika

Monivuotisten toiminta-avustusten jatkohakemusten haku alkaa keskiviikkona 5.6. ja päättyy maanantaina 2.9.2024 klo 16.  

Miten avustusta haetaan?

Tutustu huolellisesti hakuohjeisiin ja hanki tarvittavat taustatiedot sekä liitteet hakemuksen jättämistä varten.  Pääset täyttämään hakemusta tämän sivun vasemmassa laidassa olevasta Hae avustusta -kohdasta, kun olet kirjautuneena asiointipalveluun. Kirjautumislinkin löydät sivuston oikeasta yläkulmasta. Voit tallentaa hakemuksen luonnokseksi, jolloin voit palata täyttämään sitä myöhemmin. Hakemuksesi tallentuu omaan profiiliisi Helsingin kaupungin avustusasioinnissa. 

Lähetä hakemuksesi klo 16:een mennessä haun päättymispäivänä. Avustuksia ei myönnetä määräajan jälkeen jätetyille hakemuksille. On suositeltavaa lähettää hakemus jo ennen viimeistä hakupäivää, sillä silloin palvelussa saattaa olla ruuhkaa.

Mikäli hakemus on puutteellinen, hakijaa pyydetään täydentämään hakemusta. Mikäli puutteellista hakemusta ei ole täydennetty viranomaisen antamaan täydentämispäivämäärään mennessä, hakemus käsitellään toimitettujen tietojen perusteella ja hylätään, jos hakemuksen myöntämisen edellytykset eivät täyty.

Monivuotisen toiminta-avustuksen jatkohakemuksen vaadittavat liitteet:

 • Toimintasuunnitelma koko avustuskaudelle (mahdollisin tarvittavin päivityksin).
 • Vuosittain päivitetty talousarvio koko avustuskaudelle.
 • Päivitetyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja itsearvioinnin työkalu joko osana toimintasuunnitelmaa tai itsenäisinä dokumentteina.
 • Tilinpäätös edelliseltä vuodelta (tilinpäätöksestä on käytävä ilmi ainakin yhdistyksen tulos ja tase, lisäksi mukana on oltava jäljennös tilintarkastus- tai toiminnantarkastuskertomuksesta allekirjoituksineen).
 • Edellisen vuoden toimintakertomus.
 • Yhdistyksen säännöt (jos kyseessä on uusi hakija tai jos säännöt ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen).
 • Tiliote tai vastaava asiakirja, josta selviää tilinomistajan nimi ja tilinumero (uudet hakijat tai pankkiyhteystiedot muuttuneet).  

Toimita hakemukseen tarvittavat liitteet sähköisen asiointipalvelun kautta. Rekisteröityneiltä yhdistyksiltä/yhteisöiltä, yksityishenkilöiltä sekä työryhmien tilivastaavilta vaaditaan liitteenä tiliote tai muu pankin ilmoitus tilinomistajasta (uusi hakija tai muuttuneet pankkiyhteystiedot), josta tulee näkyä sekä tilinomistaja että tilinumero. Mikäli hakija liittää hakemukseen tiliotteensa, tilitapahtumat voi halutessaan peittää. Myönnettyä avustusta ei voida maksaa asiakirjan puuttuessa.

Hakemus käsitellään Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurin edistäminen -palvelun kumppanuusyksikössä. Avustuksista päättää kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Jotta pystymme valmistelussa noudattamaan paremmin kaupungin talousarvion vahvistumisen aikataulua, toiminta-avustusten päätökset tehdään kahdessa osassa vuoden 2024 tavoin. Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa tiistaina 3.12.2024 päätetään toiminta-avustuksen saajat vuodelle 2025. Niille toimijoille, jotka ovat saaneet toiminta-avustusta vuonna 2024 ja joille hakemusten perusteella esitetään toiminta-avustuksen myöntämistä myös vuodelle 2025, myönnetään osa toiminta avustuksesta ennakkona. Ennakko on 25 prosenttia toimijan vuoden 2024 toiminta-avustuksesta.  

Ennakkopäätöksellä pyrimme tuomaan jatkuvuutta avustusta saavien toimintaan ja turvaamaan alkuvuoden toiminnan edellytyksiä. Kulttuuri- ja kirjastojaosto tekee päätöksen vuoden 2025 taide- ja kulttuuriavustusten toiminta-avustusten sekä taiteen perusopetuksen avustusten lopullisista myöntösummista vuoden ensimmäisessä kokouksessaan tammi-helmikuussa 2025.   
Hakijoita tiedotetaan päätöksestä jaoston päätöksen jälkeen. Hakijoille lähetetään tieto päätöksestä postitse.

Siirry lukemaan viimeisintä päätöstä. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Toiminta-avustukset maksetaan seuraavasti:

 • Korkeintaan 50 000 euron avustukset maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen.
 • Yli 50 000 euron avustukset maksetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen erä päätöksenteon jälkeen ja toinen erä 6.9.2024.

Maksatuksessa huomioidaan jo saatuna osuutena jaoston 7.12.2023, § 31 mukaisesti maksettu avustusennakko, joka on 25 prosenttia vuoden 2023 avustuksen tasosta. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

Avustukset maksetaan avustuksen saajan nimellä olevalle pankkitilille. Ellei avustuksen saajalla ole pankkitiliä, tulee tämän avata pankkitili. Pankkiyhteystietojen varmistamiseksi on hakemuksen liitteenä toimitettava (uusi hakija tai pankkiyhteystiedot muuttuneet) tiliote tai muu asiakirja, josta selviää tilinomistajan nimi ja tilinumero. Avustusta ei makseta tämän selvityksen puuttuessa.

Yhteyshenkilö avustuksien maksatuksiin liittyvissä kysymyksissä hallintosihteeri Minna Leino, puh. 09 3108 9044, minna.leino@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Avustuksen käytön ehdot

Kaikkiin kulttuurin avustuksiin sovelletaan Helsingin kaupungin avustusten yleisiä avustusehtoja.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin avustusehtojen mukaisesti.

Avustuksen saaja ei saa käyttää avustusta varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen.

Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpitonsa ja tilintarkastuksensa lain edellyttämällä tavalla sekä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus, vaikka tilintarkastuslaki ei sitä edellyttäisikään. Tällöin tarkastuksen voi suorittaa myös niin sanottu maallikkotilintarkastaja. Maallikkotilintarkastajan suorittamasta tarkastuksesta annetaan lausunto, jota kutsutaan toiminnantarkastuskertomukseksi.

Avustuksen saajan on korvauksetta annettava Helsingin kaupungille tämän tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä sekä avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen hakijan/saajan kirjanpito ja hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia tarkastuksia.

Avustuksen saajan on viipymättä ilmoitettava Helsingin kaupungille avustuksen käyttöön vaikuttavasta merkittävästä muutoksesta olemalla yhteydessä avustusvalmistelijoihin. Siirry kulttuurin avustusten yhteystietosivulle. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Avustuksen saaja sitoutuu selvittämään toiminnassaan käyttämiensä toimittajien taustat ja tekemään hankintansa vastuullisilta toimijoilta, jotka hoitavat yhteiskunnalliset velvoitteensa.

Avustuksen käytön selvittäminen

Kaikkien kaupungin myöntämien avustusten käyttö tulee raportoida. Toiminta-avustusten käytöstä raportoidaan ensisijaisesti seuraavan vuoden avustushakemuksen yhteydessä liittämällä mukaan edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.

Helsinki-tunnuksen käyttö

Avustuksensaajan tulee mahdollisuuksiensa mukaan liittää tiedotus- ja markkinointimateriaaleihinsa Helsingin kaupungin tunnus. Helsinki-tunnuksesta on suomen- ja ruotsinkielinen versio sekä kaksikielinen versio. Kaikissa tapauksissa avustuksensaajan tulee mainita Helsingin kaupunki tapahtuman tukijana.

Siirry lataamaan Helsinki-tunnus.

Tutustu yleisiin ohjeisiin Ohjeita kulttuurin avustusasiointiin ja lomakkeiden täyttämiseen -sivulla ja ole tarvittaessa yhteydessä avustusvalmistelijoihin.

Hae avustusta

Tunnistaudu

Kirjaudu palveluun ja tee tunnistautuminen.

Kirjaudu sisään Esikatsele hakemusta