Asukasosallisuuden pienavustus

Pienavustuksella voidaan tukea yleis- ja toiminta-avustuksen mukaisia uusia, alkavia hankkeita ja toimintaa tai kertaluonteisia lyhyen aikavälin projekteja. Pienavustuksella on mahdollisuus tukea myös rekisteröimättömiä toimijoita ja yhteenliittymiä.

Pienavustus uusiin ja alkaviin hankkeisiin

Asukasosallisuuden pienavustushaku vuodelle 2024 on päättynyt määrärahan loputtua. 

Pienavustushakemuksessa tulee esittää selkeä suunnitelma hankkeesta, hankkeen kustannusarvio ja hankkeen vastuuhenkilö. Avustushakemukset osoitetaan kaupunginkansliaan asukasosallisuuden avustuskokonaisuuden valmistelusta vastaavalle osallisuusyksikölle. 

Myönnettävät pienavustukset ovat enintään 3 000 euroa.

Kaupunginhallitus, asukasosallisuuden pienavustus

Kaupunginhallitus myöntää vuosittain asukasosallisuuden avustuksia.

Avustuslajit ovat: 1. Yleisavustus muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin 2. Toiminta-avustus asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen 3. Pienavustus edellisten avustuslajien mukaisten uusien, alkavien tai kertaluonteisten hankkeiden toteuttamiseen. Pienavustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Asian käsittelyn eteneminen

Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas/kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita.

Pienavustuksia voivat hakea myös rekisteröitymättömät toimijat kuten kaupunginosaliikkeet ja erilaiset toimintaryhmät.

Pienavustuksia voi hakea ympäri vuoden tai niin kauan kuin avustusmäärärahaa riittää.

Myönnettävät pienavustukset ovat enintään 3 000 euroa.

Näin haet avustusta - Aloita asiointi avustukset.hel.fi-palvelusta. - Tunnistaudu palveluun. - Täytä sähköinen avustushakemus. - Lähetä valmis hakemus tai tallenna lomake luonnoksena. Huomaa, että liitteet eivät tallennu hakemusluonnoksen mukana. - Voit seurata hakemuksen käsittelyä asiointikansion Tapahtumat-kohdasta.

Asian eteneminen:

- Pienavustusten myöntämisestä päättää ensisijaisesti viestintäjohtaja viranhaltijapäätöksenä. - Hakija saa sähköpostitse tiedon päätöksestä. - Myönnetty avustus maksetaan hakijayhteisön pankkitilille. - Avustusta saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen, ja sen käytöstä on annettava selvitys kaupungille. - Ilmoita kaupungille viipymättä avustuksen käyttöön vaikuttavista merkittävistä muutoksista (kanslia.avustukset[at]hel.fi)

Voimassaoloaika

Lähetetty hakemus on voimassa, kunnes päätös on tehty. Uusi samaan tarkoitukseen tehty hakemus korvaa vanhan.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin avustuksia haetaan sähköisen palvelun kautta. Poikkeuksellisesti hakemuksen voi toimittaa kirjaamoon. Kuoreen merkitään vastaanottajaksi Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Veli-Matti Hurtig, kehittämispäällikkö 040 5749710 veli-matti.hurtig@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Linkit

Asioi verkossa

Asukasosallisuus, Pienavustus

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden
Vaatii tunnistautumisen.

Asukasosallisuuden avustusten myöntämisessä noudatetaan seuraavia kaupunginhallituksen vahvistamia avustuskriteerejä.

  1. Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan.
  2. Avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja vetovoiman parantaminen.
  3. Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas/kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita. Pienavustuksia voivat hakea myös rekisteröitymättömät toimijat kuten kaupunginosaliikkeet ja erilaiset toiminta- ja työryhmät.
  4. Toiminnan tulee edistää yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa.
  5. Tavoitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta. Tukea voidaan priorisoida alueille, joissa toimintaa on ennestään vähemmän tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän.
  6. Hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin resursseja, jotka voivat koostua varainhankinnasta, jäsenmaksuista, tiloista tai niiden edelleen vuokraamisesta saaduista tuloista, vapaaehtoistyöstä sekä muista avustuksista.
  7. Hakijalta edellytetään toiminnan tulosten ja hyötyjen näkyväksi tekemistä ja niistä raportointia.