Nuorisotoiminnan palkkausavustus

Palkkausavustusta voidaan myöntää rekisteröityneille helsinkiläisille nuorisojärjestöille tai vastaaville rekisteröityneille yhdistyksille, joiden nuorisotoiminta vaatii huomattavasti organisoimista toiminnan luonteen ja/tai laajuuden vuoksi. Palkkausavustukseen oikeutetut järjestöt linjataan kolmen vuoden välein. Linjaus perustuu palkkausavustuksen myöntämisperusteisiin sekä kolmen vuoden välein tehtävään järjestöjen arviointiin. Palkkausavustuksista päätetään joka vuodelle erikseen, joten palkkausavustusta pitää myös hakea joka vuodelle erikseen.

Kun pohdit nuorisotoiminnan avustusten hakemista, tutustu huolellisesti sekä avustusten yleisiin ohjeisiin ja ehtoihin että avustuslajikohtaisiin myöntämisperusteisiin ja hakuohjeisiin.

Palkkausavustusta myönnetään rekisteröityneille helsinkiläisille nuorisojärjestöille tai vastaaville rekisteröityneille yhdistyksille,

 • joilla on alaisuudessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä, jaostoja/osastoja/toimintaryhmiä tai järjestön toiminnan luonne muutoin edellyttää organisoimista.
 • joiden jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista kaksi kolmasosaa on alle 29-vuotiaita.

Jakopäätöstä tehtäessä otetaan huomioon järjestön avustuksen saamisen tarve ja tämän määrittelemiseksi huomioidaan:

Hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus, laatu ja työtekijätarve

 • alle 29-vuotiaiden helsinkiläisten jäsenten ja aktiivisesti toimintaan osallistuvien määrä ja sen osuus muista jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista
 • eri toimintojen määrä
 • järjestön toiminnan alueellinen kattavuus ja Helsinki-painotteisuus

Hakijan taloudellinen asema

 • hakijan varallisuus
 • suhteettoman pieni oma varainhankinta vaikuttaa avustusta alentavasti
 • hallintokulujen suhteettoman suuri osuus tilikauden kokonaismenoista vaikuttaa avustusta alentavasti

Hakijan saamat julkiset avustukset ja avustuslainat sekä niiden käyttö

Järjestön nuorisopoliittinen merkitys

 • nuorison edunvalvontatehtävät
 • nuorten yhteiskunnallinen aktivointi
 • järjestön ainutlaatuisuus

Lisäksi kiinnitetään huomiota hakijan harjoittaman toiminnan merkitykseen nuorisopolitiikan ja -kasvatuksen kannalta.

Arviointi

Palkkausavustusta hakeville yhdistyksille tehdään toiminnan arviointi kolmen vuoden välein. Toiminnan arvioinnista vastaa kumppanuusyksikkö, joka toimittaa raportin arvioinnista nuorisojaostolle palkkausavustusesityksen liitteenä. Arviointi on yksi palkkausavustuksen myöntämisperusteista. Järjestöarviointi toteutetaan ulkopuolisen arvioinnin ammattilaisen palvelun kautta, ja sen perustana on järjestöjen kattava itsearviointi. Arvioinnin kohteena ovat esimerkiksi järjestön toiminta, hallinto, tulokset sekä toiminnan ja tulosten seuranta ja mittaaminen. Arviointi sekä tuottaa nuorisojaostolle tietoa että toimii järjestöille oman toiminnan kehittämisen työkaluna.

Palkkausavustusta haetaan kuluvalle vuodelle helmikuun viimeisen päivän loppuun mennessä. Hakemuksen liitteitä voi kuitenkin toimittaa maaliskuun loppuun asti, jos esimerkiksi yhdistyksen tilinpäätös ei ole vielä helmikuun loppuun mennessä valmis. 

Hakemus täytetään sähköisesti kaupungin avustusasioinnissa. Rekisteröidyn yhdistyksen tulee tunnistautua yhdistyksen oman suomi.fi-tunnistautumisen kautta.

Liitteet toimitetaan sähköisen asioinnin kautta. 

Hakemukseen tulee liittää aina seuraavat liitteet:

 • toimintasuunnitelma vuodelle, jota hakemus koskee
 • talousarvio vuodelle, jota hakemus koskee
 • tilinpäätös edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta
 • toimintakertomus edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta
 • tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto koskien edellistä päättynyttä tilikautta
 • vuosi- tai kevätkokouksen allekirjoitettu pöytäkirja, jossa näkyy tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 • lista järjestön alaisista paikallisosastoista ja niiden jäsenmäärät (jos järjestöllä on osastoja tai vastaavia ryhmiä)

Uuden hakijan tulee lisäksi liittää seuraavat liitteet (myös vanhan hakijan, jos säännöt tai tilinumero ovat muuttuneet): 

 • yhdistyksen voimassaolevat säännöt 
 • tiliotekopio tai pankin ilmoitus tilinomistajasta 

Tiliotekopion osalta riittää esimerkiksi se sivu tiliotteesta, jossa näkyy tilinumero ja tilin omistaja. Muut tiedot voi halutessaan peittää.

Jos yhdistys hakee avustusta helsinkiläiselle nuoriso-osastolleen, täytyy nuoriso-osaston toiminta ja talous näkyä tilinpäätöksessä, toimintakertomuksessa, talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa omana ja muusta toiminnasta erillisenä kohtanaan. Esimerkiksi tilinpäätöksessä pitää näkyä helsinkiläinen nuoriso-osasto omalla kustannuspaikallaan.

Liitteitä voi toimittaa sähköisesti myös varsinaisen hakemuksen jättämisen jälkeen maaliskuun loppuun asti tai erikseen sovittavaan määräaikaan mennessä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että liitteiden viivästyminen viivästyttää myös hakemuksen käsittelyä ja päätöksentekoa.

Nuorisojaosto tekee kolmen vuoden välein linjauksen palkkausavustuksista ja päättää samalla avustukseen oikeutetut järjestöt toiminnan arvioinnin ja muiden avustusten myöntämisperusteiden pohjalta. Palkkausavustusta haetaan kuitenkin joka vuosi erikseen, ja jokaisen vuoden palkkausavustuksista myös päätetään erikseen. Päätös tehdään yleensä toukokuun lopulla pidettävässä nuorisojaoston kokouksessa.

Päätös toimitetaan hakijalle postitse, ja lisäksi päätöksen sisältävä nuorisojaoston kokouspöytäkirja on nähtävillä Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Nuorisojaoston kokousten esityslistat julkaistaan noin viikkoa ennen kokousta, ja esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät niin ikään kaupungin verkkosivuilta. Siirry päätöksenteon sivuille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Päätökset eivät näy avustusasioinnissa.

Päätös kannattaa lukea huolellisesti. Päätöksessä on aina ensin päätösosa, jossa on myös velvollisuuksia ja ohjeita hakijalle esimerkiksi avustuksen käytön selvittämiseen. Päätösosassa kerrotaan myös, mille ajalle ja mihin tarkoitukseen avustus on myönnetty. Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen ja sinä aikana, jolle se on myönnetty.

Palkkausavustuksen käyttöön oikeuttavia hyväksyttäviä menoja ovat:

 • työntekijän palkkauskulut
 • palkkauksesta aiheutuvat lakisääteiset ja vapaaehtoiset sosiaalikulut sekä lakisääteiset vakuutukset
 • työntekijän työstä aiheutuvat matkakustannukset

Palkkausavustusta voi käyttää vain päätoimisten työntekijöiden palkkauksesta aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voi käyttää esimerkiksi tuntipalkkaa saavien kerho-ohjaajien palkkauskuluihin. 

Käytön selvittäminen

Edellisenä vuonna saadun avustuksen käyttö on selvitettävä uuden avustushakemuksen yhteydessä. Selvitykseen vaaditaan yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto ko. vuodelta sekä vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen. Saadun avustuksen käytön selvitys on annettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta tai saada.

Jos avustuksen käyttöä ei selvitetä hyväksyttävästi määräajassa, voidaan palkkausavustus periä takaisin. On hyvä muistaa, että Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeiden mukaisesti avustuksen myöntäjällä on oikeus pyytää tarpeen mukaan kaikki tiedot ja asiakirjat, mitä avustuksen käytön selvittämiseksi vaaditaan. Avustuksen saaja on siis velvollinen erikseen pyydettäessä toimittamaan myös muita selvityksiä kuin päätöksessä mainitut. 

Lisäksi osa nuorisotoiminnan avustuksen saajista valikoituu tilinpidontarkastukseen vuosittain. Jokainen avustusta saanut taho on velvollinen osallistumaan tilinpidontarkastukseen ja toimittamaan siihen vaaditut asiakirjat ja tiedot, jos hakija on valikoitunut mukaan tarkastettavien joukkoon.

Ennakon saamiseen oikeutettuja ovat edellisenä vuonna nuorisojaoston palkkausavustusta saaneet yhdistykset. 

Lue lisää palkkausavustusennakosta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Siirry tutustumaan tarkemmin nuorisotoiminnan avustusten yleisiin ohjeisiin

Siirry lukemaan lisää nuorisotoiminnan avustusten ohjeista ja tuesta

Ota yhteyttä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikön suunnittelijoihin, kun sinulla on kysyttävää tai kerrottavaa nuorisotoiminnan avustuksista. 

Hae avustusta

Hakemus ei ole avoinna

Tämä avustushaku ei ole avoimena