Hyppää pääsisältöön

Nuorisotoiminnan projektiavustus yhdistyksille

Projektiavustus on tarkoitettu kertaluonteisiin nuorisotoiminnallisiin hankkeisiin, jotka eivät kuulu yhdistyksen tavanomaiseen vuosittaiseen toimintaan. Nuorisoyhdistysten vuosittaista toimintaa avustetaan toiminta-avustuksella. Projektiavustusta on mahdollista myöntää sekä lyhyempiin että pidempiin hankkeisiin, kuitenkin pisimmillään kolmevuotisiin hankkeisiin.

Kun pohdit nuorisotoiminnan avustusten hakemista, tutustu huolellisesti sekä avustusten yleisiin ohjeisiin ja ehtoihin että avustuslajikohtaisiin myöntämisperusteisiin ja hakuohjeisiin.

Projektiavustus on kertaluonteinen, nuorisotoiminnalliselle hankkeelle myönnettävä avustus, joka tähtää nuorten osallistamiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Sitä voi saada projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen.

Projektiavustusta ei myönnetä järjestön toimintasuunnitelman mukaiseen ja varsinaisen toiminnan piiriin kuuluviin hankkeisiin.

Avustusta myönnetään varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöille, jonka jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista kaksi kolmasosaa on 7−28-vuotiaita helsinkiläisiä.

Avustusta voidaan myöntää samaan projektiin ja sen jatkoprojekteihin yhteensä enintään kolmena kalenterivuotena. Monivuotisiksi tarkoitetuilta projekteilta vaaditaan jo ensimmäisen avustuksen hakuvaiheessa selkeä aikataulu ja arviointikriteerit. Projektien tuloksia tulee arvioida vuosittain ja liittää ne seuraavan vuoden hakemukseen. Yksivuotisiksi tarkoitetuille projekteille myönnetään avustusta lisäaikaan vain poikkeustapauksissa.

Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä hakijan hallintokululuihin tai muihin niihin verrattaviin kuluihin. Projektiavustuksista ei myönnetä henkilökohtaisia matka-apurahoja eikä stipendejä. Avustuksella ei voi myöskään rahoittaa käyttöomaisuuden hankintaa eikä sitä myönnetä hankkeisiin, joiden tarkoituksena on tuottaa voittoa.

Avustusta ei voida myöntää, mikäli edellisen myönnetyn projektiavustuksen käyttöä ei ole selvitetty hyväksyttävästi.

Projektiavustushakemus on toimitettava ennen hanketta tai tapahtumaa. Projektiavustusta voi hakea läpi vuoden. Avustus haetaan sähköisessä asioinnissa projektiavustushakemuksella.

Hakemus täytetään sähköisesti kaupungin avustusasioinnissa. Rekisteröidyn yhdistyksen tulee tunnistautua yhdistyksen oman suomi.fi-tunnistautumisen kautta.

Hankkeen toimintasuunnitelman ja talousarvion voi toimittaa erillisinä hakemuksen liitteinä, tai ne voi täyttää hakemuslomakkeelle niitä varten oleviin kohtiin. Jos hanke on kolmivuotinen, tulee hakemukseen liittää myös hankkeen toiminnan arviointisuunnitelma. Liitteet toimitetaan sähköisen asioinnin kautta.

Jos hakija ei ole toimittanut seuraavia liitteitä jonkin aiemman Helsingin kaupungille tehdyn hakemuksen yhteydessä, täytyy lisäksi toimittaa:

  • voimassa olevat yhdistyksen säännöt 
  • tiliotekopio tai pankin ilmoitus tilinomistajasta

Tiliotekopion osalta riittää esimerkiksi se sivu tiliotteesta, jossa näkyy tilinumero ja tilin omistaja. Muut tiedot voi halutessaan peittää.

Uudelta hakijalta saatetaan pyytää myös:

  • toimintasuunnitelma vuodelle, jota hakemus koskee
  • talousarvio vuodelle, jota hakemus koskee
  • tilinpäätös edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta
  • toimintakertomus edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta
  • tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto koskien edellistä päättynyttä tilikautta
  • vuosikokouspöytäkirja

Liitteitä voi toimittaa sähköisesti myös varsinaisen hakemuksen jättämisen jälkeen annettuun määräaikaan mennessä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että liitteiden viivästyminen voi viivästyttää myös hakemuksen käsittelyä ja päätöksentekoa.

Nuorisojaosto tekee päätöksen hakemuksista, joiden hakusumma ylittää 3 000 euroa. Nuorisopalvelujen kumppanuuspäällikkö tekee päätöksen enintään 3 000 euron hakemuksista.  

Nuorisojaoston kokousajat määrittelevät sen, koska on mahdollista saada päätös yli 3 000 euron hakemuksista. Jos hakija toivoo päätöstä tietystä kokouksesta, kannattaa olla yhteydessä Nuorisopalvelujen kumppanuusyksikön asiantuntijoihin. He kertovat, mihin mennessä hakemus pitää jättää, jotta päätösesitys pystytään valmistelemaan ko. kokoukseen. 

Yleensä hakemus pitää jättää vähintään kuukautta ennen kokousaikaa. Katso nuorisojaoston kokousajat vuonna 2024.

Päätös toimitetaan hakijalle postitse, ja lisäksi päätöksen sisältävä nuorisojaoston kokouspöytäkirja tai kumppanuuspäällikön päätös on nähtävillä Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Nuorisojaoston kokousten esityslistat julkaistaan noin viikkoa ennen kokousta, ja esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset löytyvät niin ikään kaupungin verkkosivuilta. Siirry nuorisojaoston päätöksenteon sivulle

Siirry kumppanuuspäällikön päätöksenteon sivulle

Päätökset eivät näy avustusasioinnissa.

Päätös kannattaa lukea huolellisesti. Päätöksessä on aina ensin päätösosa, jossa on myös velvollisuuksia ja ohjeita hakijalle esimerkiksi avustuksen käytön selvittämiseen. Päätösosassa kerrotaan myös, mille ajalle ja mihin tarkoitukseen avustus on myönnetty. Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen ja sinä aikana, jolle se on myönnetty. 

Avustuksen myöntäjä päättää avustukseen oikeuttavat menot. Projektiavustusta voi siis käyttää vain niihin menoihin, jotka päätöksessä on määritelty. Jos päätöksessä mainitaan vain, että avustus myönnetään kyseisen hankkeen kuluihin, tämä koskee silloin vain niitä kuluja, jotka hakemuksessa ja/tai sen liitteissä on mainittu avustuksen käyttökohteeksi. 

Projektin kuluja voidaan hyväksyä vain siltä ajanjaksolta, jolle avustus on päätöksessä myönnetty. Päätöksessä kerrotaan aina, miten ja milloin projektiavustuksen käyttö täytyy selvittää. Jos avustetun hankkeen aikataulu esimerkiksi viivästyy ja olisikin tarve pidemmälle avustuksen käyttöajalle, täytyy avustuksen hakijan olla yhteydessä kumppanuusyksikköön ennen selvittämisen määräaikaa. Yksivuotisiksi tarkoitetuille projekteille kuitenkin myönnetään avustusta lisäaikaan vain poikkeustapauksissa.

Jos kesken hankkeen ilmenee kysymyksiä tai muutostarpeita avustuksen käyttämiseen liittyen, kannattaa aina ottaa yhteyttä Nuorisopalvelujen kumppanuusyksikön asiantuntijoihin.

Projektiavustuksen käytön selvittäminen

Projektiavustus tulee selvittää projektiavustusselvityslomakkeella (doc) päätöksessä mainittuun määräaikaan mennessä. Selvityslomakkeen lisäksi hankkeen kuluista pitää toimittaa kopiot kuiteista ja muista tositteista, ellei päätöksessä lue muuta tapaa selvitykselle. Hankkeesta riippuen saatetaan selvitykseksi pyytää kuittien sijaan tilinpäätös, jossa on oma kustannuspaikka avustetulle hankkeelle. 

Jos avustuksen käyttöä ei selvitetä hyväksyttävästi määräajassa, voidaan projektiavustus periä takaisin. On hyvä muistaa, että Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeiden mukaisesti avustuksen myöntäjällä on oikeus pyytää tarpeen mukaan kaikki tieto, asiakirjat ja selvitykset, mitä avustuksen käytön selvittämiseen voi liittyä. Avustuksen saaja on siis velvollinen erikseen pyydettäessä toimittamaan myös muita selvityksiä kuin päätöksessä mainitut. 

Lisäksi osa nuorisotoiminnan avustuksen saajista valikoituu tilinpidontarkastukseen vuosittain. Jokainen avustusta saanut taho on velvollinen osallistumaan tilinpidontarkastukseen ja toimittamaan siihen vaaditut asiakirjat ja tiedot, jos hakija on valikoitunut mukaan tarkastettavien joukkoon.

Siirry tutustumaan tarkemmin nuorisotoiminnan avustusten yleisiin ohjeisiin

Siirry lukemaan lisää nuorisotoiminnan avustusten ohjeista ja tuesta

Ota yhteyttä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikön suunnittelijoihin, kun sinulla on kysyttävää tai kerrottavaa nuorisotoiminnan avustuksista. 

Hae avustusta

Puuttuva valtuutus

Sinulla ei ole tarvittavia valtuuksia hakemuksen tekemiseen. Kirjaudu sisään palveluun.

Kirjaudu sisään Esikatsele hakemusta