Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus on liikuntaseuroille sekä muille liikuntaa järjestäville yhdistyksille suunnattu yleisavustusluonteinen avustus. Avustusta voivat hakea ne seurat ja yhdistykset, jotka eivät ole toiminta-avustuksen piirissä.

Hakuaika: katso kohta hakeminen. 

Avustuksen haussa, käytössä ja raportoinnissa tulee noudattaa liikunnan avustusten hakuohjetta sekä Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta.

Avustuksen myöntämisessä painotetaan lasten ja nuorten sekä eläkeläis- ja erityisryhmien liikuntaa sekä toiminnan volyymia. Avustus on harkinnanvarainen.

Avustusta voidaan myöntää hakemuksesta niille seuroille ja yhdistyksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot: 

 1. Hakijan sääntöjen mukainen kotipaikka on Helsinki, ja toiminta on avointa kaikille helsinkiläisille. Avustettavan liikuntatoiminnan tulee kohdistua pääosin helsinkiläisiin. 
 2. Hakijan tulee olla yhdistyslain mukaisesti Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröimä yhdistys, ja sen tulee olla ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Yhdistyksen toiminta on vakiintunutta. Tämä ei koske niitä yhdistyksiä, joiden kohdalla kyse on yhdistyksen nimen muutoksesta, yhdistyksen jaoston rekisteröitymisestä itsenäiseksi yhdistykseksi tai jos kyse on aiemmin avustusta saaneiden, kahden tai useamman yhdistyksen toiminnan liittämisestä yhteen kokonaan tai osittain. 
 3. Hakija järjestää säännöllistä ohjattua liikuntatoimintaa oman yhdistyksensä samalle ryhmälle vähintään 10 kertaa 3 kuukauden yhtäjaksoisen ajan sisällä huomioiden toiminnan luonteen. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmän tulee järjestää säännöllistä liikuntatoimintaa samalle ryhmälle.
 4. Hakijan ohjattuun liikuntatoimintaan osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien säännölliseen liikuntatoimintaan edellytetään osallistuvan osallistujien toimintakykyyn ja harjoitteluun soveltuva määrä osallistujia. Aktiiviharrastajaksi ilmoitetaan hakemuksessa yhdistyksen jäsen, joka osallistuu samalle ryhmälle järjestettyyn säännölliseen ohjattuun liikuntatoimintaan vähintään 10 kertaa, vähintään 3 kuukauden yhtäjaksoisen ajan sisällä. Järjestetyn säännöllisen toiminnan tulee olla yhdistyksen omaa yleishyödyllistä toimintaa eikä siihen lasketa kaupungilta ostopalveluna hankittua tai yhteistyössä kaupungin kanssa toteutettua liikuntatoimintaa. Henkilö voidaan ilmoittaa aktiiviharrastajana laskentaan vain kerran, vaikka sama henkilö osallistuisi kalenterivuoden aikana useiden harjoitusryhmien toimintaan.
 5. Järjestetyn toiminnan tulee olla yhdistyksen omaa yleishyödyllistä toimintaa eikä siihen lasketa kaupungilta ostopalveluna hankittua tai yhteistyössä kaupungin kanssa toteutettua liikuntatoimintaa. 

Hakijan tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvää hallintotapaa, urheiluyhteisön eettisiä periaatteita, sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita

Avustuksen osuus hyväksyttävistä menoista voi olla enintään 80 prosenttia. Hyväksyttäviä menoja ovat yhdistyksen liikuntatoiminnasta aiheutuneet kustannukset. Toiminnasta aiheutuvina kustannuksina ei huomioida lainojen lyhennyksiä, korkoja eikä poistoja, arvonalennuksia, varauksia tai muita laskennallisia eriä, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kuluihin.

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksen haku aukeaa vuoden alussa ja päättyy 15 helmikuuta. Avustusta tulee hakea määritellyn hakuajan puitteissa. Jos hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, on hakemus myöhästynyt ja se hylätään.

Avustusta haetaan ensisijaisesti avustusasioinnin Toiminta- ja tilankäyttöavustuslomakkeella.

Avustusasioinnin käytön ohjeet kirjautumisohjeineen löydät täältä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Poikkeustapauksessa avustushakemuksen voi toimittaa kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Kulttuuri- ja vapaa-aika/Liikunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13). Kaupungin kirjaamoon toimitettavien hakemusten on oltava perillä määräpäivään klo 15:een mennessä.

Hakemukselle tulee liittää avustuskohtaisesti pakolliseksi määritellyt liitteet, joista löytyy lista alempana.

Hakijan tulee liittää hakemuslomakkeelle pakolliset liitteet, jotta hakemus voidaan käsitellä. Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksen pakolliset liitteet ovat:

 • hakuvuotta koskeva toimintasuunnitelma
 • hakuvuotta koskeva talousarvio
 • tilinpäätös (viimeisin vahvistettu, edellisvuoden tai vuotta aiempi
 • tilin- tai toiminnantarkastuskertomus (viimeisin vahvistettu, edellisvuoden tai vuotta aiempi)
 • toimintakertomus (viimeisin vahvistettu, edellisvuoden tai vuotta aiempi)

Mikäli hakija ei ole aiemmin hakenut Helsingin kaupungin avustuksia tai tiedot ovat muuttuneet, hakemuksen liitteenä tulee toimittaa myös seuraavat liitteet:

 • yhteisön säännöt
 • pankin ilmoitus tilinomistajasta tai tiliotekopio (hakijalla tulee olla oma suomalainen pankkitili, jolle avustus maksetaan)
 • ote yhdistysrekisteristä

Mikäli hakija haluaa, että hakemuksen käsittelyssä huomioidaan hakijan muiden yhteisöjen omistamissa ja/tai hallinnoimissa tiloissa sekä koulujen liikuntasaleissa toteutuneet säännölliset ohjatut vuorot, tulee hänen täyttää myös tilankäyttöliite. 

Tilankäyttöliite (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(excel)

Päätöksen avustusten myöntämisestä tekee liikuntajaosto. Päätökset pyritään tekemään huhtikuussa. Kaikille avustusta hakeneille tahoille lähetetään postitse tiedoksi avustuspäätös muutoksenhakuohjeineen.

Tutustu liikuntajaoston aikaisempiin päätöksiin liikuntajaoston sivuilla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Avustukset maksetaan avustuspäätöksen mukaisesti yhdessä erässä avustuksen saajan ilmoittamin maksuyhteystiedoin. Ellei avustuksen saajalla ole pankkitiliä, tulee tämän avata pankkitili. Helsingin kaupunki maksaa avustukset vain avustuksen saajan nimellä olevalle pankkitilille. 

Avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on, että kaupungin hakijalle aiempina vuosina myöntämissä avustuksissa ei ole ilmennyt epäselvyyksiä. Kaupungilla on oikeus keskeyttää myönnetyn avustuksen maksaminen asian selvittämisen ajaksi, mikäli on aihetta epäillä, että Helsingin kaupungin yleisten avustusehtojen kohdassa 10 mainitut edellytykset avustuksen takaisinperintään täyttyvät.

Kaupungilla on oikeus kuitata myönnetty avustus kokonaan tai osittain avustuksen saajalta olevalla perimiskelpoisella saatavallaan.

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus tulee käyttää yhdistyksen yleishyödylliseen liikuntatoimintaan. Avustus tulee käyttää sen vuoden aikana, jolloin se on myönnetty, ellei päätöksessä ole toisin mainittu.

Avustusta ei saa käyttää varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuuden tai muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäämiseen. Avusta ei saa jakaa edelleen muille yhteisöille tai jakaa henkilökohtaisina avustuksina jäsenille, vaan se on tarkoitettu yhdistyksen toimintaan yleisesti.

Avustuksen saajan on viipymättä ilmoitettava Helsingin kaupungille avustuksen käyttöön vaikuttavasta merkittävästä muutoksesta.

Avustuksen käyttö selvitetään seuraavan vuoden avustushaun yhteydessä. Hakemuslomakkeella on tälle erillinen kohtansa, minkä lisäksi hakemuksen liitteenä toimitetut pakolliset liitteet ovat osa selvitystä.

Mikäli hakija on saanut muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta edellisvuonna, mutta ei hae avustusta hakuvuonna, hakijan tulee toimittaa edellisvuoden avustuksen käytöstä erillinen selvitys osoitteeseen liikunta.avustukset@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Selvitys tulee toimittaa avustusvuotta seuraavan, eli kyseessä olevan vuoden syyskuun loppuun mennessä. Selvityksessä tulee käydä ilmi avustuksen käyttö ja kohdentaminen. Sen lisäksi viestin liitteenä tulee olla avustusvuotta koskeva hyväksytty tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilin- tai toiminnantarkastuskertomus. 

Lomakkeentäyttöohje 2024(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (pdf) 

Tutustu liikunnan avustusten myöntämistä, käyttöä ja käytön selvittämistä säänteleviin muihin dokumentteihin kootusti Ohjeita ja tukea -sivulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Henkilökohtaista neuvontaa liikunnan avustuksiin liittyen antavat henkilöt löydät Yhteystiedot-sivulta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Hae avustusta

Hakemus ei ole avoinna

Tämä avustushaku ei ole avoimena