Hyppää pääsisältöön

Taide- ja kulttuuriavustukset: Projektiavustukset

Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään Helsingissä tapahtuvaan, yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustuksilla tuetaan helsinkiläisille suuntautuvaa toimintaa, joka tuo ihmisiä yhteen taide- ja kulttuurisisältöjen äärelle sekä tarjoaa mahdollisuuksia kohtaamiseen tai vuorovaikutukseen. Taide- ja kulttuuriavustukset sisältävät kaksi avustuslajia: toiminta-avustukset ja projektiavustukset.

Projektiavustuksia myönnetään rekisteröityneille toimijoille, rekisteröitymättömille työryhmille ja yksityishenkilöille. 

Avustuksia ei siis myönnetä: 

 • pääasiassa Helsingin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan 
 • suljettuihin tilaisuuksiin (erityiskohderyhmien kohdalla voidaan tukea myös vain rajatulle joukolle avointa toimintaa)
 • tallenteisiin tai julkaisuihin, kuten kirjoihin, levyihin, elokuvatuotantoihin, peleihin, opinnäytetöihin yms. 
 • mediajulkaisutoimintaan, kuten lehti-, tv- tai radiotoimintaan, nettisivuihin, somekanaviin yms.

Avustuksia ei myöskään myönnetä: 

 • uskonnollisiin tai puoluepoliittisiin tilaisuuksiin 
 • esitelmiin, luentoihin tai seminaareihin 
 • aikuisten harrastus- ja kerhotoimintaan 
 • opintotoimintaan tai kursseihin ja leireihin
 • kilpailutoimintaan 
 • yksittäisiin konsertteihin, esityksiin tai näyttelyihin 

Avustuksilla tuetaan ensi sijassa näiden periaatteiden mukaista toimintaa, mutta muunkinlainen toiminta voidaan huomioida täydentävänä toimintamuotona.

Avustusta ei voida myöntää toimintaan, jonka koko rahoitusta haetaan kyseisellä avustuksella.

Alppipuistossa on perinteisesti järjestetty kesäisin viikonlopuille sijoittuva musiikkipainotteinen tapahtumakokonaisuus. Yleensä heinäkuulle ajoittuneessa tapahtumien sarjassa toimijat ovat tehneet tapahtumatuotannollista yhteistyötä mm. aikataulun ja yhteisten rakenteiden suhteen. Helsingin kaupunki osallistuu kokonaisuuteen avustusrahoituksella.

Avustuksia on Alppipuiston tapahtumakokonaisuudessa tarkoitus myöntää harkinnanvaraisesti noin 6−7 tapahtumalle yhteensä noin 80 000 eurolla. Päämääränä on ohjelmakokonaisuus, joka tarjoaa  kaupunkilaisille monipuolisesti erilaisia taidekokemuksia. Samalla halutaan  mahdollistaa myös uusien toimijoiden lähteminen tapahtumien järjestäjiksi.  Alppipuiston tapahtumakokonaisuuteen kohdistuvista avustuksista on perinteisesti päätetty vuoden alussa, ja hakuaikataulu on ilmoitettu erikseen.

Hakemusten arvioinnissa sovelletaan yhteneviä arviointiperusteita. Tutustu arviointiperusteisiin ennalta ja mieti toimintaanne suhteessa niihin. Kaikkia arviointiperusteita ei tarvitse täyttää, jotta avustusta voi saada, mutta avustamista ja avustustasoa arvioidaan suhteessa perusteisiin. Yksittäisen hakemuksen arvioinnin lisäksi hakemuksia vertaillaan keskenään, ja kokonaisarvioinnissa huomioidaan mm. käytettävissä olevat määrärahat. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Arviointiperusteet 1.6.2022 alkaen

Taiteelliset lähtökohdat ja sisällöt, joiden osalta arvioidaan:

 • toiminnan taiteellisia tavoitteita ja idean vahvuutta sekä sitä, miten nämä näkyvät suunnitellussa toiminnassa
 • miten selkeästi toiminnan taiteelliset lähtökohdat käyvät ilmi hakemuksessa (esim. oman toiminnan erityislaatu)
 • toiminnan ammattimaisuutta, kunnianhimoisuutta, kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta omassa taidekentässään
 • miten toiminta lisää kaupungin kulttuuri- ja taidetarjonnan muotojen ja sisältöjen monipuolisuutta
 • toiminnan uutta luovaa potentiaalia ja taiteellista kehittymistä

Toiminnalliset lähtökohdat ja toteutus, joiden osalta arvioidaan:

 • toiminnallista ammattimaisuutta ja uskottavuutta
 • toiminnan vaikutuksia, kumppanuuksia ja laajuutta
 • miten toteuttamiskelpoista ja realistista hakemuksessa esitetty toiminta on ja miten yhtenäisen kokonaisuuden tavoitteet, suunnitelma sekä toteutus luovat
 • miten monipuolista resursointi on ja millaisia ovat taloudelliset riskit
 • miten tarpeellinen avustus on toiminnan toteuttamisen kannalta
 • toiminnan kehitystä ja kehittämistä
 • kykyä arvioida omaa toimintaa
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioimista toiminnan järjestämisessä
 • ekologisuuden huomioimista toiminnan järjestämisessä

Monimuotoisuus, saavutettavuus ja osallisuus, joiden osalta arvioidaan:

 • miten toiminta vahvistaa sitä, että taiteen ja kulttuurin tekijät ja tarjonta ilmentävät moniäänistä ja moninaista Helsinkiä
 • miten toiminnassa huomioidaan yleisön ja osallistujien näkökulmasta sosiaalinen, alueellinen, kulttuurinen, kielellinen, taloudellinen, ikäryhmiin liittyvä ja fyysinen tai muu saavutettavuus
 • miten kohderyhmät on määritelty sekä millaisilla toimenpiteillä erilaiset kohderyhmät pyritään tavoittamaan
 • miten toiminta laajentaa taiteen ja kulttuurin yleisö- ja osallistujapohjaa ja osallistumista tekemiseen sekä rohkaisee laajempaan keskusteluun taiteesta
 • miten toiminta vahvistaa yhteisöllistä kaupunkia ja asukkaiden mahdollisuutta osallistua sekä toteuttaa toimintaa itse
 • miten toiminnassa hyödynnetään ja vahvistetaan verkostomaisia ja yhteisöllisiä toimintatapoja

Avustushakemusten käsittelyssä noudatetaan lisäksi Helsingin kaupungin strategisia linjauksia ja seuraavia ohjeita:

Hakuaika

Projektiavustuksia vuonna 2023 tapahtuville hankkeille on mahdollista hakea jatkuvassa haussa vuoden 2023 aikana. Avustusta ei myönnetä takautuvasti hakemuksen jättämisestä, joten jätä hakemus hyvissä ajoin.

Projektiavustukset vuonna 2023 tapahtuvaan toimintaan:

 • ke 16.8.2023 klo 16:een mennessä tulleet hakemukset käsitellään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa to 28.9.2023.
 • ke 20.9.2023 klo 16:een mennessä tulleet hakemukset käsitellään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa ti 7.11.2023.
 • ke 25.10.2023 klo 16:een mennessä tulleet hakemukset käsitellään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa to 7.12.2023.

Projektiavustukset vuonna 2024 tapahtuvaan toimintaan: 

 •  17.8.–20.9.2023 klo 16 välillä tulleet, vuoden 2024 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana alkavia projekteja koskevat hakemukset käsitellään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa to 7.12.2023.
 • ke 29.11.2023 klo 16:een mennessä tulleet, vuoden 2024 projekteja koskevat hakemukset käsitellään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa alkuvuodesta 2024. 

Muutoin projektiavustuksia vuoden 2024 hankkeille haetaan jatkuvassa haussa vuonna 2024 toteutuvan valmistelu- ja päätösaikataulun mukaisesti.

Viranhaltijapäätösten aikataulu noudattaa pääsääntöisesti kulttuuri- ja kirjastojaoston kokousaikoja. Viranhaltijapäätöksinä myönnetään avustuksia, joiden hakemussumma on korkeintaan 7 500 euroa ja myönnettävä avustussumma korkeintaan 5 000 euroa. Muista jättää hakemuksesi hakuajan päättymispäivänä klo 16:een mennessä.

Kohdennettu avustusrahoitus Alppipuiston kesän 2024 tapahtumakokonaisuudelle

Hakuaika Alppipuiston kesän 2024 tapahtumiin kohdennetuille avustuksille päättyy ke 29.11.2023 klo 16. Hakemukset käsitellään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa alkuvuodesta 2024. 

Miten avustusta haetaan?

Tutustu huolellisesti hakuohjeisiin ja hanki tarvittavat taustatiedot sekä liitteet hakemuksen jättämistä varten. Pääset täyttämään hakemusta tämän sivun vasemmassa laidassa olevasta Hae avustusta -kohdasta, kun olet kirjautuneena asiointipalveluun. Kirjautumislinkin löydät sivuston oikeasta yläkulmasta.

Lähtökohtaisesti hakemuksen kaikkiin kysymyksiin tulee vastata. Erityisesti toiminnan aikatauluihin, määriin, tapahtumapaikkoihin ja talouteen liittyvät tiedot ovat sellaisia, joita ilman avustuksia ei yleisesti voida myöntää.

Voit tallentaa hakemuksen luonnokseksi, jolloin voit palata täyttämään sitä myöhemmin. Hakemuksesi tallentuu omaan asiointikansioosi Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi -palvelussa. Avustukset ovat haettavissa jatkuvassa haussa, mutta hakijan on kuitenkin syytä huomioida ilmoitetut käsittelyaikataulut.

Mikäli hakemus on puutteellinen, hakijaa pyydetään täydentämään hakemusta. Mikäli puutteellista hakemusta ei ole täydennetty viranomaisen antamaan täydentämispäivämäärään mennessä, hakemus käsitellään toimitettujen tietojen perusteella ja hylätään, jos hakemuksen myöntämisen edellytykset eivät täyty.

Projektiavustuksiin vaadittavat liitteet:

 • Työryhmän jäsenten ansioluettelot, kun kyseessä on taiteen ammattilaisten hanke.
 • Tiliote tai vastaava asiakirja, josta selviää tilinomistajan nimi ja tilinumero (uudet hakijat tai pankkiyhteystiedot muuttuneet).

Toimita hakemukseen tarvittavat liitteet sähköisen asiointipalvelun kautta. Rekisteröityneiltä yhdistyksiltä/yhteisöiltä, yksityishenkilöiltä sekä työryhmien tilivastaavilta vaaditaan liitteenä tiliote tai muu pankin ilmoitus tilinomistajasta (uusi hakija tai muuttuneet pankkiyhteystiedot), josta tulee näkyä sekä tilinomistaja että tilinumero. Mikäli hakija liittää hakemukseen tiliotteensa, tilitapahtumat voi halutessaan peittää. Myönnettyä avustusta ei voida maksaa asiakirjan puuttuessa.

Hakemus käsitellään Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurin edistäminen -palvelun kumppanuusyksikössä. Käsittelyajan pituus riippuu haettavasta avustuksesta. Avustuksista päättää kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto tai kulttuurin edistämisen päällikkö viranhaltijapäätöksellä. Hakijoita tiedotetaan päätöksestä jaoston päätöksen jälkeen. Hakijoille lähetetään tieto päätöksestä postitse.

Projektiavustukset maksetaan yhdessä erässä.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

Avustus maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle avustuksen saajan pankkitilille automaattisesti päätöksen jälkeen (maksuaika 21 vrk). Ellei avustuksen saajalla ole pankkitiliä, tulee tämän avata pankkitili. Maksaminen edellyttää, että tilistä on toimitettu tiliote tai muun asiakirja, josta selviää tilinomistajan nimi ja tilinumero. Avustusta ei makseta tämän selvityksen puuttuessa.

Lisätietoja maksatukseen liittyvissä kysymyksissä antaa hallintosihteeri Minna Leino, puh. 09 3108 9044, minna.leino@hel.fi

Avustuksen käytön ehdot

Kaikkiin kulttuurin avustuksiin sovelletaan Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.

Henkilö tai toimija, jolle avustus maksetaan, on vastuussa avustuksen käytöstä ja käytön selvittämisestä. 

Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin avustusehtojen mukaisesti.

Avustuksen saaja ei saa käyttää avustusta varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen.

Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpitonsa ja tilintarkastuksensa lain edellyttämällä tavalla sekä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. 

Avustuksen saajan on korvauksetta annettava Helsingin kaupungille tämän tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä sekä avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen hakijan/saajan kirjanpito ja hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia tarkastuksia.

Avustuksen saajan on viipymättä ilmoitettava Helsingin kaupungille avustuksen käyttöön vaikuttavasta merkittävästä muutoksesta.

Avustuksen saaja sitoutuu selvittämään toiminnassaan käyttämiensä toimittajien taustat ja tekemään hankintansa vastuullisilta toimijoilta, jotka hoitavat yhteiskunnalliset velvoitteensa.

Projektiavustuksia koskevat ehdot ja ohjeet

Projektiavustusta voi käyttää vain hankkeesta koituviin kuluihin. Hyväksyttäviä menoja ovat esimerkiksi:

 • palkat ja palkkiot, joista on pidätetty vero ja sosiaaliturvamaksu
 • mainonta ja markkinointikulut, painatuskulut (esim. käsiohjelmat ja julisteet)
 • tilojen ja laitteiden vuokrat
 • kuljetuskustannukset (auton vuokraus, kilometrikorvaukset yms.)
 • hankkeen vakuutusmaksut ja tekijänoikeuskorvaukset

Seuraavia menoja ei hyväksytä:

 • laitehankinnat
 • jaetut stipendit

Palkkojen/palkkioiden maksu

Apuraha on pääsääntöisesti verovapaa kaikille taiteellisen työryhmän jäsenille valtion vuotuisen taiteilija-apurahan määrään asti. Avustuksen saaja on velvollinen itse selvittämään, ylittääkö hänen saamiensa apurahojen summa veronalaisen tulon rajan. Lisätietoja verotuksesta saa verohallinnolta. Yksityishenkilön tilille maksettavasta avustuksesta tehdään apurahailmoitus verottajalle hänen nimissään, jolloin työryhmän puolesta avustuksen vastaanottavan tulee tarvittaessa itse huolehtia ryhmän tietojen selvittämisestä verottajalle. 

Mikäli apurahasta on maksettu palkkioita muille kuin taiteellisen työryhmän jäsenille, tulee maksetuista palkkioista suorittaa ennakonpidätys ja maksaa asianmukaiset sosiaalikulut. Myös rekisteröityneiden yhteisöjen maksamista palkoista/palkkioista tulee suorittaa ennakonpidätys ja maksaa asianmukaiset sosiaalikulut. 

Avustuksen käytön selvittäminen

Kaikkien kaupungin myöntämien avustusten käyttö tulee raportoida. Projektiavustukset raportoidaan projektin arviointilomakkeella (Questback-lomake) jossa selvitetään avustuksen käyttämistä ja arvioidaan hankkeen onnistumista. Raportointilomake tulee täyttää kolmen kuukauden kuluessa projektin päättymisestä, kuitenkin viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Avustuksensaajan ei tarvitse toimittaa avustukseen liittyviä kuitteja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle, mutta yhdistys on velvollinen säilyttämään ne kirjanpitolain edellyttämällä tavalla ja esittämään kuitit pyydettäessä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle tai Helsingin kaupungin tai kaupunkia edustavalle tarkastajalle.

Tutustu yleisiin ohjeisiin Ohjeita kulttuurin avustusasiointiin ja lomakkeiden täyttämiseen -sivulla ja ole tarvittaessa yhteydessä avustusvalmistelijoihin