Taiteen perusopetuksen avustukset

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää, ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka antaa samalla oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Avustusta taiteen perusopetukseen saava yhteisö tekee avustuskaudellaan vuosittain avustushakemuksen liitteineen Helsingin kaupungin Avustusasiointi-palvelussa. 

Hakemusten arvioinnissa sovelletaan yhteneviä arviointiperusteita. Tutustu arviointiperusteisiin ennalta ja mieti toimintaanne suhteessa niihin. Kaikkia arviointiperusteita ei tarvitse täyttää, jotta avustusta voi saada, mutta avustamista ja avustustasoa arvioidaan suhteessa perusteisiin. Yksittäisen hakemuksen arvioinnin lisäksi hakemuksia vertaillaan keskenään ja kokonaisarvioinnissa huomioidaan mm. käytettävissä olevat määrärahat. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Taiteelliset lähtökohdat ja sisällöt, joiden osalta arvioidaan:

 • toiminnan taiteellisia tavoitteita ja idean vahvuutta sekä sitä, miten nämä näkyvät suunnitellussa toiminnassa
 • miten selkeästi toiminnan taiteelliset lähtökohdat käyvät ilmi hakemuksessa (esim. oman toiminnan erityislaatu)
 • toiminnan ammattimaisuutta, kunnianhimoisuutta, kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta omassa taidekentässään
 • miten toiminta lisää kaupungin kulttuuri- ja taidetarjonnan muotojen ja sisältöjen monipuolisuutta
 • toiminnan uutta luovaa potentiaalia ja taiteellista kehittymistä

Toiminnalliset lähtökohdat ja toteutus, joiden osalta arvioidaan:

 • toiminnallista ammattimaisuutta ja uskottavuutta
 • toiminnan vaikutuksia, kumppanuuksia ja laajuutta
 • miten toteuttamiskelpoista ja realistista hakemuksessa esitetty toiminta on ja miten yhtenäisen kokonaisuuden tavoitteet, suunnitelma sekä toteutus luovat
 • miten monipuolista resursointi on ja millaisia ovat taloudelliset riskit
 • kuinka tarpeellinen avustus on toiminnan toteuttamisen kannalta
 • toiminnan kehitystä ja kehittämistä
 • kykyä arvioida omaa toimintaa
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioimista toiminnan järjestämisessä
 • ekologisuuden huomioimista toiminnan järjestämisessä

Monimuotoisuus, saavutettavuus ja osallisuus, joiden osalta arvioidaan:

 • miten toiminta vahvistaa sitä, että taiteen ja kulttuurin tekijät ja tarjonta ilmentävät moniäänistä ja moninaista Helsinkiä
 • miten toiminnassa huomioidaan yleisön ja osallistujien näkökulmasta sosiaalinen, alueellinen, kulttuurinen, kielellinen, taloudellinen, ikäryhmiin liittyvä ja fyysinen tai muu saavutettavuus
 • miten kohderyhmät on määritelty ja millaisilla toimenpiteillä erilaiset kohderyhmät pyritään tavoittamaan
 • miten toiminta laajentaa taiteen ja kulttuurin yleisö- ja osallistujapohjaa ja osallistumista tekemiseen sekä rohkaisee laajempaan keskusteluun taiteesta
 • miten toiminta vahvistaa yhteisöllistä kaupunkia ja asukkaiden mahdollisuutta osallistua sekä toteuttaa toimintaa itse
 • miten toiminnassa hyödynnetään ja vahvistetaan verkostomaisia ja yhteisöllisiä toimintatapoja

Avustusta ei voida myöntää toimintaan, jonka koko rahoitusta haetaan kyseisellä avustuksella.

Avustushakemusten käsittelyssä noudatetaan lisäksi Helsingin kaupungin strategisia linjauksia ja seuraavia ohjeita:

Taiteen perusopetuksen avustusten haku alkaa keskiviikkona 5.6.2024 ja päättyy torstaina 26.9. klo 16

Tutustu huolellisesti hakuohjeisiin ja hanki tarvittavat taustatiedot sekä liitteet hakemuksen jättämistä varten. Pääset täyttämään hakemusta tämän sivun vasemmassa laidassa olevasta Hae avustusta -kohdasta, kun olet kirjautuneena Helsingin kaupungin asiointipalveluun. Kirjautumislinkin löydät myös sivuston oikeasta yläkulmasta.

Voit tallentaa hakemuksen luonnokseksi, jolloin voit palata täyttämään sitä myöhemmin. Hakemuksesi tallentuu asiointipalvelussa omaan profiiliisi. Lähetä hakemuksesi klo 16:een mennessä haun päättymispäivänä. Avustuksia ei myönnetä määräajan jälkeen jätetyille hakemuksille. On suositeltavaa lähettää hakemus jo ennen viimeistä hakupäivää, sillä silloin palvelussa saattaa olla ruuhkaa.

Mikäli hakemus on puutteellinen, hakijaa pyydetään täydentämään hakemusta. Mikäli puutteellista hakemusta ei ole täydennetty viranomaisen antamaan täydentämispäivämäärään mennessä, hakemus käsitellään toimitettujen tietojen perusteella ja hylätään, jos hakemuksen myöntämisen edellytykset eivät täyty.

Lisätietoja taiteen perusopetuksen avustuksista antaa erityissuunnittelija Nina Gran, puh. 09 3103 7006, nina.gran@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Taiteen perusopetuksen avustuksiin vaadittavat liitteet:

 • toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 • talousarvio seuraavalle vuodelle
 • tilinpäätös edelliseltä vuodelta (tilinpäätöksestä on käytävä ilmi ainakin yhdistyksen tulos ja tase, lisäksi on oltava jäljennös tilintarkastus- tai toiminnantarkastuskertomuksesta allekirjoituksineen)
 • edellisen vuoden toimintakertomus
 • yhdistyksen säännöt (jos kyseessä on uusi hakija tai jos säännöt ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen)
 • tiliote tai vastaava asiakirja, josta selviää tilinomistajan nimi ja tilinumero (uudet hakijat tai pankkiyhteystiedot muuttuneet)

Toimita hakemukseen tarvittavat liitteet sähköisen asiointipalvelun kautta. Rekisteröityneiltä yhdistyksiltä/yhteisöiltä, yksityishenkilöiltä sekä työryhmien tilivastaavilta vaaditaan liitteenä tiliote tai muu pankin ilmoitus tilinomistajasta (uusi hakija tai muuttuneet pankkiyhteystiedot), josta tulee näkyä sekä tilinomistaja että tilinumero. Mikäli hakija liittää hakemukseen tiliotteensa, tilitapahtumat voi halutessaan peittää. Myönnettyä avustusta ei voida maksaa asiakirjan puuttuessa.

Hakemus käsitellään Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurin edistäminen -palvelun kumppanuusyksikössä. Käsittelyajan pituus riippuu haettavasta avustuksesta. Avustuksista päättää kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Jotta pystymme valmistelussa noudattamaan paremmin kaupungin talousarvion vahvistumisen aikataulua, taiteen perusopetuksen avustusten päätökset tehdään kahdessa osassa. Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa tiistaina 3.12.2024 päätetään taiteen perusopetuksen avustuksen saajat vuodelle 2025. Niille toimijoille, jotka ovat saaneet taiteen perusopetuksen avustusta vuonna 2024 ja joille hakemusten perusteella esitetään avustuksen myöntämistä myös vuodelle 2025, myönnetään osa taiteen perusopetuksen avustuksesta ennakkona. Ennakko on 25 prosenttia toimijan vuoden 2024 avustuksesta.  

Ennakkopäätöksellä pyrimme tuomaan jatkuvuutta avustusta saavien toimintaan ja turvaamaan alkuvuoden toiminnan edellytyksiä. Kulttuuri- ja kirjastojaosto tekee päätöksen vuoden 2025 taiteen perusopetuksen avustusten lopullisista myöntösummista vuoden ensimmäisessä kokouksessaan tammi-helmikuussa 2025.

Hakijoita tiedotetaan päätöksestä jaoston päätöksen jälkeen. Hakijoille lähetetään tieto päätöksestä postitse.

Siirry lukemaan viimeisintä päätöstä.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Taiteen perusopetuksen avustukset maksetaan seuraavasti:

 • Alle 20 000 euron avustukset maksetaan yhdessä erässä 13.1.2023.
 • 20 000–50 000 euron avustukset maksetaan kahdessa erässä 13.1. ja 7.4.2023.
 • Yli 50 000 euron avustukset maksetaan kolmessa erässä 13.1., 7.4. ja 7.9.2023

Avustukset maksetaan avustuksen saajan nimellä olevalle pankkitilille. Ellei avustuksen saajalla ole pankkitiliä, tulee tämän avata pankkitili. Pankkiyhteystietojen varmistamiseksi on hakemuksen liitteenä toimitettava (uusi hakija tai pankkiyhteystiedot muuttuneet) tiliote tai muu asiakirja, josta selviää tilinomistajan nimi ja tilinumero. Avustusta ei makseta tämän selvityksen puuttuessa.

Lisätietoja maksatukseen liittyvissä kysymyksissä antaa hallintosihteeri Minna Leino, puh. 09 3108 9044, minna.leino@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Avustuksen käytön ehdot

Kaikkiin kulttuurin avustuksiin sovelletaan Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin avustusehtojen mukaisesti. 

Avustuksen saaja ei saa käyttää avustusta varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen.

Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus, vaikka tilintarkastuslaki ei sitä edellyttäisikään. Tällöin tarkastuksen voi suorittaa myös niin sanottu maallikkotilintarkastaja. Maallikkotilintarkastajan suorittamasta tarkastuksesta annetaan lausunto, jota kutsutaan toiminnantarkastuskertomukseksi.

Avustuksen saajan on korvauksetta annettava Helsingin kaupungille tämän tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä sekä avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen hakijan/saajan kirjanpito ja hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia tarkastuksia.

Avustuksen saajan on viipymättä ilmoitettava Helsingin kaupungille avustuksen käyttöön vaikuttavasta merkittävästä muutoksesta olemalla yhteydessä avustusvalmistelijoihin. Siirry kulttuurin avustusten yhteystietosivulle. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Avustuksen saaja sitoutuu selvittämään toiminnassaan käyttämiensä toimittajien taustat ja tekemään hankintansa vastuullisilta toimijoilta, jotka hoitavat yhteiskunnalliset velvoitteensa.

Avustuksen käytön selvittäminen

Kaikkien kaupungin myöntämien avustusten käyttö tulee raportoida. Toiminta-avustusten käytöstä raportoidaan ensisijaisesti seuraavan vuoden avustushakemuksen yhteydessä liittämällä mukaan edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.

Helsinki-tunnuksen käyttö

Avustuksensaajan tulee mahdollisuuksiensa mukaan liittää tiedotus- ja markkinointimateriaaleihinsa Helsingin kaupungin tunnus. Helsinki-tunnuksesta on suomen- ja ruotsinkielinen versio sekä kaksikielinen versio. Kaikissa tapauksissa avustuksensaajan tulee mainita Helsingin kaupunki tapahtuman tukijana.

Siirry lataamaan Helsinki-tunnus.

Tutustu yleisiin ohjeisiin Ohjeita ja tukea -osiossa ja ole tarvittaessa yhteydessä avustusvalmistelijoihin

Lisätietoja taiteen perusopetuksen avustuksista antaa erityissuunnittelija Nina Gran, puh. 09 3103 7006, nina.gran@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Hae avustusta

Tunnistaudu

Kirjaudu palveluun ja tee tunnistautuminen.

Kirjaudu sisään Esikatsele hakemusta