Helsingin mallin kehittämisavustukset

Helsingin malli on osallistavan ja alueellisen kulttuurityön malli, jossa taidelaitoksia ja taiteen ammattilaisryhmiä kannustetaan toimimaan seiniensä ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa.

Helsingin mallin tavoitteena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa, vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista sekä asukkaiden kulttuurista osallisuutta. 

Helsingin mallin lähtökohdat

Taidelaitoksia ja -organisaatioita kannustetaan toimimaan seiniensä ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja paikallisyhteisöjen kanssa. Samalla taideorganisaatiot tavoittavat uusia yleisöjä.

Kulttuurin saavutettavuutta vahvistetaan luomalla alueen toimijoiden ja taidelaitosten kanssa uusia toimintamalleja. Asukkaita ja yhteisöjä rohkaistaan näkijöistä tekijöiksi eli osallistumaan taiteen ja kulttuurin tekemiseen.Helsingin mallin avustuksia voidaan myöntää helsinkiläisille rekisteröityneille taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille lähtökohtaisesti kolmivuotisiin hankkeisiin. Kauden 2022−2024 Helsingin mallin hanketoimijat on valittu. Seuraavan kerran haku on avoinna vuonna 2024. 

Helsingin mallin hankkeet 2022−2024

Hankkeen kolmannelle kaudelle on varattu taide- ja kulttuuriavustusten kehittämisavustuksista 600 000 euroa vuodessa ajalle 2022−2024. Hankekauden prioriteettialueet ovat Tapulikaupunki-Suutarila , Kontula, Malmi ja Pihlajamäki-Pihlajisto.

Helsingin malli on kytketty vahvasti kaupunkitasoisiin strategioihin, kuten kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan vuosille 2022−2025.

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti Helsingin mallin avustusten kohdentumisesta kokouksessaan 29.4.2021. Avustukset jakaantuivat seuraavasti:

 • Helsingin kaupunginteatteri, Malmi (teatteri)
 • Lasten ja nuorten arkkitehtikoulu Arkki, Malmi (monitaide)
 • Sun Effects Oy, Malmi (valotaide)
 • Q-teatteri, Malmi (teatteri)
 • Helsinki Urban Art, Tapulikaupunki-Suutarila (monitaide)
 • Suomalainen barokkiorkesteri, Tapulikaupunki-Suutarila (musiikki)
 • Todellisuuden tutkimuskeskus ry, Kontula (teatteri)
 •  Vimauttavan taiteen äärellä ry, Kontula (monitaide)
 • Zodiak presents ry, Kontula (tanssi)
 • Suomen Kansallisteatteri, Pihlajanmäki-Pihlajisto (teatteri)
 • Tanssiareena ry, Pihlajanmäki-Pihlajisto (tanssi)
 • Osiris teatteriyhdistys ry, Pihlajanmäki-Pihlajisto (monitaide)

Tutustu käynnissä olevien Helsingin mallin hankkeiden hankesuunnitelmiin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Helsingin malli Helsinki-kanavalla: Katso video Helsinki-kanavalta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingin mallin hankekausi 2025−27 

Hankkeen neljännelle kaudelle 2025–27 on varattu taide- ja kulttuuriavustusten kehittämisavustuksista 600 000 euroa vuodessa. Kolmivuotiskauden kohdekaupunginosat ovat Malmi, Kontula, Meri-Rastila ja Kannelmäki-Malminkartano. Valikoituneet kaupunginosat ovat käynnissä olevan Kaupunkiuudistus-hankkeen kohdealueita. Siirry lukemaan lisää kaupunkiuudistuksen mallista.  

Helsingin mallin kehittämisavustusten haku kaudelle 2025–27 alkaa keväällä 2024. Päivitämme tälle sivulle lisää tietoa hausta ja hakuinfoista kevään 2024 aikana. 

Helsingin mallin mukaisten hankeavustusten käsittelyssä otetaan erityisesti huomioon seuraavat arviointiperusteet:

Taiteellinen laatu

 • taiteellinen näkemys ja ammattitaito
 • toimijalla on edellytykset uudenlaisten kohderyhmien kanssa toimimiseen ja uusien toimintamallien kehittelyyn (esim. pedagogista ja yhteisötaiteen osaamista)

Vaikuttavuus

 • Toiminta alueella ja kohderyhmän kanssa on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Valmius paikallisten teemojen hyödyntämiseen hankkeiden sisällöissä.
 • Dialogi alueen asukkaiden ja paikallistoimijoiden kanssa hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Hankkeet kiinnittyvät osaksi taideorganisaation ydintoimintaa ja taiteellista ohjelmistoa sekä monipuolistavat taidelaitosten ja -yhteisöjen yleisöpohjaa.
 • Hankkeet toteutuvat taidelaitosten seinien ulkopuolella sekä keskustan ulkopuolisilla alueilla.

Tuotannollinen ja taloudellinen laatu

 • selkeä toimintasuunnitelma ja aikataulu
 • riittävät tuotannolliset resurssit
 • realistinen budjetti ja omarahoitusosuus

Avustusta ei voida myöntää toimintaan, jonka koko rahoitusta haetaan kyseisellä avustuksella. Avustushakemusten käsittelyssä noudatetaan lisäksi Helsingin kaupungin strategisia linjauksia ja seuraavia ohjeita:

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. 

Helsingin mallin jatkohakemusten hakuaika päättyi torstaina 31.8.2023 klo 16.00.

Tutustu huolellisesti hakuohjeisiin ja hanki tarvittavat taustatiedot sekä liitteet hakemuksen jättämistä varten. Tee avustushakemus Helsingin kaupungin sähköisessä avustusasioinnissa. Voit tallentaa hakemuksen luonnokseksi, jolloin voit palata täyttämään sitä myöhemmin. Hakemuksesi tallentuu omaan asiointikansioosi Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi -palvelussa. Lähetä hakemuksesi klo 16:een mennessä haun päättymispäivänä. Avustuksia ei myönnetä määräajan jälkeen jätetyille hakemuksille. On suositeltavaa lähettää hakemus jo ennen viimeistä hakupäivää, sillä silloin palvelussa saattaa olla ruuhkaa.

Mikäli hakemus on puutteellinen, hakijaa pyydetään täydentämään hakemusta. Mikäli puutteellista hakemusta ei ole täydennetty viranomaisen antamaan täydentämispäivämäärään mennessä, hakemus käsitellään toimitettujen tietojen perusteella ja hylätään, jos hakemuksen myöntämisen edellytykset eivät täyty.

Helsingin mallin avustuksiin vaadittavat liitteet:

 • projektisuunnitelma haetulle ajanjaksolle
 • budjetti haetulle ajanjaksolle

Toimita hakemukseen tarvittavat liitteet sähköisen asiointipalvelun kautta. Rekisteröityneiltä yhdistyksiltä/yhteisöiltä, yksityishenkilöiltä sekä työryhmien tilivastaavilta vaaditaan liitteenä tiliote tai muu pankin ilmoitus tilinomistajasta (uusi hakija tai muuttuneet pankkiyhteystiedot), josta tulee näkyä sekä tilinomistaja että tilinumero. Mikäli hakija liittää hakemukseen tiliotteensa, tilitapahtumat voi halutessaan peittää. Myönnettyä avustusta ei voida maksaa asiakirjan puuttuessa.

Hakemus käsitellään Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurin edistäminen -palvelun kumppanuusyksikössä. Käsittelyajan pituus riippuu haettavasta avustuksesta. Avustuksista päättää kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Hakijoita tiedotetaan päätöksestä jaoston päätöksen jälkeen. Hakijoille lähetetään tieto päätöksestä postitse. 

Helsingin mallin avustukset maksetaan kahdessa erässä päätöksen mukaisesti.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

Avustukset maksetaan avustuksen saajan nimellä olevalle pankkitilille. Ellei avustuksen saajalla ole pankkitiliä, tulee tämän avata pankkitili. Pankkiyhteystietojen varmistamiseksi on hakemuksen liitteenä toimitettava (uusi hakija tai pankkiyhteystiedot muuttuneet) tiliote tai muu asiakirja, josta selviää tilinomistajan nimi ja tilinumero. Avustusta ei makseta tämän selvityksen puuttuessa.

Lisätietoja maksatukseen liittyvissä kysymyksissä antaa hallintosihteeri Minna Leino, puh. 09 3108 9044, minna.leino@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Avustuksen käytön ehdot

Kaikkiin kulttuurin avustuksiin sovelletaan Helsingin kaupungin yleisiä avustusehtoja(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin avustusehtojen mukaisesti.

Avustuksen saaja ei saa käyttää avustusta varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen.

Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpitonsa ja tilintarkastuksensa lain edellyttämällä tavalla sekä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus, vaikka tilintarkastuslaki ei sitä edellyttäisikään. Tällöin tarkastuksen voi suorittaa myös niin sanottu maallikkotilintarkastaja. Maallikkotilintarkastajan suorittamasta tarkastuksesta annetaan lausunto, jota kutsutaan toiminnantarkastuskertomukseksi.

Avustuksen saajan on korvauksetta annettava Helsingin kaupungille tämän tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä sekä avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen hakijan/saajan kirjanpito ja hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia tarkastuksia.

Avustuksen saajan on viipymättä ilmoitettava Helsingin kaupungille avustuksen käyttöön vaikuttavasta merkittävästä muutoksesta olemalla yhteydessä avustusvalmistelijoihin. Siirry kulttuurin avustusten yhteystietosivulle. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Avustuksen saaja sitoutuu selvittämään toiminnassaan käyttämiensä toimittajien taustat ja tekemään hankintansa vastuullisilta toimijoilta, jotka hoitavat yhteiskunnalliset velvoitteensa.

Avustuksen käytön selvittäminen

Kaikkien kaupungin myöntämien avustusten käyttö tulee raportoida.

Helsingin mallin avustukset raportoidaan kolmivuotisen kauden päätteeksi erillisellä raportointilomakkeella. Hankkeen ollessa kesken hankkeen toiminta raportoidaan arviointityökalu Pokassa.

Helsinki-tunnuksen käyttö

Avustuksensaajan tulee mahdollisuuksiensa mukaan liittää tiedotus- ja markkinointimateriaaleihinsa Helsingin kaupungin tunnus. Helsinki-tunnuksesta on suomen- ja ruotsinkielinen versio sekä kaksikielinen versio. Kaikissa tapauksissa avustuksensaajan tulee mainita Helsingin kaupunki tapahtuman tukijana.

Siirry lataamaan Helsinki-tunnus.

 

Mikäli suunnittelet Helsingin mallin hanketta, olethan yhteydessä erityissuunnittelija Katri Tenholaan, puh 09 3102 7249, katri.tenhola@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai erityissuunnittelija Sara Kuuseen, puh 09 310 32204, sara.kuusi@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Hae avustusta

Tunnistaudu

Kirjaudu palveluun ja tee tunnistautuminen.

Kirjaudu sisään