Ohjeita hakijalle

Tältä sivulta löydät tietoa myönnettävistä avustuksista ja niiden hakemisesta.

Tällä sivulla

Tutustu myönnettäviin avustuksiin

Etsi avustuksia -sivulla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) voit tutustua kaikkiin myönnettäviin avustuksiin. Sivuilla on kerrottu tarkemmin eri avustuslajien hakukriteereistä ja -aikatauluista. Avustushakemuksia arvioidaan hakukriteerien pohjalta. Perehdythän huolellisesti avustuskriteereihin, joiden perusteella avustuspäätökset tehdään.

Kaupungin toimialat myöntävät avustuksia seuraavasti:

 • kaupunginhallitus myöntää avustuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, asukasosallisuuden edistämiseen, työllistymiseen sekä yleisavustuksiin,
 • kasvatuksen ja koulutuksen toimiala myöntää avustuksia perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan,
 • kaupunkiympäristön toimiala myöntää ympäristötoimen yleisavustusta,
 • kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala myöntää avustuksia nuorisotoimintaan, liikunnan sekä taiteen ja kulttuurin edistämiseen
 • ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala myöntää avustuksia lakisääteisiä tehtäviä täydentäville ja tukeville tahoille.

Yleistä tietoa avustuksista

Osaa avustuksista voit hakea vain kerran vuodessa. Joillekin avustuksille on useita hakukierroksia vuoden aikana, tai niitä voi hakea läpi koko vuoden. Kaikkien myönnettävien avustusten hakuajankohdat löydät kootusti Etsi avustusta -sivulta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), jossa on kuvattu jokaisen avustustyypin hakuajat- ja kriteerit erikseen.

Helsingin kaupungin avustusta voidaan myöntää oikeushenkilöille, kuten rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille ja osakeyhtiöille, joiden toiminnan voidaan katsoa olevan yleisesti hyödyllistä. Kaupungin avustusta voidaan myöntää myös rekisteröimättömille yhdistyksille, yksityishenkilöille ja toimintaryhmille. Kunkin avustustyypin sivulla näet tarkemmin avustusten kohdentumisesta eri kohderyhmille. Jokaisen avustustyypin osalta on erikseen määritelty, kuka avustusta voi saada.

Tutustu avustustyyppeihin Etsi avustusta -sivulla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Avustettavan toiminnan tulee kohdistua pääosin helsinkiläisiin. Lisäksi avustuksen myöntämisessä annetaan merkitystä helsinkiläisten määrälle, johon toiminta kohdistuu.

Avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää avustuksia myöntävän toimialan toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avustusta myönnettäessä merkitystä annetaan soveltuvin osin avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, laajuuteen ja tuloksiin, palvelujen laatuun sekä yhteisön asiantuntemukseen, hakijan omaan rahoitusosuuteen, asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen. Avustuksia ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta avustuksiin varatusta määrärahasta.

Avustuksia myönnettäessä tulee aina noudattaa kaupungin yleisten periaatteiden ja avustusehtojen lisäksi avustusta myöntävän toimialan lautakunnan tai jaoston sekä kaupunginhallituksen antamia mahdollisia erillisohjeita sekä täsmennyksiä. Avustuksen tarkempi käyttötarkoitus on määritelty kunkin avustustyypin osalta erikseen ja ne löytyvät, jokaisen avustustyypin palvelusivulta.

Avustusten yleisohjeet (pdf) löydät täältä

Yleiset avustusehdot avustusten sivuilla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Miten avustushakemuksen tekeminen etenee?

 1. Valtuutus

  Tarkista, että yhteisösi on valtuuttanut sinut toimimaan yhteisösi edustajana suomi.fi-palvelussa.

 2. Luo avustusprofiili

  Luo hakijaprofiili tunnistautumalla vahvasti suomi.fi-palvelussa ja lisäämällä tarvittavat tiedot omaan asiointiprofiiliisi.

 3. Tutustu palveluun ja valitse sopiva avustus

  Tutustu eri avustusmuotoihin, myöntämisperusteisiin ja hakuohjeisiin. Tarkempaa tietoa avustuksista löydät Etsi avustusta ja Tietoa avustuksista -sivuilta.

 4. Valmistautuminen

  Valmistaudu hakemuksen täyttämiseen keräämällä tarvittavat tiedot ja liitteet hakemuksen jättämistä varten.

Avustushakemuksen täyttäminen

Kuvaa hakemuksella mihin toimintaan avustusta haetaan ja mihin kulut kohdentuvat. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakemukselle on lisätty kaikki tarvittavat liitteet. Yleisimmät tarvittavat liitteet on listattu hakemuslomakkeella sekä avustustyypin palvelusivulla.

Hakemuksen käsittely ja päätökset

Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. 

Hakuajan puitteissa saapuneet hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä ja valmistellaan päätettäväksi kyseisestä avustuksesta päättävään toimielimeen, joka voi olla kaupunginhallitus, toimialan lautakunta tai jaosto tai viranhaltija. Kaikille avustusta hakeneille tahoille lähetetään tiedoksi avustuspäätös muutoksenhakuohjeineen.

Avustusten maksaminen

Avustuspäätöksessä voidaan määrätä edellytyksiä avustuksen maksamiselle tai määrittää millaisissa maksuerissä avustus maksetaan. Avustuspäätöksessä voidaan esimerkiksi päättää, että avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella sen jälkeen, kun avustuksen käytöstä on toimitettu selvitys.

Mikäli avustuspäätöksessä ei ole määrätty avustuksen maksamisesta maksetaan avustukset seuraavasti:

 • alle 8 000 euron avustukset yhdessä erässä
 • 8 000–40 000 euron avustukset kahdessa erässä
 • yli 40 000 euron avustukset neljässä erässä

Käyttämättä jääneet avustukset on palautettava takaisin kaupungille.

Avustusten käyttäminen ja käytön selvitys

Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Avustuksen saajan on viipymättä ilmoitettava Helsingin kaupungille avustuksen käyttöön vaikuttavasta merkittävästä muutoksesta.

Avustuksen hakijan on uutta avustusta Helsingin kaupungilta hakiessaan toimitettava selvitys mahdollisten kaupungin aiemmin myöntämien avustusten käyttämisestä kaupungin edellyttämässä laajuudessa. Jokaisen avustustyypin palvelusivulla on määritelty miten ja missä ajassa käyttöselvitys tehdään.

Helsingin kaupungin kirjaamo

Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki
Aukioloajat:

Voimassa toistaiseksi:
- ma-pe 9.00-15.00 - la-su - Suljettu Aikajakso: 4.6.2024 - Suljettu Juhannusaatto: 21.6.2024 - Suljettu

Katso tarkemmat tiedot