Taiteen perusopetuksen kehittämisavustukset

Taiteen perusopetuksen kehittämishankkeille myönnetään 1−3-vuotisia avustuksia vuosille 2023–2025. Hakuun varataan 300 000 euron vuosittainen määräraha. Hankehaku suunnataan helsinkiläisille taiteen perusopetuksen valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisille toimijoille. 

Kehittämisavustusten tavoitteena on:

 • Vahvistaa taiteen perusopetuksen alueellista saatavuutta sekä taiteenalojen monipuolista tarjontaa.
 • Mahdollistaa uudenlaisten toimintamallien kokeilua ja juurruttamista sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. 

Haku kaudelle 2023−2025 on päättynyt. Kehittämisavustusten piirissä olevien toimijoiden avustus vahvistetaan hakemuksesta aina kerran vuodessa seuraavalle vuodelle. 

Toiminnallinen laatu ja toteutus 

 • lupa taiteen perusopetuksen järjestämiseen        
 • toiminnallista ammattimaisuutta
 • miten yhtenäisen kokonaisuuden tavoitteet, suunnitelma ja toteutus luovat
 • miten toteuttamiskelpoista ja realistista hakemuksessa esitetty toiminta on ja miten toiminnassa hyödynnetään ja vahvistetaan verkostomaisia ja yhteisöllisiä toimintatapoja
 • miten tarpeellinen avustus on toiminnan toteuttamisen kannalta
 • miten monipuolista hankkeen resursointi on
 • millaisia ovat hankkeen taloudelliset riskit 

Toiminnan vaikuttavuus

 • miten toiminta täydentää taiteen perusopetuksen tarjontaa tai tuo esiin sellaisia sisältöjä, joita muuten ei kaupungissa toteudu 
 • miten toiminta vahvistaa sitä, että taiteen perusopetuksen tarjonta ilmentää moniäänistä ja moninaista Helsinkiä
 • hankkeen kiinnostavuus ja vaikuttavuus taiteen perusopetuksen kentässä
 • hankkeen uusi, luova potentiaali
 • hankkeen tai toiminnan pedagogisia tavoitteita sekä sitä, miten nämä näkyvät suunnitellussa toiminnassa

Saavutettavuus ja saatavuus

 • miten toiminta tehdään osallistujien näkökulmasta sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti saavutettavammaksi 
 • miten toiminta laajentaa taiteen perusopetuksen osallistujapohjaa sekä rohkaisee laajempaan keskusteluun taiteesta ja taiteen kehittämisestä
 • miten opetuksen kohderyhmät on määritelty sekä millaisilla toimenpiteillä erilaiset kohderyhmät pyritään tavoittamaan
 • miten toiminta toteutuu alueellisesti 

Jokaisen hankkeen kohdalla arvioidaan sitä, miten hyvin hanke täyttää asetetut arviointiperusteet ottaen huomioon avustuksiin käytettävät rajalliset resurssit. Esityksen valmistelussa huomioidaan alueellisen saavutettavuuden, toimintasisältöjen ja taiteenlajien välinen tasapaino sekä hankkeiden vaikuttavuus suhteessa myönnettävän avustuksen määrään. Hankkeiden toteutuksesta laaditaan sopimukset tekijöiden kanssa, ja niihin kirjataan myös raportointivelvollisuus. 

Avustusta ei voida myöntää toimintaan, jonka koko rahoitusta haetaan kyseisellä avustuksella.

Taiteen perusopetuksen avustuksia on mahdollista hakea kerran vuodessa seuraavalle vuodelle. Hakemukset vuoden 2024 toimintaan tulee toimittaa 28.9.2023 klo 16:een mennessä, ja ne käsitellään kulttuuri- ja kirjastojaoston marraskuun 2023 kokouksessa.

Tutustu huolellisesti hakuohjeisiin ja hanki tarvittavat taustatiedot sekä liitteet hakemuksen jättämistä varten. Tee avustushakemus Helsingin kaupungin sähköisessä avustusasioinnissa. Voit tallentaa hakemuksen luonnokseksi, jolloin voit palata täyttämään sitä myöhemmin.  Hakemuksesi tallentuu omaan asiointikansioosi. Lähetä hakemuksesi klo 16:een mennessä haun päättymispäivänä. Avustuksia ei myönnetä määräajan jälkeen jätetyille hakemuksille. On suositeltavaa lähettää hakemus jo ennen viimeistä hakupäivää, sillä silloin palvelussa saattaa olla ruuhkaa.

Mikäli hakemus on puutteellinen, hakijaa pyydetään täydentämään hakemusta. Mikäli puutteellista hakemusta ei ole täydennetty viranomaisen antamaan täydentämispäivämäärään mennessä, hakemus käsitellään toimitettujen tietojen perusteella ja hylätään, jos hakemuksen myöntämisen edellytykset eivät täyty.

Lisätietoja taiteen perusopetuksen avustuksista antaa erityissuunnittelija Nina Gran, puh. 09 3103 7006, nina.gran@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Taiteen perusopetuksen kehittämisavustukseen vaadittavat liitteet:

 • projektisuunnitelma haetulle ajanjaksolle
 • budjetti haetulle ajanjaksolle
 • tiliote tai vastaava asiakirja, josta selviää tilinomistajan nimi ja tilinumero (uudet hakijat tai pankkiyhteystiedot muuttuneet)

Toimita hakemukseen tarvittavat liitteet sähköisen asiointipalvelun kautta. Rekisteröityneiltä yhdistyksiltä/yhteisöiltä, yksityishenkilöiltä sekä työryhmien tilivastaavilta vaaditaan liitteenä tiliote tai muu pankin ilmoitus tilinomistajasta (uusi hakija tai muuttuneet pankkiyhteystiedot), josta tulee näkyä sekä tilinomistaja että tilinumero. Mikäli hakija liittää hakemukseen tiliotteensa, tilitapahtumat voi halutessaan peittää. Myönnettyä avustusta ei voida maksaa asiakirjan puuttuessa.

Hakemus käsitellään Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurin edistäminen -palvelun kumppanuusyksikössä. Käsittelyajan pituus riippuu haettavasta avustuksesta. Avustuksista päättää kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) Hakijoita tiedotetaan päätöksestä jaoston päätöksen jälkeen. Hakijoille lähetetään tieto päätöksestä postitse.

Siirry lukemaan viimeisintä päätöstä.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Taiteen perusopetuksen kehittämisavustukset maksetaan kahdessa erässä päätöksen mukaisesti.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

Avustukset maksetaan avustuksen saajan nimellä olevalle pankkitilille. Ellei avustuksen saajalla ole pankkitiliä, tulee tämän avata pankkitili. Pankkiyhteystietojen varmistamiseksi on hakemuksen liitteenä toimitettava (uusi hakija tai pankkiyhteystiedot muuttuneet) tiliote tai muu asiakirja, josta selviää tilinomistajan nimi ja tilinumero. Avustusta ei makseta tämän selvityksen puuttuessa.

Avustuksen käytön ehdot

Kaikkiin kulttuurin avustuksiin sovelletaan Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin avustusehtojen mukaisesti. 

Avustuksen saaja ei saa käyttää avustusta varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen.

Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus, vaikka tilintarkastuslaki ei sitä edellyttäisikään. Tällöin tarkastuksen voi suorittaa myös niin sanottu maallikkotilintarkastaja. Maallikkotilintarkastajan suorittamasta tarkastuksesta annetaan lausunto, jota kutsutaan toiminnantarkastuskertomukseksi.

Avustuksen saajan on korvauksetta annettava Helsingin kaupungille tämän tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä sekä avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen hakijan/saajan kirjanpito ja hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia tarkastuksia.

Avustuksen saajan on viipymättä ilmoitettava Helsingin kaupungille avustuksen käyttöön vaikuttavasta merkittävästä muutoksesta olemalla yhteydessä avustusvalmistelijoihin. Siirry kulttuurin avustusten yhteystietosivulle. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Avustuksen saaja sitoutuu selvittämään toiminnassaan käyttämiensä toimittajien taustat ja tekemään hankintansa vastuullisilta toimijoilta, jotka hoitavat yhteiskunnalliset velvoitteensa.

Avustuksen käytön selvittäminen

Kaikkien kaupungin myöntämien avustusten käyttö tulee raportoida.

Kehittämisavustuksen käytöstä toimitetaan vuosittainen raportti ja hankkeen päätyttyä loppuraportti. Vuodelle 2023 myönnettyjen kehittämisavustusten vuosiraportoinnin eräpäivä on syyskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen maksetaan avustuksen toinen erä. 

Helsinki-tunnuksen käyttö

Avustuksensaajan tulee mahdollisuuksiensa mukaan liittää tiedotus- ja markkinointimateriaaleihinsa Helsingin kaupungin tunnus. Helsinki-tunnuksesta on suomen- ja ruotsinkielinen versio sekä kaksikielinen versio. Kaikissa tapauksissa avustuksensaajan tulee mainita Helsingin kaupunki tapahtuman tukijana.

Siirry lataamaan Helsinki-tunnus.

Tutustu yleisiin ohjeisiin Ohjeita kulttuurin avustusasiointiin ja lomakkeiden täyttämiseen -sivulla ja ole tarvittaessa yhteydessä avustusvalmistelijoihin. 

Lisätietoja taiteen perusopetuksen avustuksista antaa erityissuunnittelija Nina Gran, puh. 09 3103 7006, nina.gran@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)