Liikunnan suunnistuskartta-avustus

Suunnistuskartta-avustus on liikuntaseuroille suunnattu avustus edellisvuonna painettujen suunnistuskarttojen valmistuskuluihin. 

Hakuaika: katso kohta hakeminen. 

Avustuksen haussa, käytössä ja raportoinnissa tulee noudattaa liikunnan hakuohjetta sekä Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta. 

Suunnistuskartta-avustusta voidaan myöntää hakemuksesta liikuntaseuroille, jotka täyttävät seuraavat ehdot: 

  1. Hakijan sääntöjen mukainen kotipaikka on Helsinki, ja toiminta on avointa kaikille helsinkiläisille. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua pääasiassa helsinkiläisiin.
  2. Hakijan  tulee olla yhdistyslain mukaisesti Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröimä yhdistys. Yhdistyksen toiminta on vakiintunutta. Yhdistyksen tulee olla ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Tämä ei koske yhdistyksiä, joiden kohdalla kyse on nimen muutoksesta, jaoston rekisteröitymisestä itsenäiseksi yhdistykseksi tai jos kyse on aiemmin avustusta saaneiden, kahden tai useamman yhdistyksen toiminnan liittämisestä yhteen kokonaan tai osittain.
  3. Hakijaoilta edellytetään, että niiden pääasiallinen toiminta sääntöjensä mukaisesti on liikuntatoiminta ja niiden toteuttamaa liikuntamuotoa edustava lajijärjestö kuuluu varsinaisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakunnalliseen keskusjärjestöön ja/tai se  kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. 
  4. Hakija järjestää säännöllistä ohjattua liikuntatoimintaa oman seuransa samalle ryhmälle vähintään 10 kertaa 3 kuukauden yhtäjaksoisen ajan sisällä huomioiden lajin luonteen. 
  5. Hakijan ohjattuun säännölliseen liikunnan harjoitustoimintaan tulee osallistua vähintään 50 seuran helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. 

Hakijan tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvää hallintotapaa, urheiluyhteisön eettisiä periaatteita, sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita. 

Avustuksen piiriin kuuluvat Suunnistusliiton karttarekisteriin raportoidut suunnistus- ja opetuskartat. Avustus koskee vain valmiita hakuvuotta edeltävänä vuonna painettuja ensi-, uusinta-, tai ajantasaistuskarttoja. 

Avustuksen hyväksyttäviä kustannuksia ovat karttojen painatuskustannukset, pohja-aineistokustannukset (luvat, ilmakuvaus-, kopiointi-, ja piirustuskustannukset) ja maastotyökustannukset. Kaikista kustannuksista on hakemukseen liitettävä karttakohtaisesti erittelyt.

Talkootyönä tehty työmäärä huomioidaan seuraavan taulukon mukaisesti: 

Karttatyyppi enintään tuntia km/2 enintään euroa/tunti enintään euroa/km2
Ensikartta 50 10 500
Uusintakartta 30 10 300
Ajantasaistuskartta 20 10 200

Mikäli kartta sisältää erilaisia kartoitustapoja (ensi-, uusinta- ja ajantasaistus), jaetaan ilmoitettu talkootyömäärä kartoitettujen neliökilometrien suhteessa kullekin kartoitustavalle. Karttakohtaisesti aiheutuneista kustannuksista vähennetään kartasta saadut tulot, kuten mainostulot, avustukset ja myyntituotto. 

Avustusta myönnetään käytössä olevan määrärahan puitteissa kustannusten ja tulojen erotuksena syntyneestä tappiosta enintään 60 prosenttia. Seurojen yhteistyönä valmistetuista kartoista maksetaan avustusta seurojen ilmoittamassa suhteessa. Helsingin kaupungin logon tulee näkyä kartassa, josta avustusta haetaan.

Suunnistuskartta-avustuksen haku aukeaa vuoden alussa ja päättyy 15 helmikuuta. Avustusta tulee hakea määritellyn hakuajan puitteissa. Jos hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, on hakemus myöhästynyt ja se hylätään.

Avustusta haetaan ensisijaisesti avustusasioinnin Suunnistuskartta-avustuslomakkeella.

Avustusasioinnin käytön ohjeet kirjautumisohjeineen löydät täältä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Poikkeustapauksessa avustushakemuksen voi toimittaa kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Kulttuuri- ja vapaa-aika/Liikunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13). Kaupungin kirjaamoon toimitettavien hakemusten on oltava perillä määräpäivään klo 15:een mennessä.

Hakemukselle tulee liittää avustuskohtaisesti pakolliseksi määritellyt liitteet, joista löytyy lista alempana.

Suunnistuskarttojen valmistuskustannuksiin liittyvät laskut ja kuitit toimitetaan erikseen pyydettäessä. Laskuja ja kuitteja ei liitetä avustushakemukseen.

Mikäli hakija ei ole aiemmin hakenut Helsingin kaupungin avustuksia tai tiedot ovat muuttuneet, hakemuksen liitteenä tulee toimittaa seuraavat liitteet: 

  • yhteisön säännöt 
  • pankin ilmoitus tilinomistajasta tai tiliotekopio (hakijalla tulee olla oma suomalainen pankkitili, jolle avustus maksetaan) 
  • ote yhdistysrekisteristä

Päätöksen suunnistuskartta-avustuksien myöntämisestä tekee liikuntapalvelupäällikkö. Päätökset pyritään tekemään kevään aikana. Kaikille avustusta hakeneille tahoille lähetetään postitse tiedoksi avustuspäätös muutoksenhakuohjeineen. 

Liikuntapalvelupäällikön päätöksiä pääsee lukemaan täältä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Avustukset maksetaan avustuspäätöksen mukaisesti yhdessä erässä avustuksen saajan ilmoittamin maksuyhteystiedoin. Ellei avustuksen saajalla ole pankkitiliä, tulee tämän avata pankkitili. Helsingin kaupunki maksaa avustukset vain avustuksen saajan nimellä olevalle pankkitilille. 

Avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on, että kaupungin hakijalle aiempina vuosina myöntämissä avustuksissa ei ole ilmennyt epäselvyyksiä. Kaupungilla on oikeus keskeyttää myönnetyn avustuksen maksaminen asian selvittämisen ajaksi, mikäli on aihetta epäillä, että Helsingin kaupungin yleisten avustusehtojen kohdassa 10 mainitut edellytykset avustuksen takaisinperintään täyttyvät.

Kaupungilla on oikeus kuitata myönnetty avustus kokonaan tai osittain avustuksen saajalta olevalla perimiskelpoisella saatavallaan.

Suunnistuskartta-avustus tulee käyttää hakuvuotta edeltävänä vuonna painettujen suunnistuskarttojen valmistuskuluihin. Avustusta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. 

Suunnistuskartta-avustukset myönnetään toteutuneiden kulujen mukaan, joten erillistä selvitystä avustuksen käytöstä ei tarvitse toimittaa, ellei tätä pyydetä erikseen. 

Tutustu liikunnan avustusten yleisiin ohjeisiin Ohjeita ja tukea -sivulla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Henkilökohtaista neuvontaa liikunnan avustuksiin liittyen antavat henkilöt löydät Yhteystiedot-sivulta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Hae avustusta

Tunnistaudu

Kirjaudu palveluun ja tee tunnistautuminen.

Kirjaudu sisään Esikatsele hakemusta