Avustus iäkkäiden ihmisten liikkumisen edistämiseksi

Avustus on harkinnanvarainen erillisavustus, joka kohdennetaan helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan, liikkumista edistävään toimintaan. Avustusta voivat hakea yhdistys- ja säätiömuotoiset toimijat. Avustusta voi hakea 15.1.−9.2.2024 klo 16.00 asti. Liikuntajaosto päättää rahoitettavista hankkeista kokouksessaan 11.4.2024.  

Tavoitteena on kiinnittää huomiota erityisesti kotona asuvien iäkkäiden ihmisten mahdollisuuteen elää laadukasta ja kokemusrikasta elämää, jossa he ovat aktiivisia toimijoita. Ennaltaehkäisevillä ja hyvinvointia lisäävillä toimenpiteillä vastataan väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin. 

Avustushaku on valmisteltu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalveluiden kanssa. Vuonna 2024 liikkumisen edistämisen avustuksiin käytettävä määräraha on 700 000 euroa. Avustus rahoitetaan Helsingin kaupungin hallinnoimilla valtionperintörahoilla. 

Avustuksen haussa, käytössä ja raportoinnissa tulee noudattaa Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta. 

Avustusta voivat hakea oikeustoimikelpoiset rekisteröidyt järjestöt, yhdistykset ja säätiöt. Hankekumppaneina voi olla rekisteröimättömiä yhteisöjä, toimintaryhmiä ja ei-helsinkiläisiä toimijoita sekä esimerkiksi yrityksiä. Hakemuksessa tulee kuvata yhteistyön muotoja ja rooleja. Avustuksen käytöstä ja käytön raportoinnista vastaa hakijayhteisö.

Avustus on harkinnanvarainen avustus, jolla tuetaan iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä vahvistavaa toimintaa, joka lisää ikääntyneiden liikkumista. Tavoitteena on kiinnittää huomiota erityisesti kotona asuvien iäkkäiden ihmisten mahdollisuuteen elää laadukasta ja kokemusrikasta elämää, jossa he ovat aktiivisia toimijoita. Toiminnan tulee olla avointa ja maksutonta, eikä sitä voi kohdentaa esimerkiksi vain omalle jäsenistölle. Kohderyhmänä toiminnassa tulisi olla ensisijaisesti helsinkiläiset, kotona asuvat ikäihmiset.

Avustettavien hankkeiden tulee edistää yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:

 • lähiympäristön ja alueellisten liikkumismahdollisuuksien kehittäminen
 • digitaalisen ja etänä toteutettavan liikkumiseen aktivoivan toiminnan kehittäminen
 • vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen kehittäminen

Hankkeiden vertailussa ja arvioinnissa painotettavia teemoja ovat lisäksi:

 • toiminnan saavutettavuus
 • iäkkäiden ihmisten osallisuuden ja toimijuuden lisääminen
 • monimuotoisuuden, erityisesti monikulttuurisuuden, parempi huomioon ottaminen ikääntyneiden liikkumismahdollisuuksissa
 • yhteistoteuttaminen muiden toimijoiden kanssa
 • uudenlaisten kumppanuuksien ja toimintamallien hyödyntäminen ikäihmisten liikkumisen lisäämiseksi
 • Toiminnan toteuttaminen kaupungin ikääntyneiden liikuntapalveluiden ”katvealueilla” tai Helsingin kaupunkiuudistusalueilla. Hakijoilla on hankesuunnittelun tukena kaupungin liikkumisohjelmassa 2018–2021 tuotettua tietoa iäkkäiden ihmisten ja kohdennettujen liikuntapalvelujen kohtaannosta Helsingin perus- ja suurpiireissä.

Avustusta voidaan myöntää 1–2 vuotta kestäville hankkeille, kun tähän on selkeät perustelut ja hankesuunnitelmassa eritellään riittävän selkeällä tavalla vuosittaiset tulokset, tuotokset ja niihin liittyvät kustannus- ja rahoitussuunnitelmat. Päätökset tehdään tällaisissakin tapauksissa vuosittain. Useampivuotisuuden taso on ehdollinen ja riippuu kaupunginhallituksen tähän tarkoitukseen varattavan vuosittaisen määrärahan suuruudesta. 

Vuonna 2023 käynnissä olevat hankkeet voivat hakea jatkorahoitusta toiminnalleen, mikäli tarve toiminnan jatkuvuudelle on selvästi perusteltu avustushakemuksessa

Avustusta voidaan käyttää hankkeesta johtuviin kuluihin, jotka eivät ole toimijan suoranaisia perustoiminnan kuluja. Hankkeilla tulee olla omarahoitusosuus. Omarahoituksen osuutta ei ole määritelty. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Avustusten myöntämisessä noudatetaan lisäksi:

Haku avataan kaupungin sähköisessä asioinnissa 15.1.2024, ja se päättyy 9.2.2024 klo 16.00. Molemmat pakolliset lomakkeet mahdollisine muine liitteineen tulee lähettää määräaikaan mennessä. Myöhästyneet hakemukset hylätään. On suositeltavaa lähettää hakemus jo ennen viimeistä hakupäivää, jolloin palvelussa saattaa olla ruuhkaa. 

Avustusta varten hakijan tulee täyttää kaksi erillistä lomaketta

Avustuslomakkeessa kysytään tietoja hakijaorganisaatiosta. Webropol-lomakkeessa puolestaan kuvataan hankkeen sisältöä, tavoitteita ja toteutusta. Kaikki Webropol-lomakkeen kysymykset koskevat itse hanketta, jolle avustusta haetaan, ei hakijaorganisaation toimintaa yleensä.  

Avustusasioinnin käytön ohjeet kirjautumisohjeineen löydät täältä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Poikkeustapauksessa avustushakemuksen voi toimittaa kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Kulttuuri- ja vapaa-aika/Liikunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13). Kaupungin kirjaamoon toimitettavien hakemusten on oltava perillä määräpäivään klo 15:een mennessä 

Webropol-lomakkeen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja sen sisältämien liitteiden lisäksi hakemukseen ei tarvita muita liitteitä. Mikäli hakija ei ole aiemmin hakenut Helsingin kaupungin avustuksia tai tiedot ovat muuttuneet, hakemuksen liitteenä tulee kuitenkin toimittaa sähköisessä asioinnissa seuraavat liitteet:

 • yhteisön säännöt
 • pankin ilmoitus tilinomistajasta tai tiliotekopio (hakijalla tulee olla oma suomalainen pankkitili, jolle avustus maksetaan)
 • ote yhdistys-/säätiörekisteristä
 • vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus
 • vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja budjetti

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää avustettavista hankkeista kokouksessaan 11.4.2024. Kaikille avustusta hakeneille tahoille lähetetään postitse tiedoksi avustuspäätös muutoksenhakuohjeineen. 

Tutustu liikuntajaoston muihin aikaisempiin päätöksiin liikuntajaoston sivuilla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Avustusehdotusten valmistelusta vastaavat hakuajan päätyttyä tiivistä yhteistyötä tekevät liikunnan ja kulttuurin palvelukokonaisuuksien muodostamat arviointiryhmät. Hakemusten käsittely perustuu kokonaisarviointiin sekä siihen, miten hyvin hakija täyttää avustushaun arviointiperusteet. Kaikki avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Avustukset maksetaan avustuspäätöksen mukaisesti yhdessä erässä avustuksen saajan ilmoittamin maksuyhteystiedoin. Ellei avustuksen saajalla ole pankkitiliä, tulee tämän avata pankkitili. Helsingin kaupunki maksaa avustukset vain avustuksen saajan nimellä olevalle pankkitilille. 

Avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on, että kaupungin hakijalle aiempina vuosina myöntämissä avustuksissa ei ole ilmennyt epäselvyyksiä. Kaupungilla on oikeus keskeyttää myönnetyn avustuksen maksaminen asian selvittämisen ajaksi, mikäli on aihetta epäillä, että Helsingin kaupungin yleisten avustusehtojen kohdassa 10 mainitut edellytykset avustuksen takaisinperintään täyttyvät. Kaupungilla on oikeus kuitata myönnetty avustus kokonaan tai osittain avustuksen saajalta olevalla perimiskelpoisella saatavallaan.

Avustuksen käyttöaika on 1.6.2024−31.5.2025. Avustusta voidaan käyttää hankkeesta johtuviin kuluihin, jotka eivät ole toimijan suoranaisia perustoiminnan kuluja. Hankkeilla tulee olla omarahoitusosuus. Omarahoituksen osuutta ei ole määritelty. 

Kaikkien liikunnan avustusten käyttöön liittyen säädetään kaupungin avustusten yleisohjeessa 28.10.2019 (pdf).

Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata avustusehtoja.

Avustusta ei saa käyttää varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuuden tai muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäämiseen.

Avustuksen saajan on viipymättä ilmoitettava Helsingin kaupungille avustuksen käyttöön vaikuttavasta merkittävästä muutoksesta.

Avustusta saavilta edellytetään selvitystä avustuksen käytöstä ja sen yhteydessä vaikuttavuudenarviointia. Tarkoitus on linkittää hankkeet vahvemmin Helsingin kaupunkistrategiaan ja muuhun ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään kehittämiseen. Selvitys on toimitettava avustuksen myöntäjälle viimeistään kolme kuukautta hankkeen käyttöajan päättymisen jälkeen.

Aikaisempina vuosina samassa avustusmuodossa tuettujen hankkeiden selvitykset tehdään avustuspäätöksessä määritellyllä tavalla.

Lisämateriaaleja avustushaun tueksi

Muut ohjeet ja tuki

Tutustu liikunnan avustusten myöntämistä, käyttöä ja käytön selvittämistä säänteleviin muihin dokumentteihin kootusti Ohjeita ja tukea -sivulla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Henkilökohtaista neuvontaa liikunnan avustuksiin liittyen antavat henkilöt löydät Yhteystiedot-sivulta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hae avustusta

Tunnistaudu

Kirjaudu palveluun ja tee tunnistautuminen.

Kirjaudu sisään Esikatsele hakemusta