Hyppää pääsisältöön

Liikunnan tilankäyttöavustus

Tilankäyttöavustus on harkinnanvarainen avustus, jota myönnetään muissa kuin liikuntapalveluiden omissa liikuntatiloissa tapahtuvaan toimintaan. Tilankäyttöavustusta voidaan myöntää niille liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisjärjestöille, joille myönnetään liikunnan toiminta-avustusta samana vuonna.

Avustusta voi hakea ja sitä myönnetään kerran vuodessa. Vuoden 2023 avustushaku on 9.1.−15.2.2023. Päätökset avustuksista pyritään tekemään huhtikuussa 2023.

Avustuksen haussa, käytössä ja raportoinnissa tulee noudattaa liikunnan hakuohjetta sekä Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta.

Tilankäyttöavustusta voidaan myöntää hakemuksesta liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmille, joille myönnetään liikunnan toiminta-avustusta samana vuonna. Avustettavan yhdistyksen tulee täyttää seuraavat ehdot:  

 1. Yhdistyksen sääntöjen mukainen kotipaikka on Helsinki, ja toiminta on avointa kaikille helsinkiläisille. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua pääasiassa helsinkiläisiin. 
 2. Yhdistyksen tulee olla yhdistyslain mukaisesti Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröimä yhdistys. Yhdistyksen toiminta on vakiintunutta. Yhdistyksen tulee olla ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Tämä ei koske yhdistyksiä, joiden kohdalla kyse on nimen muutoksesta, jaoston rekisteröitymisestä itsenäiseksi yhdistykseksi tai jos kyse on aiemmin avustusta saaneiden, kahden tai useamman yhdistyksen toiminnan liittämisestä yhteen kokonaan tai osittain. 
 3. Liikuntaseuroilta edellytetään, että niiden pääasiallinen toiminta sääntöjensä mukaisesti on liikuntatoiminta, ja niiden toteuttamaa liikuntamuotoa edustava lajijärjestö kuuluu varsinaisena jäsenenä liikunnan ja urheilun valtakunnalliseen keskusjärjestöön ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmiltä edellytetään, että ne järjestävät helsinkiläisille jäsenilleen säännöllistä ohjattua liikuntatoimintaa. 
 4. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua liikuntatoimintaa oman seuransa samalle ryhmälle vähintään 10 kertaa 3 kuukauden yhtäjaksoisen ajan sisällä huomioiden lajin luonteen. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmän tulee järjestää säännöllistä liikuntatoimintaa samalle ryhmälle. 
 5. Seuran ohjattuun säännölliseen liikunnan harjoitustoimintaan tulee osallistua vähintään 50 seuran helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien säännölliseen liikuntatoimintaan edellytetään osallistuvan osallistujien toimintakykyyn ja harjoitteluun soveltuva määrä osallistujia. 
 6. Yhdistys noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvää hallintotapaa sekä urheiluyhteisön eettisiä periaatteita.  

Tilankäyttöavustusta myönnetään muissa kuin liikuntapalveluiden omissa liikuntatiloissa ja -paikoissa tapahtuneeseen toimintaan. Tilankäyttöavustuksessa huomioidaan siis muiden yhteisöjen omistamissa ja/tai hallinnoimissa tiloissa sekä koulujen liikuntasaleissa toteutuneet säännölliset ohjatut vuorot.

Tilojen käytön tulee täyttää lisäksi seuraavat kriteerit, jotta se voidaan huomioida laskennassa:  

 1. Liikuntaseura tai eläkeläis- ja erityisjärjestön liikuntaryhmä on käyttänyt tilankäyttövuoroa säännölliseen ohjattuun liikuntatoimintaansa ja maksanut siitä tilavuokraa.  
 2. Laskennassa huomioidaan yhdistyksen tilankäytön toteuma vuodelta 2022.  
 3. Tilankäytössä huomioidaan ainoastaan yhdistyksen pääkaupunkiseudun liikuntatiloissa järjestämät säännölliset ohjatut harjoitustunnit, joissa on ollut vähintään neljä aktiiviharrastajaa sekä ohjaaja/valmentaja. Pääkaupunkiseudun liikuntatiloiksi luetaan Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten alueella sijaitsevat liikuntapaikat.  

Tilankäyttöavustuksen määrässä voidaan harkinnanvaraisesti huomioida hakuvuotta koskevat merkittävät muutokset yhdistyksen liikuntatilojen käytössä. Merkittäviksi muutoksiksi katsotaan: seurojen yhteenliittyminen, jaoston tai jaostojen liittyminen seuraan tai irtautuminen seurasta, yhdistyksen vuokraama uusi liikuntatila (kyseisen tilan vuokrasopimus tulee liittää hakemukseen) tai yhdistyksen hallinnoimasta tai omistamasta liikuntatilasta luopuminen. Yhdistyksen tulee ilmoittaa nämä merkittävät muutokset erikseen hakemuslomakkeella. 

Tilankäyttöavustuksen laskenta perustuu seuraaviin tekijöihin:  

Laskennallinen enimmäistuntihinta, joka määrittää, kuinka paljon avustuksen määrä voi enimmillään olla per hyväksytty tilankäytön tunti. Yksi tunti tarkoittaa 60 minuuttia.  

Mikäli yhdistyksen maksama tuntivuokra on ollut laskennallista enimmäistuntihintaa matalampi, todellisen tuen määrä laskee samassa suhteessa. Enimmäistuntihinnat ovat:  

 • Liikuntatilat ja -paikat 24 €/h  
 • Uimahallin ratavuoro 14 €/h  
 • Jäähallien alle 20-vuotiaiden jäävuorotunnit 42 €/h  

Yhdistyksen ei tarvitse huomioida vuokria ilmoittaessaan edellä määriteltyä laskennallista enimmäistuntihintaa, vaan avustushakemuksella ilmoitetaan todelliset toteutuneet vuokrakulut.

Laskennassa painotetaan alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten sekä eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien toimintaa 100 prosenttia ja aikuisten toimintaa 90 prosenttia.  

Yhdistyksen itsensä hallinnoiman liikuntatilan osalta tilan tuntivuokra lasketaan seuraavasti: Yhdistyksen maksamasta vuokrasta vähennetään yhdistyksen tilasta saamat vuokratulot. Tämä (vuokramenon ja -tulojen) erotus jaetaan yhdistyksen omalla säännöllisen harjoitustoiminnan tuntimäärällä, jolloin saadaan tilankäytön tuntihinta. Yhdistysten itsensä hallinnoimissa tiloissa tuntivuokraan voidaan sisällyttää liikuntatilojen osuus vuokrasta. Toimisto-, kokous- ja varastotilojen osuutta vuokrasta ei huomioida.  

Tilankäyttöavustuksen lopulliseen suuruuteen sekä tukeen per tunti vaikuttaa avustusmuotoon ositettu määräraha, yhdistyksen hyväksytyt vuokrakulut ja niiden laskentaan hyväksytty tuntimäärä sekä liikuntajaoston hyväksymät tilojen tuen enimmäistuntihinnat. Lopullinen tilankäyttöavustus määräytyy, kun yhdistyksen laskennallinen tilankäyttöavustus suhteutetaan muiden tilankäyttöavustusta hakevien osuuteen kokonaismäärärahasta. 

Jääkiekon ja taitoluistelun junioreiden clearing-jäävuoroja ei tueta tässä avustusmuodossa eikä niitä ilmoiteta avustushakemuksella. 

Avustusta voidaan myöntää avustuksen kriteerit täyttäville hakijoille, jotka ovat hakeneet avustusta annettuun määräaikaan mennessä. Avustuksen määrä ei voi ylittää haetun avustuksen määrää. Mikäli yhteisö saa avustusta liikuntatoimintaansa kaupungin muilta hallintokunnilta, ei liikuntapalvelu avusta samaa toimintaa. 

Avustuksin tuetaan yhdistyksen itsensä järjestämää toimintaa. Avustuksin ei tueta esimerkiksi kaupungin ostopalveluna yhdistykseltä hankkimaa toimintaa tai sellaista toimintaa, jota tuetaan muutoin esim. yhteistyösopimuksin.

Tilankäyttöavustuksen haku on auki kerran vuodessa. Vuonna 2023 hakuaika on 9.1.−15.2.2023. Avustusta tulee hakea määritellyn hakuajan puitteissa. Jos hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, on hakemus myöhästynyt ja se hylätään.

Avustusta haetaan ensisijaisesti avustusasioinnin Toiminta- ja tilankäyttöavustuslomakkeella. Toiminta-avustusta haetaan samalla lomakkeella.

Avustusasioinnin käytön ohjeet kirjautumisohjeineen löydät täältä.

Poikkeustapauksessa avustushakemuksen voi toimittaa kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Kulttuuri- ja vapaa-aika/Liikunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13). Kaupungin kirjaamoon toimitettavien hakemusten on oltava perillä määräpäivään klo 16:een mennessä.

Hakemukselle tulee liittää pakollinen tilankäyttöliite, josta on lisätietoa alla.

Tilankäyttöavustusta hakevan tulee ilmoittaa edellisen vuoden (2022) tilankäyttötiedot erillisellä tilankäyttöliitteellä, joka liitetään hakemukselle. Tilankäyttöavustuksen laskenta perustuu tilankäyttöliitteessä ilmoitettuihin tietoihin.

Tilankäyttöliite (excel)

Päätöksen tilankäyttöavustusten myöntämisestä tekee liikuntajaosto. Päätökset pyritään tekemään huhtikuussa. Kaikille avustusta hakeneille tahoille lähetetään postitse tiedoksi avustuspäätös muutoksenhakuohjeineen. 

Tutustu liikuntajaoston aikaisempiin päätöksiin liikuntajaoston sivuilla.

Tilankäyttöavustus maksetaan avustuspäätöksen jälkeen avustuksen saajan ilmoittamin maksuyhteystiedoin. Ellei avustuksen saajalla ole pankkitiliä, tulee hänen avata pankkitili. Helsingin kaupunki maksaa avustukset vain avustuksen saajan nimellä olevalle pankkitilille.  

Tilankäyttöavustus maksetaan yhdessä erässä niille, joiden tilankäyttöavustus on alle 100 000 euroa. Avustus maksetaan kahdessa erässä niille, joiden avustus on 100 000 euroa tai enemmän

Avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on, että kaupungin hakijalle aiempina vuosina myöntämissä avustuksissa ei ole ilmennyt epäselvyyksiä. Kaupungilla on oikeus keskeyttää myönnetyn avustuksen maksaminen asian selvittämisen ajaksi, mikäli on aihetta epäillä, että Helsingin kaupungin yleisten avustusehtojen kohdassa 10 mainitut edellytykset avustuksen takaisinperintään täyttyvät. 

Kaupungilla on oikeus kuitata myönnetty avustus kokonaan tai osittain avustuksen saajalta olevalla perimiskelpoisella saatavallaan. 

Tilankäyttöavustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon sen on myönnetty. Avustus tulee käyttää yhdistyksen yleishyödylliseen toimintaan. Avustus tulee käyttää sen vuoden aikana, jolloin se on myönnetty, ellei päätöksessä ole toisin mainittu. 

Tilankäyttöavustuksen myöntäminen perustuu edellisen vuoden toteutuneeseen tilankäyttöön ja sen kuluihin. Toteuma ilmoitetaan hakemuksen tilankäyttöliitteessä. Vuokrakuitit ja -sopimukset tulee toimittaa erikseen pyydettäessä. Erillistä selvitystä tilankäytöstä ei siis tarvitse toimittaa, ellei päätöksessä ole toisin mainittu. 

Avustusta ei saa käyttää varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuuden tai muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäämiseen. Avustusta ei saa jakaa edelleen. 

Avustuksen saajan on viipymättä ilmoitettava Helsingin kaupungille avustuksen käyttöön vaikuttavasta merkittävästä muutoksesta. 

Lomakkeentäyttöohje 2023 (pdf)

Tutustu liikunnan avustusten myöntämistä, käyttöä ja käytön selvittämistä säänteleviin muihin dokumentteihin kootusti Ohjeita ja tukea -sivulla

Henkilökohtaista neuvontaa liikunnan avustuksiin liittyen antavat henkilöt löydät Yhteystiedot-sivulta.