Liikunnan tilankäyttöavustus

Tilankäyttöavustus on harkinnanvarainen avustus, jota myönnetään muissa kuin liikuntapalveluiden omissa liikuntatiloissa ja -paikoissa tapahtuneen toiminnan tilakustannuksiin. Tilankäyttöavustusta voidaan myöntää niille helsinkiläisille liikuntaseuroille, joille myönnetään liikunnan toiminta-avustusta samana vuonna.

Hakuaika: katso kohta hakeminen. 

Avustuksen haussa, käytössä ja raportoinnissa tulee noudattaa liikunnan hakuohjetta sekä Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta.

Tilankäyttöavustusta voidaan myöntää hakemuksesta liikuntaseuroille, joille myönnetään liikunnan toiminta-avustusta samana vuonna. Avustettavan yhdistyksen tulee täyttää seuraavat ehdot:  

 1. Hakijan sääntöjen mukainen kotipaikka on Helsinki, ja toiminta on avointa kaikille helsinkiläisille. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua pääasiassa helsinkiläisiin. 
 2. Hakijan olla yhdistyslain mukaisesti Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröimä yhdistys. Yhdistyksen toiminta on vakiintunutta. Yhdistyksen tulee olla ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Tämä ei koske yhdistyksiä, joiden kohdalla kyse on nimen muutoksesta, jaoston rekisteröitymisestä itsenäiseksi yhdistykseksi tai jos kyse on aiemmin avustusta saaneiden, kahden tai useamman yhdistyksen toiminnan liittämisestä yhteen kokonaan tai osittain. 
 3. Hakijan pääasiallinen toiminta sääntöjensä mukaisesti on liikuntatoiminta ja sen toteuttamaa liikuntamuotoa edustava lajijärjestö on Suomen Olympiakomitea ry:n varsinainen jäsenen ja/tai kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavustusten piiriin. Yli 50 % hakijan säännöllisestä harjoitustoiminnasta tulee olla lajeja, jotka täyttävät edellä mainitun kriteerin.  
 4. Hakija järjestää säännöllistä ohjattua liikuntatoimintaa oman seuransa samalle ryhmälle vähintään 10 kertaa 3 kuukauden yhtäjaksoisen ajan sisällä huomioiden lajin luonteen. 
 5. Hakijan ohjattuun säännölliseen liikunnan harjoitustoimintaan tulee osallistua vähintään 50 seuran helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa.  

Hakijan tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvää hallintotapaa, urheiluyhteisön eettisiä periaatteita, sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita.  

Tilankäyttöavustusta myönnetään muissa kuin liikuntapalveluiden omissa liikuntatiloissa ja -paikoissa tapahtuneen toiminnan tilakustannuksiin. Tilankäyttöavustuksessa huomioidaan siis muiden yhteisöjen omistamissa ja/tai hallinnoimissa tiloissa sekä koulujen liikuntasaleissa toteutuneet säännölliset ohjatut vuorot.

Tilojen käytön tulee täyttää lisäksi seuraavat kriteerit, jotta se voidaan huomioida laskennassa:  

 1. Hakija on käyttänyt tilankäyttövuoroa säännölliseen ohjattuun liikuntatoimintaansa ja maksanut siitä tilavuokraa.  Myös hakijan itsensä omistamassa tilassa tapahtunut säännöllinen liikuntatoiminta huomioidaan laskennassa.
 2. Laskennassa huomioidaan hakijan tilankäytön toteuma edelliseltä vuodelta.
 3. Tilankäytössä huomioidaan ainoastaan hakijan pääkaupunkiseudun liikuntatiloissa järjestämät säännölliset (vähintään 10 krt 3 kk yhtäjaksoisen ajan sisällä huomioiden lajin luonteen) ohjatut harjoitustunnit, joissa on ollut vähintään neljä aktiiviharrastajaa sekä ohjaaja/valmentaja. Pääkaupunkiseudun liikuntatiloiksi luetaan Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten alueella sijaitsevat liikuntapaikat.  

Tilankäyttöavustuksen määrässä voidaan harkinnanvaraisesti huomioida hakuvuotta koskevat merkittävät muutokset hakijan liikuntatilojen käytössä. Merkittäviksi muutoksiksi katsotaan: liikuntaseurojen yhteenliittyminen, jaoston tai jaostojen liittyminen seuraan tai irtautuminen seurasta, seuran vuokraama, tai omistama uusi liikuntatila (kyseisen tilan vuokrasopimus tulee liittää hakemukseen) tai seuran hallinnoimasta tai omistamasta liikuntatilasta luopuminen. Hakijan tulee ilmoittaa nämä merkittävät muutokset erikseen hakemuslomakkeella sekä tilankäyttöliitteellä. 

Tilankäyttöavustuksen laskenta perustuu seuraaviin tekijöihin:  

Laskennallinen enimmäistuntihinta, joka määrittää, kuinka paljon avustuksen määrä voi enimmillään olla per hyväksytty tilankäytön tunti. Yksi tunti tarkoittaa 60 minuuttia.  

Mikäli hakijan maksama tuntivuokra on ollut laskennallista enimmäistuntihintaa matalampi, todellisen tuen määrä laskee samassa suhteessa. Enimmäistuntihinnat ovat:  

 • Liikuntatilat ja -paikat 24 €/h  
 • Uimahallin ratavuoro 14 €/h  
 • Jäähallien alle 20-vuotiaiden jäävuorotunnit 42 €/h  

Hakijan ei tarvitse huomioida vuokria ilmoittaessaan edellä määriteltyä laskennallista enimmäistuntihintaa, vaan avustushakemuksella ilmoitetaan todelliset toteutuneet vuokrakulut.

Laskennassa painotetaan alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten toimintaa 100 prosenttia ja aikuisten toimintaa 90 prosenttia.  

Hakijan itsensä hallinnoiman liikuntatilan osalta tilan tuntivuokra lasketaan seuraavasti: Hakijan maksamasta vuokrasta vähennetään hakijan tilasta saamat vuokratulot. Tämä (vuokramenon ja -tulojen) erotus jaetaan hakijan omalla säännöllisen harjoitustoiminnan tuntimäärällä, jolloin saadaan tilankäytön tuntihinta. Hakijan itsensä hallinnoimissa tiloissa tuntivuokraan sisällytetään liikuntatilojen osuus vuokrasta. Toimisto-, kokous- ja varastotilojen osuutta vuokrasta ei huomioida. Hakijan omistamassa liikuntatilassa hakija ilmoittaa hakemuksen lisätiedoissa tilan kaikki käyttökustannukset (esim. vesi-, sähkö-, siivouskulut). 

Tilankäyttöavustus lasketaan hakijan ilmoittaman vuokralaskun sekä hakemuksen liitteenä toimitetun tilankäyttöliitteen perusteella. Tilankäyttöliitteellä tulee olla vastaava tieto tilasta kuin laskulla. Tilaa ei siis voi itse jakaa pienempiin osiin ja ilmoittaa sitä kautta osakohtaisia hintoja. 

Tilankäyttöavustuksen lopulliseen suuruuteen sekä tukeen per tunti vaikuttaa avustusmuotoon ositettu määräraha, hakijan hyväksytyt vuokrakulut ja niiden laskentaan hyväksytty tuntimäärä sekä liikuntajaoston hyväksymät tilojen tuen enimmäistuntihinnat. Lopullinen tilankäyttöavustus määräytyy, kun hakijan laskennallinen tilankäyttöavustus suhteutetaan muiden tilankäyttöavustusta hakevien osuuteen kokonaismäärärahasta.  

Jääkiekon ja taitoluistelun junioreiden clearing-jäävuoroja ei tueta tässä avustusmuodossa eikä niitä ilmoiteta avustushakemuksella eikä tilankäyttöliitteessä.

Avustusta voidaan myöntää avustuksen kriteerit täyttäville hakijoille, jotka ovat hakeneet avustusta annettuun määräaikaan mennessä. Avustuksen määrä ei voi ylittää haetun avustuksen määrää. Mikäli hakija saa avustusta liikuntatoimintaansa kaupungin muilta hallintokunnilta, ei liikuntapalvelu avusta samaa toimintaa. 

Avustuksin tuetaan yhdistyksen itsensä järjestämää toimintaa. Avustuksin ei tueta esimerkiksi kaupungin ostopalveluna yhdistykseltä hankkimaa toimintaa tai sellaista toimintaa, jota tuetaan muutoin esim. yhteistyösopimuksin.

Tilankäyttöavustuksen haku aukeaa vuoden alussa ja päättyy 15 helmikuuta. Avustusta tulee hakea määritellyn hakuajan puitteissa. Jos hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, on hakemus myöhästynyt ja se hylätään.

Avustusta haetaan ensisijaisesti avustusasioinnin Toiminta- ja tilankäyttöavustuslomakkeella. Toiminta-avustusta haetaan samalla lomakkeella.

Avustusasioinnin käytön ohjeet kirjautumisohjeineen löydät täältä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Poikkeustapauksessa avustushakemuksen voi toimittaa kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Kulttuuri- ja vapaa-aika/Liikunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13). Kaupungin kirjaamoon toimitettavien hakemusten on oltava perillä määräpäivään klo 15:een mennessä.

Hakemukselle tulee liittää pakollinen tilankäyttöliite Excel-muodossa, josta on lisätietoa alla.

Tilankäyttöavustusta hakevan tulee ilmoittaa edellisen vuoden tilankäyttötiedot erillisellä tilankäyttöliitteellä, joka liitetään hakemukselle. Tilankäyttöavustuksen laskenta perustuu tilankäyttöliitteessä ilmoitettuihin tietoihin.

Tilankäyttöliite(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (excel)

Päätöksen tilankäyttöavustusten myöntämisestä tekee liikuntajaosto. Päätökset pyritään tekemään huhtikuussa. Kaikille avustusta hakeneille tahoille lähetetään postitse tiedoksi avustuspäätös muutoksenhakuohjeineen. 

Tutustu liikuntajaoston aikaisempiin päätöksiin liikuntajaoston sivuilla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Tilankäyttöavustus maksetaan avustuspäätöksen jälkeen avustuksen saajan ilmoittamin maksuyhteystiedoin. Ellei avustuksen saajalla ole pankkitiliä, tulee hänen avata pankkitili. Helsingin kaupunki maksaa avustukset vain avustuksen saajan nimellä olevalle pankkitilille.  

Tilankäyttöavustus maksetaan yhdessä erässä niille, joiden tilankäyttöavustus on alle 100 000 euroa. Avustus maksetaan kahdessa erässä niille, joiden avustus on 100 000 euroa tai enemmän

Avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on, että kaupungin hakijalle aiempina vuosina myöntämissä avustuksissa ei ole ilmennyt epäselvyyksiä. Kaupungilla on oikeus keskeyttää myönnetyn avustuksen maksaminen asian selvittämisen ajaksi, mikäli on aihetta epäillä, että Helsingin kaupungin yleisten avustusehtojen kohdassa 10 mainitut edellytykset avustuksen takaisinperintään täyttyvät. 

Kaupungilla on oikeus kuitata myönnetty avustus kokonaan tai osittain avustuksen saajalta olevalla perimiskelpoisella saatavallaan. 

Tilankäyttöavustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon sen on myönnetty. Avustus tulee käyttää yhdistyksen yleishyödylliseen toimintaan. Avustus tulee käyttää sen vuoden aikana, jolloin se on myönnetty, ellei päätöksessä ole toisin mainittu. 

Tilankäyttöavustuksen myöntäminen perustuu edellisen vuoden toteutuneeseen tilankäyttöön ja sen kuluihin. Toteuma ilmoitetaan hakemuksen tilankäyttöliitteessä. Vuokrakuitit ja -sopimukset tulee toimittaa erikseen pyydettäessä. Erillistä selvitystä tilankäytöstä ei siis tarvitse toimittaa, ellei päätöksessä ole toisin mainittu. 

Avustusta ei saa käyttää varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuuden tai muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäämiseen. Avustusta ei saa jakaa edelleen. 

Avustuksen saajan on viipymättä ilmoitettava Helsingin kaupungille avustuksen käyttöön vaikuttavasta merkittävästä muutoksesta. 

Lomakkeentäyttöohje 2024(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(pdf)

Tutustu liikunnan avustusten myöntämistä, käyttöä ja käytön selvittämistä säänteleviin muihin dokumentteihin kootusti Ohjeita ja tukea -sivulla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Henkilökohtaista neuvontaa liikunnan avustuksiin liittyen antavat henkilöt löydät Yhteystiedot-sivulta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Hae avustusta

Hakemus ei ole avoinna

Tämä avustushaku ei ole avoimena