Hyppää pääsisältöön

Asukasosallisuuden avustukset

Yleistä asukasosallisuuden avustuksista

Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään asukastilojen ylläpitämiseen ja niiden toiminnan koordinointiin sekä asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen.

Asukasosallisuuden avustuslajeja ovat kerran vuodessa haettavat yleisavustus ja toiminta-avustus sekä ympäri vuoden haettava pienavustus. Avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen vahvistamia avustuskriteereitä.

Kaupungin avustuksen yleisohjeen mukaan avustuksen saajan on toimitettava selvitys kaupungin myöntämien avustusten käyttämisestä kaupungin edellyttämässä laajuudessa.

Yleis- ja toiminta-avustusta voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas/kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita.

Asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustusten haku vuodelle 2025 aukeaa keväällä 2024. Tarkempi hakuaika ja linkki hakemuslomakkeelle julkaistaan näillä sivuilla myöhemmin.

Avustuslajit

Kaupungin tuella ylläpidettävien asukastilojen tulee olla pääsääntöisesti helsinkiläisten avoimesti ja maksutta käytettävissä ja niitä on pyrittävä käyttämään monipuolisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Avustus kohdentuu:

 • Tilatukeen: vuokrat ja muu ylläpito kuten nettiyhteydet, siivous ja irtaimisto.
 • Koordinointiin: asukastilassa ja alueella tapahtuvan asukastoiminnan koordinaation ja käyttövuorohallinnan hoidosta aiheutuviin henkilöstökuluihin.

Avustettavan toiminnan tulee edistää asukkaiden ja kaupungin välistä yhteistyötä, asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tarjota asukkaille vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä elävöittämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi. Avustus voi kohdentua muun muassa:

 • Alueellisten yhteistyö- ja vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämiseen
 • Yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen
 • Alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetelmien ja mallien kehittämiseen ja kokeiluun

Pienavustuksella voidaan tukea ensimmäisen ja toisen avustuslajin mukaisia uusia, alkavia hankkeita ja toimintaa tai kertaluonteisia lyhyen aikavälin projekteja. Pienavustuksella on mahdollisuus tukea myös rekisteröimättömiä toimijoita ja yhteenliittymiä. Avustuksia voi hakea ympäri vuoden tai niin kauan kuin määrärahaa riittää. Myönnettävät pienavustukset ovat enintään 3000 euroa.

Pienavustushakemuksessa tulee esittää selkeä suunnitelma hankkeesta, hankkeen kustannusarvio ja hankkeen vastuuhenkilö. Avustushakemukset osoitetaan kaupunginkansliaan asukasosallisuuden avustuskokonaisuuden valmistelusta vastaavalle osallisuusyksikölle. Avustuksista päättää viestintäjohtaja viranhaltijapäätöksenä.

Asukasosallisuuden pienavustushausta vuodelle 2024 päätetään joulukuussa 2023. 

Asukasosallisuuden pienavustushaku vuodelle 2023 on päättynyt määrärahan loputtua.

Avustuskriteerit

Asukasosallisuuden avustusten myöntämisessä noudatetaan seuraavia kaupunginhallituksen vahvistamia avustuskriteerejä.

 1. Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan.
 2. Avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja vetovoiman parantaminen.
 3. Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas/kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita. Pienavustuksia voivat hakea myös rekisteröitymättömät toimijat kuten kaupunginosaliikkeet ja erilaiset toiminta- ja työryhmät.
 4. Toiminnan tulee edistää yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa.
 5. Tavoitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta. Tukea voidaan priorisoida alueille, joissa toimintaa on ennestään vähemmän tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän.
 6. Hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin resursseja, jotka voivat koostua varainhankinnasta, jäsenmaksuista, tiloista tai niiden edelleen vuokraamisesta saaduista tuloista, vapaaehtoistyöstä sekä muista avustuksista.
 7. Hakijalta edellytetään toiminnan tulosten ja hyötyjen näkyväksi tekemistä ja niistä raportointia.

Yhteystiedot

Veli-Matti Hurtig, kehittämispäällikkö (veli-matti.hurtig@hel.fi, puh. 09 310 32627)