Understöd till övriga idrottsfrämjande föreningar

Understödet till övriga idrottsfrämjande föreningar är ett understöd av allmän karaktär som riktas till idrottsföreningar och andra föreningar som ordnar idrottstjänster. Föreningar som inte omfattas av verksamhetsunderstödet kan ansöka om detta understöd.

Ansökningstid: se avsnitt ansökningsprocess.

Vid ansökan om och användningen av understödet samt rapporteringen över användningen ska man följa ansökningsanvisningen för understöd för idrott och Helsingfors stads allmänna anvisningar för understöd.

Vid beviljandet av understöd betonas idrott för barn och ungdomar, idrott för pensionärs- och specialgrupper samt verksamhetens omfattning. 

Understödet kan på ansökan beviljas sådana föreningar som uppfyller följande villkor: 

 1. Sökandens hemort enligt stadgarna är Helsingfors, och verksamheten är öppen för alla Helsingforsbor. Den understödda verksamheten ska i huvudsak vara riktad till Helsingforsbor. 

 2. Sökanden ska i enlighet med föreningslagen vara en av Patent- och registerstyrelsen registrerad förening och varit verksam i ett helt kalenderår före ansökan om understöd. Föreningens verksamhet ska vara etablerad. Detta gäller inte då det är fråga om att en förening byter namn, en sektion i föreningen registrerar sig som en självständig förening eller då verksamheten vid två eller flera föreningar som fått understöd tidigare sammansluts helt eller delvis.  

 3. Sökanden ska ordna regelbunden handledd idrottsverksamhet för samma grupp i föreningen minst 10 gånger under en sammanhängande tidsperiod på 3 månader med beaktande av verksamhetens karaktär. Idrottsgrupper i pensionärs- och specialföreningar ska ordna regelbunden idrottsverksamhet för en och samma grupp.

 4. Minst 50 aktiva idrottsutövare från Helsingfors i sökanden eller alternativt minst 20 under 20-åriga aktiva idrottsutövare från Helsingfors ska delta i sökandes nregelbundna träningsverksamhet.  I fråga om idrottsgrupper i pensionärs- och specialföreningar krävs att ett antal idrottsutövare som är lämpligt med tanke på deltagarnas funktionsförmåga och träningen deltar i gruppens regelbundna idrottsverksamhet. Med en aktiv idrottsutövare avses i ansökan en medlem i föreningen som deltar minst 10 gånger i regelbunden handledd idrottsverksamhet som ordnas för samma grupp under en oavbruten period på minst 3 månader. Den ordnade regelbundna verksamheten ska vara föreningens egen verksamhet och inte omfatta idrottsverksamhet som anskaffats från staden som köpt tjänst eller som bedrivs i samarbete med staden. En person kan anges som aktiv idrottsutövare endast en gång, även om samma person deltar i flera träningsgruppers verksamhet under kalenderåret.  

 5. Med understöd stöds verksamhet av allmänt intresse som föreningen själv ordnar. Med understöd stöds inte till exempel verksamhet som staden anskaffar som köpt tjänst av en förening eller sådan verksamhet som stöds på andra sätt, till exempel genom samarbetsavtal.

 

Sökanden ska vid all sin verksamhet följa god förvaltningssed, idrottsgemenskapens etiska principer och principer i FN:s konvention om barnets rättigheter

Understödets andel av godtagbara utgifter får vara högst 80 procent. Godtagbara utgifter är de utgifter som orsakas av föreningens idrottsverksamhet. Låneamorteringar, räntor, avskrivningar, nedskrivningar, avsättningar eller övriga kalkylmässiga poster som inte baserar sig på redan utfallna utgifter beaktas inte som kostnader för verksamheten.

Ansökan om understöd till övriga idrottsfrämjande föreningar öppnar i början av året och slutar den 15 februari. Understödet ska ansökas inom den fastställda ansökningstiden. Om ansökan inte har lämnats in inom tidsfristen, är den försenad och blir avslagen.

Understöd ansöks i första hand med blanketten för verksamhetsunderstöd och understöd för lokalanvändning i e-tjänsten för understöd.

Bruksanvisningar för e-tjänsten för understöd med inloggningsinstruktioner hittar du här(Länk leder till extern tjänst).

I undantagsfall kan ansökan om understöd lämnas till stadens registratorskontor: Helsingfors stads registratorskontor, Kultur och fritid/Idrott, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD (Besöksadress: Stadshuset, Norra Esplanaden 11–13). Ansökningar som lämnas till stadens registratorskontor ska vara framme senast klockan 15 på den utsatta dagen.

Till ansökan ska bifogas de understödsspecifika obligatoriska bilagorna. En förteckning över bilagorna finns nedan.

Sökanden ska bifoga de obligatoriska bilagorna till ansökningsblanketten för att ansökan ska kunna behandlas. De nödvändiga bilagorna till ansökan om understöd till andra idrottsfrämjande föreningar är:

 • verksamhetsplan för det år som ansökan gäller
 • budget för det år som ansökan gäller
 • bokslut (det senast fastställda, föregående år eller året innan)
 • revisionsberättelse eller verksamhetsgranskningsberättelse (det senast fastställda, föregående år eller året innan)
 • verksamhetsberättelse (det senast fastställda, föregående år eller året innan)

Om sökanden inte tidigare har ansökt om Helsingfors stads understöd eller om uppgifterna har förändrats, ska även följande bilagor lämnas i samband med ansökan:

 • samfundets stadgar
 • bankens meddelande om kontoägaren eller en kopia av kontoutdraget (sökanden ska ha ett finländskt bankkonto till vilket understödet betalas)
 • utdrag ur föreningsregistret

Om den sökande vill att den sökandes regelbundna ledda turer som ordnas i de lokaler som ägs och/eller förvaltas av andra sammanslutningar samt i skolornas idrottssalar beaktas vid handläggningen av ansökan, ska hen även fylla i bilagan för lokalanvändning.

Beslutet om beviljande av understödet fattas av idrottssektionen. Avsikten är att besluten om understöd fattas i april. Ett understödsbeslut jämte anvisningar för ändringssökande sänds per post till alla instanser som ansökt om understöd för kännedom.

Ta del av idrottssektionens tidigare beslut på idrottssektionens sida(Länk leder till extern tjänst).

Understöden betalas ut i enlighet med understödsbeslutet i en rat med de betalningsuppgifter som understödstagaren angett. Om understödstagaren inte har ett bankkonto, ska ett sådant öppnas. Helsingfors stad betalar ut understöden endast till ett bankkonto med understödstagarens namn. 

Beviljande och utbetalning av understöd förutsätter att det inte har förekommit oklarheter i fråga om de understöd som staden beviljat sökanden under tidigare år. Staden har rätt att avbryta utbetalningen av det beviljade understödet under utredningen, om det finns anledning att misstänka att villkoren för återindrivning av understödet som anges i punkt 10 i Helsingfors stads allmänna understödsvillkor uppfylls.

Staden har rätt att kvitta det beviljade understödet helt eller delvis mot dess återindrivningsbara fordran på understödstagaren.

Understödet till övriga idrottsfrämjande föreningar ska användas för föreningens allmännyttiga idrottsverksamhet. Understödet ska användas inom det år som det har beviljats, om inte något annat nämns i beslutet.

Understödet får inte användas för medelanskaffning eller utgifter för affärsverksamhet och investeringar, inte heller för att utöka finansieringstillgångar eller andra långsiktiga investeringar. Understödet får inte delas vidare till andra gemenskaper eller som personligt bidrag till medlemmar, utan det är avsett för föreningens allmänna verksamhet.

Understödstagaren ska utan dröjsmål meddela Helsingfors stad om väsentliga förändringar som påverkar användningen av understödet.

Användningen av understödet utreds i samband med ansökan om understöd följande år. I ansökningsblanketten finns en separat punkt för utredningen. Dessutom utgör de obligatoriska bilagorna till ansökan en del av utredningen.

Om den sökande i fjol har fått understöd till andra idrottsfrämjande föreningar, men hen ansöker inte om understöd under ansökningsåret, ska den sökande skicka en separat utredning om användningen av fjolårets understöd till liikunta.avustukset@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Utredningen ska skickas före slutet av september av det år som följer understödsåret, det vill säga utgången av september av året i fråga. Av utredningen ska framgå hur understödet har använts och riktats. Till meddelandet ska också bifogas det godkända bokslut, den verksamhetsberättelse samt den revisionsberättelse eller den verksamhetsgranskningsberättelse som gäller understödsåret.

Anvisning för ifyllande av blanketten 2024(Länk leder till extern tjänst) (pdf, på finska)

Ta del av de övriga handlingar som gäller beviljande, användning av understöd för idrott och utredning av användningen i en sammanställt form på sidan Anvisningar och stöd(Länk leder till extern tjänst)

De personer som ger personlig rådgivning om understöd för idrott hittar du på sidan Kontaktuppgifter(Länk leder till extern tjänst).

Ansöka om bidrag

Ansökan är inte öppen

Denna applikation är inte öppen