Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsunderstöd för ungdomsverksamhet

Verksamhetsunderstöd beviljas för att stöda den allmänna verksamheten i sådana föreningar med verksamhet för ungdomar och yngre tonåringar i Helsingfors som inlett sin verksamhet tidigast under föregående kalenderår.

När du överväger att ansöka om understöd för ungdomsverksamhet bör du noggrant läsa både de allmänna avisningarna och villkoren för understöd och de understödsformsspecifika grunderna för beviljande och ansökningsanvisningarna. 

Vilka slags föreningar kan beviljas understöd?

Två tredjedelar av medlemmarna och de som aktivt deltar i föreningens verksamhet ska vara yngre än 29 år, och sökandens hemort ska vara Helsingfors. Dessutom ska över hälften av medlemmarna och/eller de som aktivt deltar i verksamhet för ungdomar och yngre tonåringar i föreningar eller motsvarande vara Helsingforsbor i åldern 7–28 år. Ungdomssektionen kan enligt eget omdöme av motiverade skäl bevilja verksamhetsunderstöd till sådana ungdomsföreningar och -avdelningar som inte fullt ut uppfyller kriterierna för ålder och/eller hemort.

Med medlem avses medlemmar i en förening. Med aktiv deltagare avses antalet enskilda personer som aktivt och upprepade gånger deltar i föreningens verksamhet under ett år. En aktiv deltagare är till exempel en person som upprepade gånger deltar i föreningens hobbyverksamhet. Även en sådan person som deltar i att ordna föreningens verksamhet avses som aktiv deltagare. Till exempel att ordna ett evenemang kan kräva aktivt och upprepat deltagande under planeringen, arrangemanget och själva evenemanget. Till exempel representanter för publiken som engångsartat deltar i ett evenemang avses däremot inte som aktiva deltagare.

Av en oregistrerad förening för ungdomar och yngre tonåringar förutsätts att den har stadgar och att dess förvaltning, verksamhet och ekonomi är ordnade som i en registrerad förening, och att dess namntecknare är myndiga personer. Ungdomsavdelningar eller liknande ska alltså ha ett separat kostnadsställe i bokföringen och budgeten, och deras verksamhet ska visas även i föreningens verksamhetsplan och -berättelse. Som oregistrerade föreningar betraktas även avdelningar och -sektioner för ungdomar och yngre tonåringar som i bokföringen kan särskiljas från huvudföreningen.

Övriga grunder för beviljande av verksamhetsunderstöd

Vid beslutet om beviljande av understöd beaktas föreningens behov av understöd. För att bedöma behovet beaktas

Omfattningen, ändamålet och kvaliteten på sökandens verksamhet

 • antalet medlemmar eller personer som aktivt deltar i verksamheten i åldern 7–28 år som är bosatta i Helsingfors
 • antalet olika verksamhetsformer
 • den regionala täckningen av föreningens verksamhet och dess bidrag till att komplettera ungdomsarbetet i Helsingfors stad

Sökandens ekonomiska ställning

 • sökandens förmögenhet
 • en oproportionellt liten egen medelsanskaffning verkar sänkande på understödet
 • om förvaltningskostnaderna utgör en oproportionellt stor del av räkenskapsperiodens helhetsutgifter, minskar understödet

Offentliga understöd och stödlån som sökanden har fått samt deras användning

Verksamhetsunderstödet i förhållande till utgifterna under föregående år

 • understödet kan uppgå till högst 80 procent av föregående års godkända utgifter

Föreningens ungdomspolitiska och ungdomsfostrande betydelse

Involverande av ungdomar i planeringen av och beslutsfattandet om verksamheten

Föreningar som är behöriga att ansöka om verksamhetsunderstöd och som har hyrt egna lokaler kan ansöka om hyresunderstöd. Hyresunderstöd kan beviljas även de distriktföreningar för ungdomar och yngre tonåringar i Helsingfors vars lokala föreningar eller sektioner är berättigade till verksamhetsunderstöd. Ungdomssektionen fastställer det maximala beloppet på hyresunderstödet årligen. År 2024 är hyresunderstödet högst 450 euro i månaden. 

Hyresunderstödet kan beviljas när föreningen bedriver verksamhet i lokalen minst fyra dagar i veckan. Ungdomssektionen fastställer årligen principerna för tilldelningen av hyresunderstöd och det maximala beloppet på hyresunderstödet. Under ett år kan en förening endast en gång beviljas det maximala hyresunderstödsbeloppet.

Hyresunderstödet ska ansökas i samband med ansökan om verksamhetsunderstöd, och det ansökta understödsbeloppet ska anges i understödsansökan. Uppgifter om hyran ska anges i understödsansökan.

Den som ansöker om hyresunderstöd för första gången ska bifoga en kopia av det gällande hyresavtalet till ansökan. Om hyresavtalet ändras ska en kopia av det nya hyresavtalet bifogas till ansökan. Om hyran stiger ska ett kvitto på den betalda hyran med den nya hyressumman bifogas till ansökan.

Verksamhetsunderstöd för det löpande året ska ansökas senast sista februari. Bilagor till ansökan kan dock lämnas fram till utgången av mars, om till exempel föreningens bokslut inte är färdigt sista februari. 

Ansökan ska fyllas i på elektronisk väg i stadens e-tjänst för understöd. Registrerade föreningar ska identifiera sig via föreningens egen suomi.fi-identifiering.

Bilagorna ska lämnas in via e-tjänsten. 

Följande bilagor ska alltid bifogas till ansökan om verksamhetsunderstöd:

 • verksamhetsplan för det år som ansökan gäller
 • budget för det år som ansökan gäller
 • bokslut för den senaste avslutade räkenskapsperioden
 • verksamhetsberättelse för den senaste avslutade räkenskapsperioden
 • revisorns eller verksamhetsgranskarens utlåtande om den senaste avslutade räkenskapsperioden
 • underskrivet protokoll över års- eller vårmötet som visar fastställandet av räkenskapsperioden och beviljandet av ansvarsfrihet

Bokföringen, bokslutet och de övriga handlingarna ska följa föreningslagen och bokföringslagen.

Om föreningen ansöker om understöd till sin ungdomsavdelning i Helsingfors ska avdelningens verksamhet och ekonomi visas separat i bokslutet, verksamhetsberättelsen, budgeten och verksamhetsplanen. Till exempel i bokslutet ska en ungdomsavdelning från Helsingfors visas på ett separat kostnadsställe.

Nya sökande ska dessutom lämna följande bilagor (gäller även gamla sökande, om stadgarna eller kontonumret har ändrats): 

 • föreningens gällande stadgar 
 • en kopia av kontoutdraget eller bankens meddelande om kontoägaren

När det gäller kopian av kontoutdraget räcker till exempel den sida av kontoutdraget där kontonumret och kontoägaren framgår. De övriga uppgifterna kan täckas så att de inte visas.

Vid ansökan om hyresunderstöd ska man även bifoga 

 • hyresavtalet (ny sökande eller när avtalet/statusen har ändrats)
 • kvitto på betalningen av hyran (om hyran har stigit från den summa som anges i avtalet)

Efter inlämnandet av den egentliga ansökan kan man lämna in bilagor på elektronisk väg fram till utgången av mars eller fram till ett separat avtalat datum. Observera dock att försenade bilagor fördröjer även behandlingen av ansökan och beslutsfattandet.

Ungdomssektionen vid kultur- och fritidsnämnden fattar årligen beslut om verksamhetsunderstöden och godkännandet av användningen av föregående års verksamhetsunderstöd. Vanligen fattas beslutet vid sektionens möte i slutet av maj.

Beslutet meddelas till sökanden per post, och ungdomssektionens mötesprotokoll där beslutet ingår i finns framlagt på Helsingfors stads webbplats. Föredragningslistorna för ungdomssektionens möten offentliggörs cirka en vecka före mötet, och föredragningslistorna och protokollen finns också på stadens webbplats.  

Besluten visas inte i e-tjänsten för understöd.

Beslutet bör läsas noggrant. I beslutet finns alltid först en beslutsdel med förpliktelser och anvisningar för sökanden till exempel gällande utredningen om användningen av understödet. I beslutsdelen anges också för vilken tidsperiod och för vilket ändamål understödet har beviljats. Understödet ska användas för det ändamål för vilket det har beviljats och under den tid för vilken det har beviljats.

Godtagbara utgifter för vilka man kan använda verksamhetsunderstöd är

Utbildningskostnader

 • Resekostnader, undervisningsarvoden, hyror och materialkostnader för kurser, utbildningar och överläggningar som föreningen arrangerat.
 • Resekostnader och deltagaravgifter, då föreningens medlemmar deltar i kurser, utbildnings- och diskussionstillfällen och möten på distrikts- eller riksnivå. Dagtraktamenten är inte godtagbara utgifter.

Utgifter för läger- och utfärdsverksamhet

 • Kostnader för transporter, material, livsmedel, information, försäkringar och hyror i samband med läger och utfärder som föreningen arrangerar.
 • Deltagar- och resekostnader då en eller flera föreningsmedlemmar deltar i en distrikts- eller centralorganisations läger.

Utgifter för hobby- och rekreationsverksamhet

 • Materialkostnader och mindre inventarieanskaffningar till följd av verksamheten.
 • Transportkostnader.

Utgifter för internationell verksamhet

 • Materialkostnader, sakkunnigarvoden och utgifter orsakade av arrangemang och gästfrihet i samband med vänorts- eller liknande besök.
 • Rese- och deltagarkostnader, då organisationen besöker evenemang, seminarier, konferenser eller läger som arrangeras av föreningens internationella takorganisation eller broder- eller systerorganisation.
 • Rese- och deltagarkostnader för deltagande i något annat omfattande internationellt ungdomsevenemang som främjar internationalism bland unga.

Löneutgifter

 • Utgifter för personal

Informations- och administrationskostnader

 • Hyra och liknande kontorskostnader.
 • Kostnader för informations- och publiceringsverksamhet.

Följande utgifter är inte godtagbara: förmedlaravgifter, utgifter orsakade av medelsanskaffning eller affärsverksamhet, utgifter för annonsanskaffning, amortering av skulder, mötesarvoden, medlemsavgifter och avskrivningar. Med understöd kan man inte heller finansiera anskaffning av anläggningstillgångar.

Utredning om användningen av verksamhetsunderstödet

Användningen av det understöd som beviljats föregående år ska utredas i samband med den nya ansökan om understöd. Utredningen ska omfatta föreningens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisorernas eller verksamhetsgranskarnas utlåtande för året i fråga samt årsmötets protokoll där behandlingen av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet framgår. Utredningen om användningen av beviljat understöd ska lämnas senast sista februari följande år, även om man inte ansöker om ett nytt understöd.

Om man inte på ett godtagbart sätt lämnar en utredning om användningen av understödet inom den utsatta tiden kan verksamhetsunderstödet återkrävas. Det är bra att komma ihåg att understödsgivaren i enlighet med Helsingfors stads allmänna anvisningar för understöd har rätt att vid behov begära alla uppgifter och handlingar som behövs för att utreda användningen av understödet. Understödstagaren är alltså skyldig att på separat begäran lämna även andra redogörelser än de som nämns i beslutet. 

Dessutom blir en del av dem som beviljats understöd för ungdomsverksamhet vald att undergå bokföringsgranskning varje år. Varje instans som fått understöd är skyldig att delta i bokföringsgranskningen och lämna tillhörande behövliga handlingar och uppgifter, om sökanden har blivit vald till granskningen.

Berättigade till förskott på verksamhetsunderstöd är föreningar som föregående år fått verksamhetsunderstöd av ungdomssektionen.

Läs mer om förskott på verksamhetsunderstöd.

Ta del av de allmänna anvisningarna om understöd för ungdomsverksamhet. 

Läs mer om anvisningarna och rådgivningen om understöd för ungdomsverksamhet. 

Om du har frågor eller vill berätta något om understöden för ungdomsverksamhet kan du kontakta planerarna vid ungdomsservicens partnerskapsenhet.
 

Ansöka om bidrag

Saknade behörighet

Du har inte de nödvändiga behörigheterna för att göra en ansökan. Logga in.

Logga in Förhandsgranska programmet