Nuorisotoiminnan avustusten yleiset ohjeet

Nuorisotoiminnan avustuksen saajan on noudatettava Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita (pdf), Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä (pdf) ja  kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteisiä avustusperiaatteita 12.12.2023.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Nuorisoyhdistyksen avustusohjesäännön sisällöt ja tiedot löytyvät myös tältä sivustolta eri alaotsikoiden alta. On tärkeää tutustua huolellisesti kaupungin avustusten yleisohjeisiin, nuorisotoiminnan avustusten yleisiin ohjeisiin ja ehtoihin sekä sen avustuslajin ohjeisiin ja ehtoihin, jota haetaan.

Nuorisojaosto ei myönnä avustuksia verotusoikeuden omaavan yhteisön nuorisotoimintaan, ammattiyhdistysten nuorisotoimintaan, opiskelijajärjestöjen toimintaan eikä lakisääteisten oppilaskuntien toimintaan.

Nuorisojaosto pitää lähtökohtanaan, että avustuksella avustetaan eikä ylläpidetä toimintaa, joten jokaisella yhdistyksellä pitää olla myös omaa varainhankintaa toimintojensa toteuttamiseksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiseksi on, että avustettava toiminta tukee nuorisopalvelujen toiminta-ajatusta ja täydentää sekä monipuolistaa nuorisotyön palveluja Helsingin kaupungissa.

Lisäksi nuorisotoiminnan avustusten yleisiä ehtoja ovat:

  • Avustettavan toiminnan tulee kohdistua helsinkiläisiin lapsiin tai nuoriin. Lähtökohtana avustamisessa on, että jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä (poikkeuksena loma-aikojen leiriavustus) ja hakijan kotipaikka on Helsinki. Kunkin avustusmuodon kohdalla on tarkemmat jäsenmäärittelyt ja myöntämiskriteerit.
  • Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen.
  • Avustuksia ei myönnetä edelleen muille yhteisöille tai yksityisille henkilöille jaettaviksi.
  • Avustuksia ei myönnetä keskusjärjestöille eikä valtakunnallisille järjestöille.
  • Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia saataviaan, jotka ovat avustettavalle yhteisölle syntyneet.
  • Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat on palautettava vaadittaessa, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut nuorisopalveluille virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.
  • Avustusta ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta määrärahasta kaupungin sisällä.
  • Avustusta ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta nuorisojaoston avustusmuodosta.
  • Avustus on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustus on myönnetty.
  • Avustusta myöntäessään nuorisojaosto voi käyttää harkintaansa yleisten poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa.

Avustuksia myönnetään ainoastaan hakemuksesta.
 

Hakemus käsitellään Nuorisopalvelukokonaisuuden kumppanuusyksikössä. Hakemusten käsittely perustuu kokonaisarviointiin sekä siihen, miten hyvin hakija täyttää nuorisotoiminnan avustusten myöntämisperusteet. Avustukset ovat harkinnanvaraisia, vain loma-aikojen leiriavustuksissa on mukana laskennallinen periaate. Käsittelyajan pituus riippuu haettavasta avustuksesta. Esimerkiksi toiminta-avustukset haetaan helmikuun loppuun mennessä ja päätös tulee yleensä toukokuun lopulla. Silloin käsitellään suuri joukko hakemuksia samaan aikaan. Esimerkiksi nuorten toimintaryhmien yksittäiset projektiavustushakemukset puolestaan voidaan käsitellä nopeastikin, jolloin käsittely voi kestää vain 2−3 viikkoa.

Päätöksentekijä

Nuorisotoiminnan avustuksista päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto. Nuorisojaosto on delegoinut nuorisopalvelujen kumppanuuspäällikölle päätökset enintään 3 000 euron projektiavustuksista, toiminta- ja palkkausavustusennakoista sekä avustusten takaisinperinnästä. Uusien nuorisoyhdistysten starttiavustuksista päättää kuitenkin aina nuorisojaosto.

Avustuspäätöksestä ilmoittaminen

Avustusta hakeneille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti hakemuksessa ilmoitettuun postiosoitteeseen. Jos hakijan avustushakemus on hylätty, näkyvät päätöksessä myös hylkäysperusteet. Kaikille avustusta hakeneille lähetetään päätöksen mukana oikaisuvaatimusohjeet.    

Avustusten maksaminen

Myönnetyt avustukset ja avustusennakot maksetaan Helsingin kaupungin yleisohjeen edellyttämällä tavalla. Avustukset maksetaan yhdistyksen tai toimintaryhmän ilmoittamalle tilille rahalaitokseen tai hyväksyttäviä laskuja tai tositteita vastaan. Avustuksen päätöksentekijä päättää maksutavasta. 

Nuorisojaoston päätöksen mukaiset ja sen delegoimat avustukset hyväksyy maksettaviksi kumppanuuspäällikkö. Nuorisojaostolla on oikeus periä myönnetystä avustuksesta saataviaan. Nuorisopalvelujen kumppanuusyksikkö valvoo avustuksen käytön ohjeiden noudattamista. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, voidaan avustus vaatia maksettavaksi takaisin.

Avustuksia voidaan maksaa vain suomalaisille pankkitileille.