Kulttuurin laitosavustus

Kulttuurin laitosavustus on harkinnanvarainen avustus, joka on tarkoitettu Helsingin kaupungin tytäryhteisöille. Kulttuurin laitosavustusten haku vuodelle 2025 on auki 27.3.26.4. klo 16.  

Helsingin kaupungin liikunnan ja kulttuurin laitosavustuksia myönnetään pääsääntöisesti kaupunkikonsernin laitoksille, joiden kanssa kaupungilla on erityissuhde. Tällaisen erityissuhteen piirissä olevien toimijoiden tulisi olla ensisijaisesti kaupungin omia toimijoita. Helsingin kaupunkikonsernin ohjaukseen kuuluvat yhtiöt, säätiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt, joissa kaupungilla on määräysvalta. Liikunnan ja kulttuurin laitosavustusten piirissä olevien toimijoiden tulee selkeästi erottua muista vastaavista toimijoista Helsingissä.

Vuoden 2025 laitosavustusten haku on auki 27.3.26.4. klo 16.

Avustusta haetaan ensisijaisesti avustusasioinnin laitosavustuslomakkeella. Pääset täyttämään hakemusta tämän sivun vasemmassa laidassa olevasta Hae avustusta -kohdasta, kun olet kirjautuneena asiointipalveluun. Kirjautumislinkin löydät sivuston oikeasta yläkulmasta. Lomakkeen nimi on "Liikunta, laitos- ja säätiöavustukset", mutta samalla lomakkeella haetaan myös kulttuurin laitosavustuksia.

Poikkeustapauksessa avustushakemuksen voi toimittaa kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Kulttuuri- ja vapaa-aika/Liikunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13). Kaupungin kirjaamoon toimitettavien hakemusten on oltava perillä määräpäivään klo 15:een mennessä.

Hakijan tulee liittää hakemuslomakkeelle pakolliset liitteet, jotta hakemus voidaan käsitellä. Laitosavustuksen pakolliset liitteet ovat:

  • Toimintasuunnitelma ja talousarvio (vuodelle, jota hakemus koskee)
  • Tilinpäätös (viimeisin vahvistettu) 
  • Toimintakertomus (viimeisin vahvistettu) 
  • Tilin- tai toiminnantarkastuskertomus (viimeisin vahvistettu) 
  • Laitosavustuksen saajien edellytetään Helsingin kaupungin talousarvioesityksen ennustettavuuden parantamiseksi toimittavan avustuksen hakemuksen yhteydessä kolmivuotisen toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvion.

Lopullisen päätöksen laitosavustusten myöntämisestä tekee Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto. Päätökset pyritään tekemään joulukuussa. Kaikille avustusta hakeneille tahoille lähetetään postitse tiedoksi avustuspäätös muutoksenhakuohjeineen. 

Tutustu kulttuuri- ja kirjastojaoston aikaisempiin päätöksiin.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Avustukset maksetaan avustuspäätöksen mukaisesti neljässä erässä avustuksen saajan ilmoittamin maksuyhteystiedoin. 

Avustuksen käytön ehdot

Kaikkiin kulttuurin avustuksiin sovelletaan Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita sekä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteisiä avustusperiaatteita.

Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin avustusehtojen mukaisesti.

Avustuksen saaja ei saa käyttää avustusta varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen.

Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpitonsa ja tilintarkastuksensa lain edellyttämällä tavalla sekä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus, vaikka tilintarkastuslaki ei sitä edellyttäisikään. Tällöin tarkastuksen voi suorittaa myös niin sanottu maallikkotilintarkastaja. Maallikkotilintarkastajan suorittamasta tarkastuksesta annetaan lausunto, jota kutsutaan toiminnantarkastuskertomukseksi.

Avustuksen saajan on korvauksetta annettava Helsingin kaupungille tämän tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä sekä avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen hakijan/saajan kirjanpito ja hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia tarkastuksia.

Avustuksen saajan on viipymättä ilmoitettava Helsingin kaupungille avustuksen käyttöön vaikuttavasta merkittävästä muutoksesta olemalla yhteydessä avustusvalmistelijoihin. Siirry kulttuurin avustusten yhteystietosivulle.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Avustuksen saaja sitoutuu selvittämään toiminnassaan käyttämiensä toimittajien taustat ja tekemään hankintansa vastuullisilta toimijoilta, jotka hoitavat yhteiskunnalliset velvoitteensa.

Hae avustusta

Hakemus ei ole avoinna

Tämä avustushaku ei ole avoimena