Hyppää pääsisältöön

Erillishaku: Kulttuurin koronaerityisavustukset 2021

Huom! Haku on päättynyt. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi 23.11.2021 avustuksia koronapandemiasta palautumiseen taide- ja kulttuurialan yhteisöille ja tapahtumille sekä taiteen perusopetuksen oppilaitoksille yhteensä 2,12 miljoonaa euroa. Avustusten käyttöaika oli 31.12.2022 saakka. Selvitys avustuksen käytöstä tulee tehdä viimeistään 31.5.2023.

Hakuilmoitus

Huom! Haku on päättynyt! 

Koronaerityisavustus 2021: Taide- ja kulttuurialan yhteisöille ja tapahtumille sekä taiteen perusopetuksen oppilaitoksille

Erityisavustukset on tarkoitettu Helsingin kulttuuri- ja taidealan ja tapahtumien sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan toipumisen tukemiseen osana koronasta palautumista. Kulttuuri- ja taidealan ja tapahtumien tukemisessa painotetaan yhteisöjä, jotka ovat valtionosuusjärjestelmän ulkopuolella. Avustukset lasten ja nuorten harrastustoimintaan osoitetaan taiteen perusopetusta Helsingissä tuottavien oppilaitosten toimintaan. 

Avustuksia myönnetään yhteensä enintään 2,12 miljoonaa euroa. Avustusta haetaan vuodelle 2021. Avustusta voi käyttää vuoden 2022 loppuun saakka. 

Yksi hakijayhteisö voi tehdä vain yhden hakemuksen tähän erillishakuun.  

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ja hakuohjeisiin ennen avustuksen hakemista.

Hakuaika

Hakuaika on 20.9.–8.10.2021 klo 16. 

Hakukelpoiset yhteisöt

Hakukelpoisten yhteisöjen tulee olla oikeustoimikelpoisia. Tällaisia yhteisöjä ovat yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt, toiminimet ja avoimet yhtiöt. 

Avustuksia eivät voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät, Helsingin kaupungin omistamat tai kaupunkikonserniin kuuluvat toimijat. 

Arviointiperusteet 

Tämän avustushaun hakemusten vertailussa käytetään yksinomaan seuraavia arviointiperusteita:

Kulttuuri- ja taidealan yhteisöt, toimijat ja tapahtumat  

Avustukset kohdennetaan helsinkiläisille ammattimaisesti toimiville rekisteröityneille taide- ja kulttuuriyhteisöille sekä taide- ja kulttuurialojen koko arvoketjun toimijoille, joiden toiminta ja tulot ovat vähentyneet tai loppuneet pandemian vuoksi. Avustusten kohdennuksessa painotetaan yhteisöjä, jotka ovat valtionosuusjärjestelmän ulkopuolella. 

Hakijoiden keskinäisessä vertailussa arvioidaan seuraavia asioita: 

  • Hakijan ammattimaisuus: Hakijan kuvaus aiemmasta toiminnastaan taide-, kulttuuri- ja luovien alojen ekosysteemissä.
  • Avustuksen käyttösuunnitelma: Hakijan suunnitelma avustuksen käytöstä ja sen työllistämisvaikutuksista. Käyttösuunnitelmia arvioitaessa painotetaan kokonaisuuksia, joilla on työllisyyttä sekä hyvinvointia edistävää vaikutusta ja jotka ovat kokonaisuudeltaan toteuttamiskelpoisia. 
  • Hakijan lisäavustuksen tarve: Hakijan selvitys lisäavustuksen tarpeesta, jonka kohdalla arvioidaan tulojen vähentymistä sekä hakijan mahdollisesti saamia aiempia erityisavustuksia. 

Taiteen perusopetus 

Avustuksissa painotetaan niitä helsinkiläisiä toimijoita ja taiteenlajeja, jotka ovat kärsineet eniten pandemian vaikutuksesta opetukseen. 

Hakijoiden keskinäisessä vertailussa arvioidaan seuraavia asioita:  

  • Hakijan ammattimaisuus: Hakijalla on yleisen tai laajan opetussuunnitelman mukainen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma ja se tuottaa sen mukaista taiteen perusopetusta Helsingissä.  
  • Avustuksen käyttösuunnitelma: Hakijan suunnitelma avustuksen käytöstä ja sen vaikutuksista opetuksen tuottamiseen lapsille ja nuorille myös erityistarpeiden kaupunginosissa. Tuen käyttösuunnitelmaa arvioitaessa painotetaan esittävien taiteiden opetustoimintaa sekä palveluntuottajien hyvinvointia. 
  • Hakijan lisäavustuksen tarve: Hakijan selvitys lisäavustuksen tarpeesta, jonka kohdalla arvioidaan tulojen vähentymistä sekä hakijan mahdollisesti saamia aiempia erityisavustuksia. 

Muut ehdot 

Kaikkien arviointiperusteiden tulee täyttyä, jotta avustuksen voi saada. Avustukset ovat harkinnanvaraisia, ja niiden myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, niiden keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Avustuksiin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät. Päätöksentekoon vaikuttaa myös käytettävissä oleva määräraha.  

Hakijoiden hakemukset ja niiden käyttötarkoitus ovat julkista tietoa. Avustuksensaajien tulee olla tietoisia ja noudattaa Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita. 

Avustuksen hakeminen  

Avustusta haetaan Helsingin kaupungin sähköisessä asioinnissa, ks. hakuohjeet jäljempänä. Asiointipalvelun kautta toimitetaan avustushakemus, siihen liittyvä pakollinen koronaerityisavustushakemuksen liite sekä muut hakemuksen pakolliset liitteet. Hakemuksia ei voi toimittaa sähköpostitse.

Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta. 

Myöhästynyt hakemus 

Jos hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, on hakemus myöhästynyt ja se hylätään. Hakemuksen on oltava perillä Helsingin kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa viimeisenä hakupäivänä klo 16:een mennessä. 

Päätös 

Kulttuurin kumppanuusyksikön ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiantuntijat arvioivat hakemukset, ja kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää myönnettävistä avustuksista 23.11.2021. Päätökset ovat julkisia päätöskokouksen jälkeen. Hakijoille lähetetään tieto päätöksestä postitse. 

Avustuksen maksatus ja käyttö 

Avustuksen saajille maksetaan koko myönnetty avustus yhdellä maksatuskerralla päätöksenteon jälkeen. Myönnettyä avustusta voi käyttää vuoden 2021 sekä 2022 kuluihin siten, että avustuksen käyttöaika on 31.12.2022 asti. Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys tuen käytöstä käyttöajan päätyttyä. Raportoinnin määräaika on 31.5.2023

Avustusta saa käyttää ainoastaan avustuspäätöksen mukaisesti. 

Avustuksen käyttöä on seurattava kirjanpidossa ja vähintäänkin kassakirjan muodossa. Jokaisesta rahatapahtumasta on oltava juoksevasti aikajärjestyksessä oleva tosite. Kirjanpito ja kuitit säilytetään lain säätämä aika. 

Lisätietoja koronaerityisavustuksesta 2021 antaa projektisuunnittelija Riikka Mäkinen, 09 310 35479, riikka.m.makinen@hel.fi.

Hae avustusta

Puuttuva valtuutus

Sinulla ei ole tarvittavia valtuuksia hakemuksen tekemiseen. Kirjaudu sisään palveluun.

Kirjaudu sisään