Liikunnan kohdeavustus

Kohdeavustus on helsinkiläisille rekisteröidyille liikuntaseuroille sekä muille liikuntaa järjestäville yhdistyksille suunnattu avustus liikunnan ja urheilun kohdennettuun toimintaan. Kohdeavustus on harkinnanvarainen avustus.  

Kohdeavustusta myönnetään kehittämistyöhön, jonka tavoitteena on ehkäistä 8–15-vuotiaiden lasten ja nuorten drop out -ilmiötä ohjatussa liikunta- ja urheilutoiminnassa. Avustettujen hankkeiden tulee kohdistua pääasiassa helsinkiläisiin lapsiin ja nuoriin.  

Hakuaika: 11.3.-5.4.2024

Avustusinfo: Järjestimme tiistaina 5.3. klo 16.30 kohdeavustuksen kriteereihin ja hakemiseen liittyen avustusinfon.

Avustuksen haussa, käytössä ja raportoinnissa tulee noudattaa liikunnan hakuohjetta sekä Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta. 

Liikunnan hakuohje 2024(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(pdf)

Yleiset avustusehdot(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kohdeavustusta myönnetään kehittämistyöhön, jonka tavoitteena on ehkäistä 8–15-vuotiaiden lasten ja nuorten drop out -ilmiötä ohjatussa liikunta- ja urheilutoiminnassa. Kohdeavustuksen tavoitteena on kehittää ohjattua liikuntatoimintaa suuntaan, jossa lasten ja nuorten sitoutumista ohjattuun liikuntaharrastustoimintaan voidaan lisätä. Avustettujen hankkeiden tulee kohdistua pääasiassa helsinkiläisiin lapsiin ja nuoriin.  

Tuettavissa hankkeissa tulee toteutua vähintään kaksi alla mainituista alatoimenpiteistä. Valittujen toimenpiteiden tarve tulee olla selkeästi sidottu yhdistyksen nykytilaan ja käytettävissä oleviin resursseihin.  

  • Seuran sisäisten harrastuspolkujen luominen/mallintaminen  
  • Uudenlaiset ja monipuoliset tavat harrastaa tavoitteellisesti ja ei-tavoitteellisesti  
  • Erilaiset tavat osallistua seuratoimintaan tavanomaisen liikuntaharrastustoiminnan lisäksi  
  • Ohjaajien ja valmentajien osaamisen lisääminen kohdeavustuksen tavoitteiden linjassa  
  • Vanhempien/huoltajien osallistuminen/kiinnittäminen/sitouttaminen seuratoimintaan  

 Hakemusten arvioinnissa ja avustusten myöntämisessä painotetaan hakemuksia, jotka pyrkivät vähentämään drop outia uudenlaisten kumppanuuksien ja kehittämistoimenpiteiden avulla mahdollistaen lasten ja nuorten harrastamisen monipuolisemmin vaihtoehdoin, eri tasoilla. Avustettavien hankkeiden on tavoiteltava pitkäaikaista muutosta drop out -ilmiön ehkäisyssä.   

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota lisäksi seuraaviin tekijöihin: hankkeen laajuus ja tarkoituksenmukaisuus suhteessa avustuksen tavoitteisiin, hankkeen talous- ja toimintasuunnitelman realistisuus, hakijan omat varat ja mahdollinen muu toimintaan saatava rahoitus, toiminnan jatkuvuus hankekauden jälkeen ja vaikutusten arviointi. Hankkeen toteuttaminen yhteistyössä useamman eri toimijan kanssa katsotaan arvioinnissa eduksi.  

Avustusta voidaan käyttää hankkeesta johtuviin kuluihin, jotka eivät ole toimijan suoranaisia perustoiminnan kuluja. Hankkeilla tulee olla omarahoitusosuus. Avustuksella ei voida rahoittaa käyttöomaisuuden hankintaa. Kohdeavustuksella ei tueta elinkeinotoimintaa.  

Hankkeella tulee olla vastuuhenkilö, selkeä toimintasuunnitelma sekä selkeät, realistiset ja mitattavat tavoitteet. Avustusta myönnetään vuoden pituisille hankkeille.   

Myönnettävät avustukset ovat suuruudeltaan 2 500  - 25 000 euroa.  

Avustusta voidaan myöntää avustuksen kriteerit täyttäville hakijoille, jotka ovat hakeneet avustusta annettuun määräaikaan mennessä. Avustuksen määrä ei voi ylittää haetun avustuksen määrää. Mikäli yhteisö saa avustusta liikuntatoimintaansa kaupungin muilta hallintokunnilta, ei liikuntapalvelu avusta samaa toimintaa. 

Hakijan tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvää hallintotapaa, urheiluyhteisön eettisiä periaatteita, sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita. 

Tutustu urheiluyhteisön eettisiin periaatteisiin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (pdf) 

Tutustu yhdistysten hyvään hallintotapaan(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (pdf) 

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kohdeavustuksen hakuaika on 11.3.-5.4.

Avustusta haetaan seuraavilla lomakkeilla, joista molemmat täytyy toimittaa hakuajan puitteissa:

Avustusasioinnin käytön ohjeet kirjautumisohjeineen löydät täältä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Poikkeustapauksessa avustushakemuksen voi toimittaa kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Kulttuuri- ja vapaa-aika/Liikunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13). Kaupungin kirjaamoon toimitettavien hakemusten on oltava perillä määräpäivään klo 15:een mennessä. 

Hakemukselle tulee liittää avustuskohtaisesti pakolliseksi määritellyt liitteet, joista löytyy lista alempana. 

Hakijan tulee täyttää asioinnin lomakkeen lisäksi pakollinen liite, jotta hakemus voidaan käsitellä (linkki liitelomakkeelle Hakeminen-kohdassa). 

Mikäli hakija ei ole aiemmin hakenut Helsingin kaupungin avustuksia tai tiedot ovat muuttuneet, hakemuksen liitteenä tulee toimittaa myös seuraavat liitteet:  

  • yhteisön säännöt 

  • pankin ilmoitus tilinomistajasta tai tiliotekopio (hakijalla tulee olla oma suomalainen pankkitili, jolle avustus maksetaan)  

  • ote yhdistysrekisteristä 

  • Viimeisin vahvistettu tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

  • Hakuvuotta koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio

Päätöksen kohdeavustuksen myöntämisestä tekee liikuntajaosto. Päätökset pyritään tekemään toukokuussa. Kaikille avustusta hakeneille tahoille lähetetään postitse tiedoksi avustuspäätös muutoksenhakuohjeineen.  

Liikuntajaoston päätöksiä pääsee lukemaan täältä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Avustukset maksetaan avustuspäätöksen mukaisesti yhdessä erässä avustuksen saajan ilmoittamin maksuyhteystiedoin. Ellei avustuksen saajalla ole pankkitiliä, tulee tämän avata pankkitili. Helsingin kaupunki maksaa avustukset vain avustuksen saajan nimellä olevalle pankkitilille.  

Avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on, että kaupungin hakijalle aiempina vuosina myöntämissä avustuksissa ei ole ilmennyt epäselvyyksiä. Kaupungilla on oikeus keskeyttää myönnetyn avustuksen maksaminen asian selvittämisen ajaksi, mikäli on aihetta epäillä, että Helsingin kaupungin yleisten avustusehtojen kohdassa 10 mainitut edellytykset avustuksen takaisinperintään täyttyvät. 

Kaupungilla on oikeus kuitata myönnetty avustus kokonaan tai osittain avustuksen saajalta olevalla perimiskelpoisella saatavallaan

Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Vuonna 2024 myönnettyjä kohdeavustuksia saa käyttää 31.5.2025 asti ellei päätöksessä ole toisin mainittu.

Avustusta voidaan käyttää hankkeesta johtuviin kuluihin, jotka eivät ole toimijan suoranaisia perustoiminnan kuluja. Hankkeilla tulee olla omarahoitusosuus. Avustuksella ei voida rahoittaa käyttöomaisuuden hankintaa. Avusta ei saa jakaa edelleen muille yhteisöille tai jakaa henkilökohtaisina avustuksina jäsenille, vaan se on tarkoitettu yhdistysten toimintaan yleisesti. 

Kohdeavustuksen käytöstä tulee raportoida erillisellä lomakkeella. Avustuspäätöksessä on tieto, milloin selvitys tulee olla tehtynä. Vuoden 2023 kohdeavustuksen selvityslomake(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Tutustu liikunnan avustusten myöntämistä, käyttöä ja käytön selvittämistä säänteleviin muihin dokumentteihin kootusti Ohjeita ja tukea -sivulla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Henkilökohtaista neuvontaa liikunnan avustuksiin liittyen antavat henkilöt löydät Yhteystiedot-sivulta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Hae avustusta

Tunnistaudu

Kirjaudu palveluun ja tee tunnistautuminen.

Kirjaudu sisään Esikatsele hakemusta