Hyppää pääsisältöön

Liikunnan kohdeavustus

Kohdeavustus on liikunnan kohdennettuun toimintaan suunnattu harkinnanvaraisesti myönnettävä avustus. Avustusta voivat hakea liikuntaseurat sekä muut liikuntaa järjestävät yhdistykset. 

Vuonna 2023 kohdeavustusta myönnetään toimintaan, joka mahdollistaa 10−15-vuotiaiden lasten ja nuorten pysymisen mukana harrastustoiminnassa sekä toimintaan, joka mahdollistaa liikuntaharrastuksen aloittamisen yläkouluiässä.

Avustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustuksen haussa, käytössä ja raportoinnissa tulee noudattaa liikunnan hakuohjetta sekä Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta.

Liikunnan hakuohje 2023 (pdf)

Yleiset avustusehdot

Vuonna 2023 kohdeavustusta myönnetään toimintaan, joka mahdollistaa 10−15-vuotiaiden lasten ja nuorten pysymisen mukana liikuntaseuran/-yhdistyksen toiminnassa, ja/tai toimintaan, joka mahdollistaa harrastamisen aloittamisen yläkouluiässä. Avustettavan toiminnan tulee liikuttaa pääasiassa helsinkiläisiä. 

Hakemusten arvioinnissa ja myöntämisessä painotetaan seuraavia järjestettävää toimintaa koskevia kriteereitä: 

 • ennaltaehkäisee drop out -ilmiötä 
 • lisää liikunnan saavutettavuutta ja madaltaa kynnystä liikunnan aloittamiseen 
 • lisää uusien harrastajien/ryhmien määrää seurassa
 • mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien harrastamisen liikuntaseurassa 

Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään edellisten kriteerien lisäksi huomioita myös seuraaviin asioihin: 

 • toiminnan jatkuvuus 
 • uudet innovaatiot ja kokeilut 
 • yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
 • toimintaa ei ole mahdollista tukea muilla Helsingin kaupungin avustusmuodoilla

Avustuksin tuetaan yhdistyksen itsensä järjestämää toimintaa. Kohdeavustuksella ei tueta elinkeinotoimintaa, Helsingin kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettua toimintaa eikä lyhytaikaista toimintaa kuten leirejä, tapahtumia tai turnauksia.

Kohdeavustuksen myöntämiseen ja suuruuteen vaikuttavat järjestettävän toiminnan ohella myös hakijan omat varat, avustettavasta toiminnasta saatavat tulot sekä muut ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet (esim. julkinen tuki).

Avustuksen osuus toiminnan hyväksyttävistä menoista voi olla enintään 80 prosenttia. Hyväksyttävät menot ovat avustettavaan toimintaan suoraan liittyviä kuluja. Jos on tarpeen hankkia sellaisia välineitä ja varusteita, jotka liittyvät suoraan järjestettävään toimintaan tai mahdollistavat sen toteutumisen, voi niiden osuus hankkeen kokonaisbudjetista olla maksimissaan 20 prosenttia.

Samaan toimintaan tai hankkeeseen voidaan myöntää avustusta vain kerran vuoden aikana. Jaettavat avustukset ovat suuruudeltaan 1 000−20 000 euroa.

Avustusta voidaan myöntää avustuksen kriteerit täyttäville hakijoille, jotka ovat hakeneet avustusta annettuun määräaikaan mennessä. Avustuksen määrä ei voi ylittää haetun avustuksen määrää. Mikäli yhteisö saa avustusta liikuntatoimintaansa kaupungin muilta hallintokunnilta, ei liikuntapalvelu avusta samaa toimintaa.

Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden kuitenkin niin, että avustushakemukset tulee toimittaa viimeistään 10.12.2023

Avustusta haetaan ensisijaisesti Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin kautta.

Sähköisen asioinnin lomakkeen lisäksi hakijan tulee täyttää erillinen Webropol-hakemusliite, johon pääset siirtymään tästä.

Avustusasioinnin käytön ohjeet kirjautumisohjeineen löydät täältä.

Poikkeustapauksessa avustushakemuksen voi toimittaa kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Kulttuuri- ja vapaa-aika/Liikunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13). Kaupungin kirjaamoon toimitettavien hakemusten on oltava perillä määräpäivään klo 16:een mennessä.

Hakemukselle tulee liittää avustuskohtaisesti pakolliseksi määritellyt liitteet, joista löytyy lista alempana.

Hakijan tulee täyttää asioinnin lomakkeen lisäksi pakollinen liite, jotta hakemus voidaan käsitellä (linkki liitelomakkeelle Hakeminen-kohdassa).

Mikäli hakija ei ole aiemmin hakenut Helsingin kaupungin avustuksia tai tiedot ovat muuttuneet, hakemuksen liitteenä tulee toimittaa myös seuraavat liitteet: 

 • yhteisön säännöt 
 • pankin ilmoitus tilinomistajasta tai tiliotekopio (hakijalla tulee olla oma suomalainen pankkitili, jolle avustus maksetaan) 
 • ote yhdistysrekisteristä

Päätöksen kohdeavustuksen myöntämisestä tekee liikuntapalvelupäällikkö. Hakemuksia käsitellään säännöllisesti ympäri vuoden. Kaikille avustusta hakeneille tahoille lähetetään postitse tiedoksi avustuspäätös muutoksenhakuohjeineen. 

Liikuntapalvelupäällikön päätöksiä pääsee lukemaan täältä.

Avustukset maksetaan avustuspäätöksen mukaisesti yhdessä erässä avustuksen saajan ilmoittamin maksuyhteystiedoin. Ellei avustuksen saajalla ole pankkitiliä, tulee tämän avata pankkitili. Helsingin kaupunki maksaa avustukset vain avustuksen saajan nimellä olevalle pankkitilille. 

Avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on, että kaupungin hakijalle aiempina vuosina myöntämissä avustuksissa ei ole ilmennyt epäselvyyksiä. Kaupungilla on oikeus keskeyttää myönnetyn avustuksen maksaminen asian selvittämisen ajaksi, mikäli on aihetta epäillä, että Helsingin kaupungin yleisten avustusehtojen kohdassa 10 mainitut edellytykset avustuksen takaisinperintään täyttyvät.

Kaupungilla on oikeus kuitata myönnetty avustus kokonaan tai osittain avustuksen saajalta olevalla perimiskelpoisella saatavallaan.

Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Vuonna 2023 myönnettyjä kohdeavustuksia saa käyttää toukokuuhun 2024 asti ellei päätöksessä ole toisin mainittu.

Jos on tarpeen hankkia sellaisia välineitä ja varusteita, jotka liittyvät suoraan järjestettävään toimintaan tai mahdollistavat sen toteutumisen, voi niiden osuus hankkeen kokonaisbudjetista olla maksimissaan 20 prosenttia.

Avustusta ei saa käyttää varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuuden tai muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäämiseen. Avusta ei saa jakaa edelleen muille yhteisöille tai jakaa henkilökohtaisina avustuksina jäsenille, vaan se on tarkoitettu yhdistysten toimintaan yleisesti.

Kohdeavustuksen käytöstä tulee raportoida erillisellä lomakkeella. Avustuspäätöksessä on tieto, milloin selvitys tulee olla tehtynä. Vuoden 2022 selvityslomake Vuoden 2023 selvityslomake

Tutustu liikunnan avustusten myöntämistä, käyttöä ja käytön selvittämistä säänteleviin muihin dokumentteihin kootusti Ohjeita ja tukea -sivulla

Henkilökohtaista neuvontaa liikunnan avustuksiin liittyen antavat henkilöt löydät Yhteystiedot-sivulta.