Hyppää pääsisältöön

Avustus liikunnan vuoden 2023 jäljellä olevasta määrärahasta

Vuoden 2023 jäljellä oleva avustusmääräraha kohdennetaan avustuksiin helsinkiläisille liikuntaseuroille, joiden taloudellinen tilanne on koronapandemian johdosta edelleen haastava tai joiden toimintaedellytyksiin tiloihin kohdistuneet rajoitukset ja muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi.

Vuoden 2023 jäljelle jääneen määrärahan avustus on haettavissa 4.9. - 24.9.2023 välisenä aikana. Päätökset hakemusten perusteella myönnettävistä avustuksista tekee liikuntapalvelupäällikkö.

Avustuksen haussa, käytössä ja raportoinnissa tulee noudattaa Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta.

tallenne 4.9 pidetystä info-tilaisuudesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti kokouksessaan 29.8.2023 (Liikuntajaoston päätös 29.8.2023 19 §) vuoden 2023 jakamatta jääneen määrärahan myöntämisperiaatteista sekä hakuajasta ja -tavasta. Jäljelle jääneen määrärahan avustusta voidaan myöntää helsinkiläisille rekisteröityneille liikuntaseuroille,

a) joiden tilanne on edelleen taloudellisesti haastava koronapandemian (2020-2022) aiheuttamien toimintaan ja tiloihin kohdistuvien rajoitusten vuoksi

ja/tai

b) joiden toimintaedellytyksiin tiloihin kohdistuvat rajoitukset ja muutokset (esim. koulujen liikuntasalien pitkäkestoiset remonttisulut) ovat vaikuttaneet merkittävästi.

Avustusta voidaan myöntää avustuksen kriteerit täyttäville hakijoille, jotka ovat hakeneet avustusta annettuun määräaikaan mennessä. Avustuksen määrä ei voi ylittää haetun avustuksen määrää. Avustus on harkinnanvarainen. Avustuksella tuetaan toimenpiteitä, joilla seura edistää yhdistyksen perustoimintaa ja toiminnan jatkuvuutta. Avustetun toiminnan tulee kohdistua pääasiassa helsinkiläisiin.

Yhdistyksen tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvää hallintotapaa sekä urheiluyhteisön eettisiä periaatteita.

Avustushaku aukeaa 4.9.2023 ja päättyy 24.9.2023 klo 23.59. Avustusta tulee hakea määritellyn hakuajan puitteissa. Jos hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, on hakemus myöhästynyt ja se hylätään.

Avustusta haetaan ensisijaisesti uuden avustusasioinnin yleisavustuslomakkeella.

Hakulomakkeen lisäksi hakijan tulee täyttää erillinen Webropol-hakemusliite, johon pääset siirtymään tästä.

Poikkeustapauksessa avustushakemuksen voi toimittaa kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Kulttuuri- ja vapaa-aika/Liikunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13). Kaupungin kirjaamoon toimitettavien hakemusten on oltava perillä määräpäivään klo 16:een mennessä. 

Hakemukselle tulee liittää avustuskohtaisesti pakolliseksi määritellyt liitteet, joista löytyy lista alempana.

Hakijan tulee täyttää asioinnin lomakkeen lisäksi pakollinen liite, jotta hakemus voidaan käsitellä (linkki liitelomakkeelle Hakeminen-kohdassa).

Lisäksi hakemuksen pakollisina liitteinä tulee toimittaa:

  • Vahvistettu tilinpäätös vuodelta 2022
  • Vahvistettu toimintakertomus vuodelta 2022
  • Vahvistettu tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

Mikäli hakija ei ole aiemmin hakenut Helsingin kaupungin avustuksia tai tiedot ovat muuttuneet, hakemuksen liitteenä tulee toimittaa myös seuraavat liitteet:

  • yhteisön säännöt
  • ote yhdistysrekisteristä

Päätöksen avustuksista tekee liikuntapalvelupäällikkö. Päätös avustusten jakamisesta pyritään tekemään loppuvuonna 2023. Kaikille avustusta hakeneille tahoille lähetetään postitse tiedoksi avustuspäätös muutoksenhakuohjeineen. 

Tutustu liikuntapalvelupäällikön aikaisempiin päätöksiin täällä.

Avustukset maksetaan avustuspäätöksen mukaisesti yhdessä erässä avustuksen saajan ilmoittamin maksuyhteystiedoin. Ellei avustuksen saajalla ole pankkitiliä, tulee tämän avata pankkitili. Helsingin kaupunki maksaa avustukset vain avustuksen saajan nimellä olevalle pankkitilille. 

Avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on, että kaupungin hakijalle aiempina vuosina myöntämissä avustuksissa ei ole ilmennyt epäselvyyksiä. Kaupungilla on oikeus keskeyttää myönnetyn avustuksen maksaminen asian selvittämisen ajaksi, mikäli on aihetta epäillä, että Helsingin kaupungin yleisten avustusehtojen kohdassa 10 mainitut edellytykset avustuksen takaisinperintään täyttyvät. 

Kaupungilla on oikeus kuitata myönnetty avustus kokonaan tai osittain avustuksen saajalta olevalla perimiskelpoisella saatavallaan.

Myönnettyä avustusta voidaan käyttää seuran omasta toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Avustus tulee käyttää 31.12.2024 mennessä.

Avustusta ei saa käyttää varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuuden tai muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäämiseen. Avustusta ei saa jakaa edelleen muille yhteisöille tai jakaa henkilökohtaisina avustuksina jäsenille, vaan se on tarkoitettu yhdistyksen toimintaan yleisesti. 

Avustuksen saajan on viipymättä ilmoitettava Helsingin kaupungille avustuksen käyttöön vaikuttavasta merkittävästä muutoksesta. Avustuksen saajan on korvauksetta annettava Helsingin kaupungille tämän tarpeellisiksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä sekä avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen hakijan/saajan kirjanpito ja hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia tarkastuksia.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys 31.5.2025 mennessä. Selvitys tehdään erillisellä lomakkeella.

Tutustu liikunnan avustusten myöntämistä, käyttöä ja käytön selvittämistä säänteleviin muihin dokumentteihin kootusti Ohjeita ja tukea -sivulla

Henkilökohtaista neuvontaa liikunnan avustuksiin liittyen antavat henkilöt löydät Yhteystiedot-sivulta.