Prövningsbaserat tilläggsunderstöd för eftermiddagsverksamhet

Prövningsbaserade tilläggsunderstöd som på basis av fostrans- och utbildningsnämndens principer beviljas organisationer som arrangerar lagstadgad eftermiddagsverksamhet.

Det prövningsbaserade tilläggsunderstödet för eftermiddagsverksamhet kan ansökas av organisationer, församlingar, stiftelser, samfund och privata serviceproducenter, vilka har beviljats verksamhetsunderstöd av nämnden för fostran och utbildning.

Ansök om prövningsbaserat tilläggsunderstöd för eftermiddagsverksamhet

Du kan ansöka om understöd elektorniskt.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

1.Kom överens om behov av tilläggsunderstöd med sektorn för fostran och utbildning.
2. Sektorn för fostran och utbildning behandlar ansökan och gör ett förslag till prövningsbaserat tilläggunderstöd.
3. Beslutet om utbetalningen av understödet till de enskidla organisationerna fattas av ekonomi- och planeringschefen.
4. Sökanden får information om beslutet per post och ett beviljat understöd betalas på den sökande organisationens bankkonto enligt stadens understödsprogram.

Handläggningstid

Cirka 1 månad

Giltighetstid

Ansökan är i kraft tills beslutet är fattat eller tills ansökan har dragits tillbaka.

Uträtta ärenden på webben

Ansök om prövningsbaserat tilläggsunderstöd

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag
Kräver identifiering.

Ansöka om bidrag

Identifiera dig

Logga in på tjänsten och gör identifieringen.

Logga in Förhandsgranska programmet