Hoppa till huvudinnehåll

Understöd för ungdomsverksamhet: Understöd till gårdsklubbar

En gårdsklubb ordnas vanligtvis av en eller flera frivilliga vuxna för barn och unga i samma husbolag eller i närområdet. Gårdsklubbar beviljas understöd för att ordna verksamhet för ungdomar och yngre tonåringar. Understödet beviljas för klubbverksamhet för lokala unga, som genomförs med hjälp av frivilligarbete. Gårdsklubbar drivs vanligtvis som en del av boendeverksamheten.

Om du är osäker på om din gårdsklubb kan ansöka om understöd bör du kontakta experterna vid ungdomsservicens partnerskapsenhet.

När du överväger att ansöka om understöd för ungdomsverksamhet bör du noggrant läsa både de allmänna avisningarna och villkoren för understöd och de understödsformsspecifika grunderna för beviljande och ansökningsanvisningarna.

Understödet till gårdsklubbar kan beviljas gårdsklubbar där minst två tredjedelar av deltagarna är barn eller unga från Helsingfors i åldern 7−28 år. Understödet till gårdsklubbar beviljas i regel inte till registrerade föreningar, stiftelser, företag eller andra registrerade aktörer.

Verksamheten i den understödda gårdsklubben ska syfta till att engagera unga och stärka deras sociala ställning. Gårdsklubben kan beviljas understöd för högst ett år åt gången.

Understödet beviljas inte för sökandens administrativa, löne- eller därmed jämförbara utgifter. Ur medlen för projektunderstöd beviljas inte personliga resebidrag eller stipendier. Med understödet finansieras inte heller anskaffning av anläggningstillgångar, och understödet beviljas inte för projekt vars avsikt är att vara vinstbringande.

Understödet till gårdsklubbar ska ansökas med ansökan om projektunderstöd för ungdomsverksamhet och det kan ansökas året om. Understödet kan dock beviljas tidigast från och med datumet för inlämnandet av ansökan.

Ansökan om projektunderstöd ska fyllas i på elektronisk väg i stadens e-tjänst för understöd. Ansökan ska göras genom att en myndig person som innehar kontot dit ett eventuellt understöd betalas identifierar sig personligen.  

 

Bilagorna ska lämnas in via e-tjänsten.

En obligatorisk bilaga är en kopia av kontoutdraget eller bankens meddelande om kontoägaren. När det gäller kopian av kontoutdraget räcker till exempel den sida av kontoutdraget där kontonumret och kontoägaren framgår. De övriga uppgifterna kan täckas så att de inte visas.

Verksamhetsplanen och budgeten för gårdsklubben kan antingen fyllas i ansökningsblanketten eller bifogas som bilaga till ansökan. 

Om tilläggsuppgifter eller precisering angående ansökan begärs av sökanden ska de lämnas via e-tjänsten inom utsatt tid. 

Partnerskapschefen vid ungdomsservicen beslutar om understöden till gårdsklubbar. 

Beslutet meddelas till sökanden per post, och tjänsteinnehavarnas beslut finns även framlagda på Helsingfors stads webbplats. 

Besluten visas inte i den e-tjänst där ansökan om understöd har lämnats.

Beslutet bör läsas noggrant. I beslutet finns alltid först en beslutsdel med förpliktelser och anvisningar för sökanden till exempel gällande utredningen om användningen av understödet. I beslutsdelen anges också för vilken tidsperiod och för vilket ändamål understödet har beviljats. Understödet ska användas för det ändamål för vilket det har beviljats och under den tid för vilken det har beviljats. 

Projektunderstödet till gårdsklubbar kan användas till exempel för material-, utrustnings- och serveringskostnader. Understödet får inte användas för löne- eller förvaltningskostnader eller för anskaffning av anläggningstillgångar. 

Understödsgivaren bestämmer vilka utgifter som berättigar till understödet. Projektunderstödet får alltså endast användas för de utgifter som fastställs i beslutet. Om det i beslutet endast står att understödet beviljas för gårdsklubbens kostnader, gäller detta bara de kostnader som i ansökan och/eller bilagorna till ansökan anges som användningsändamål för understödet. Om du under gårdsklubbens verksamhet har frågor eller vill ändra användningen av understödet bör du kontakta experterna vid ungdomsservicens partnerskapsenhet. 

Projektets kostnader kan endast godkännas för den tidsperiod för vilken understödet enligt beslutet har beviljats. I beslutet anges alltid på vilket sätt och när en utredning om användningen av projektunderstödet ska lämnas.

Utredning om användningen

En utredning om användningen av understödet ska lämnas med blanketten för utredning om användningen av projektunderstödet (på finska) inom utsatt tid. Kopior av kvittona och de eventuella övriga verifikaten på gårdsklubbens kostnader ska bifogas till utredningen. I vanligt fall består gårdsklubbarnas kostnader av köp av material, utrustning och servering, varvid verifikaten vanligtvis är kvitton på inköp. 

Om man inte på ett godtagbart sätt lämnar en utredning om användningen av understödet inom den utsatta tiden kan verksamhetsunderstödet återkrävas. Det är bra att komma ihåg att understödsgivaren i enlighet med Helsingfors stads allmänna anvisningar för understöd har rätt att vid behov begära alla uppgifter, handlingar och redogörelser som behövs för att utreda användningen av understödet. Understödstagaren är alltså skyldig att på separat begäran lämna även andra redogörelser än de som nämns i beslutet. 

Ta del av de allmänna anvisningarna om understöd för ungdomsverksamhet. 

Läs mer om anvisningarna och rådgivningen om understöd för ungdomsverksamhet. 

Om du har frågor eller vill berätta något om understöden för ungdomsverksamhet kan du kontakta planerarna vid ungdomsservicens partnerskapsenhet.
 

Ansöka om bidrag

Saknade behörighet

Du har inte de nödvändiga behörigheterna för att göra en ansökan. Logga in.

Logga in Förhandsgranska programmet