Separat ansökan: Understöd för främjande av kulturella aktiviteter för äldre

Understödet är ett behovsprövat specialunderstöd riktat till kulturverksamhet som stöder äldre Helsingforsbors välbefinnande och funktionsförmåga. Understödet för 2024 kommer att ansökas 15.1.–9.2.2024. Kultur- och bibliotekssektionen beslutar om vilka projekt som ska finansieras vid sitt möte den 16.4.2024

Syftet är att ägna särskild uppmärksamhet åt de hemmaboende äldres möjlighet att leva ett kvalitativt och erfarenhetsrikt liv där de är aktiva aktörer. Med förebyggande och välmåendefrämjande åtgärder svarar man på utmaningar som befolkningens åldrande medför. 

Utlysningen av understödet har beretts i samarbete med idrottsservicen inom kultur- och fritidssektorn. År 2023 är anslaget för understöd för kultur 1 300 000 euro. Understöden finansieras med arv som tillfallit staten och som ställts till Helsingfors stads förfogande.

Infotillställningar

Vi ordnar två infotillställningar om understöd med samma innehåll. Du behöver inte anmäla dig till infotillställningarna, välkommen med!

Infotillställning 1 torsdagen den 14 december klockan 10.30–12 på distans. 
Infotillställning 2 tisdagen den 16 januari klockan 16–17.30, fysisk tillställning. Infotillställningen ordnas i mötesrummet AULA, huset Fredriksberg, 1 våningen. Maskinverkstadsgränden 3, ingång trappa B.

Inspelning av infotillställningen på Teams (Länk leder till extern tjänst)(YouTube, på finska)

Till vem? 

Understödet kan ansökas av registrerade organisationer inom konst- och kultursektorn som har rättshandlingsförmåga. Understödet kan inte ansökas av privatpersoner eller oregistrerade arbetsgrupper. Sökandena måste ha partnerskap. Partner kan vara oregistrerade sammanslutningar, verksamhetsgrupper samt till exempel företag. I ansökan ska man beskriva samarbetets former och roller. Den sökande organisationen svarar för användningen av understödet och rapporteringen om användningen.

För vilket syfte? 

Understöd riktas till kulturverksamhet som stöder välbefinnandet och funktionsförmågan hos äldre i Helsingfors. Syftet är att ägna särskild uppmärksamhet åt de hemmaboende äldres möjlighet att leva ett kvalitativt och erfarenhetsrikt liv där de är aktiva aktörer.

I jämförelsen och bedömningen betonas projekt som främjar äldres välbefinnande och funktionsförmåga genom nya slags partnerskap och verksamhetsmodeller.

Särskilt viktiga sökkriterier är tillgänglighet och verksamhet genom vilken man förstärker den äldres deltagande och aktivitet. I understödskriterierna betonas även de äldres delaktighet i planeringen och genomförandet av projekten. 

De understödda projekten ska främja ett eller flera av följande mål:

 • utveckling av närtjänster/regional konst- och kulturverksamhet
 • utveckling av digital kulturverksamhet eller kulturverksamhet på distans
 • utveckling av frivilligverksamhet och kamratstöd
 • utveckling av konst- och kulturaktörers kompetens och skapande av nya arbetsmetoder/strukturer

Sökandena uppmuntras att ta hänsyn till mångfalden i sina planer, inklusive till exempel äldre invandrare. Vid bedömningen av projekten fäster man också uppmärksamhet vid regionaliteten, och man strävar efter att inrikta projekten på olika stadsdelar i Helsingfors. 

I jämförelsen och bedömningen betonas projekt som främjar äldres välbefinnande och funktionsförmåga genom nya slags partnerskap och verksamhetsmodeller. Gemensamma projekt som genomförs av flera aktörer räknas som en fördel vid bedömningen.

Understödet kan användas för att täcka sådana kostnader för projektet som inte är aktörens direkta kostnader för den grundläggande verksamheten. Projektet ska ha en självfinansierad del. Självfinansieringens andel har inte definierats. Understöden är behovsprövade.

Dessutom följs vid beviljandet av understöd:

Understödet för 2024 kan ansökas 15.1.–9.2.2024 fram till klockan 16.

Understöd kan beviljas för projekt som varar antingen ett eller två år. Besluten om fleråriga projektfinansieringar fattas dock varje år. Nivån för flerårighet är villkorlig, och understödet för varje år beror på beloppet på det årliga anslag som stadsstyrelsen reserverar för detta syfte.

För understödet skall den sökande fylla i två separata blanketter: 

 • Den elektroniska ansökningsblanketten. När du är inloggad i ärendehanteringstjänsten kan du fylla i ansökningsblanketten i avsnittet "Ansöka om bidrag" som finns till vänster på den här sidan. Inloggningslänken hittar du i det övre högra hörnet på webbplatsen. Blankettens namn är "Idrott, allmän bidragsansökan". I blanketten väljer du understödstypen "övrigt" och understödsåret "2024".
 • Webropol-blanketten. Fyll i Webropol-blanketten här. Du kan inte spara blanketten och komma tillbaka till den, så vi rekommenderar att du skriver svaren i förväg t.ex. i ett Word-dokument.

I understödsblanketten finns frågor om den sökande organisationen. Webropol-blanketten används i stället för att beskriva projektets innehåll och mål samt hur det ska genomföras. Alla frågor i Webropol-blanketten gäller det projekt organisationen ansöker om understöd för, inte den sökande organisationens verksamhet i allmänhet.  

Båda de obligatoriska blanketterna med eventuella bilagor ska lämnas in inom den utsatta tiden. Försenade ansökningar avslås. Vi rekommenderar att ansökan lämnas in redan före den sista ansökningsdagen, då tjänsten kan vara överbelastad. 

Den som ansöker om understöd ska ha en giltig fullmakt att hantera ärenden innan hen loggar in i e-tjänsten. En privatperson kan inte ansöka om understöd för en organisation utan fullmakt.
 

 

Den sökande ska via e-tjänsten lämna in nedanstående bilagor gällande den sökande organisationen. Om bilagorna redan tidigare har lämnats in i samband med en annan ansökan om understöd från Helsingfors stad, behöver samma bilagor inte lämnas in på nytt.

Bilagor som behövs för understöd för främjande av kulturella aktiviteter för äldre:

 • Organisationens regler
 • Bankens meddelande om kontoägaren eller en kopia av kontoutdraget (den sökande ska ha ett eget finländskt bankkonto som understödet kan betalas in på)
 • Bokslut och verksamhetsberättelse för 2022
 • Verksamhetsplan och budget för 2024

Ansökan behandlas vid partnerskapsenheten för tjänsten för kulturfrämjande inom Helsingfors stads kultur- och fritidssektor.

Behandlingstiden beror på det ansökta understödet. Kultur- och bibliotekssektionen vid kultur- och fritidsnämnden(Länk leder till extern tjänst) beslutar om understöden.  Besluten meddelas till sökandena efter sektionen fattat besluten. Sökandena delges beslutet per post. 

Kultur- och bibliotekssektionen beslutar om vilka projekt som ska finansieras vid sitt möte den 16.4.2024.

Specialunderstödet betalas ut i en rat. 

Om understödstagaren är skyldig staden, kvittas stadens indrivningsbara fordran mot det understöd som beviljats understödstagaren.

Understödet betalas till ett bankkonto i understödstagarens namn. Om understödstagaren inte har ett bankkonto, ska ett sådant öppnas. För säkerställande av bankkontaktuppgifterna ska sökanden (ny sökande eller om bankkontaktuppgifterna har ändrats) som bilaga till ansökan lämna ett kontoutdrag eller något annat dokument av vilket kontoinnehavarens namn och kontonummer framgår. Understödet betalas inte ut om denna utredning saknas.

Mer information om utbetalningen ges av förvaltningssekreteraren Minna Leino, tfn 09 3108 9044, minna.leino@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Villkor för användningen av understödet

Användningstiden för specialunderstöd för främjande av kulturella aktiviteter för äldre:

 • ettåriga projekt 1.6.2024–31.5.2025
 • tvååriga projekt 1.6.2024–31.5.2026

Understödet kan användas för att täcka sådana kostnader för projektet som inte är aktörens direkta kostnader för den grundläggande verksamheten. Projektet ska ha en självfinansierad del. Självfinansieringens andel har inte definierats. 

På alla understöd för kultur tillämpas Helsingfors stads allmänna anvisningar för understöd.(Länk leder till extern tjänst)

Understödet får endast användas för det ändamål som nämns i understödsbeslutet. Om användningsändamålet inte har definierats i understödsbeslutet, ska understödet användas för det ändamål som angetts i ansökan. I enlighet med villkoren för understöd har staden rätt att återkräva understödet eller en del av det.

Understödstagaren får inte använda understödet för medelanskaffning eller utgifter för affärsverksamhet och investeringar, och inte heller för att utöka finansieringstillgångar eller andra långsiktiga investeringar.

Understödstagaren ska ordna sin bokföring och revision på det sätt som lagen förutsätter samt så att användningen av understödet kan följas i bokföringen. Understödstagaren ska ordna en revision på det sätt som revisionslagen förutsätter. Understödstagaren ska ordna en revision även om revisionslagen inte förutsätter det. Då kan även en så kallad lekmannarevisor förrätta revisionen. Ett utlåtande, dvs. en verksamhetsgranskningsberättelse, ska ges om en revision som utförts av en lekmannarevisor.

Understödstagaren ska utan ersättning lämna Helsingfors stad de uppgifter som Helsingfors stad anser behövliga för behandlingen av ansökan om understöd samt för beviljandet av understöd och för övervakningen av användningen av understödet.

Understödsgivaren har rätt att granska sökandens eller understödstagarens bokföring och förvaltning samt vid behov även utföra andra inspektioner som gäller verksamheten.

Understödstagaren ska utan dröjsmål meddela Helsingfors stad om väsentliga förändringar som påverkar användningen av understödet.

Understödstagaren förbinder sig att reda ut bakgrunden till de leverantörer som används i verksamheten och att göra sin anskaffning av ansvariga aktörer som fullgör sina samhälleliga skyldigheter.

Utredning om användningen av understödet

Användningen av alla understöd som staden beviljat ska rapporteras. 

Understödstagarna ska lämna en utredning om användningen av understödet och en effektbedömning i samband med utredningen. Avsikten är att ännu starkare sammankoppla projekten med Helsingfors stadsstrategi och annat främjande av äldres hälsa och välbefinnande. Rapporten ska lämnas till beviljaren av understödet senast tre månader efter utgången av användningstiden för projektet.

Rapporten ska lämnas till understödsgivaren senast tre månader efter det att användningstiden för understödet har upphört.

 • Rapporteringsdagen för ettåriga projekt är 31.8.2025
 • För tvååriga projekt krävs en interimsrapport och en slutrapport senast 31.8.2026 

Vi har sammanställt bakgrundsmaterial, studier och länkar gällande äldre människors idrottsutövande och kulturverksamhet som stöd för projektplaneringen.

Mer information om understöden för främjande av kulturella aktiviteter för äldre ges av specialplaneraren Sara Kuusi, tfn 09 310 32204, sara.kuusi@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ansöka om bidrag

Identifiera dig

Logga in på tjänsten och gör identifieringen.

Logga in Förhandsgranska programmet