Hoppa till huvudinnehåll

Understöd för ungdomsverksamhet: Lägerunderstöd under skollovstider

Lägerunderstöd under skollovstider beviljas för att ordna lägerverksamhet för barn och unga från Helsingfors i åldern 7−16 år under skolloven. Det finns specifika grunder för beviljandet av understödet när det gäller antalet läger, lägrens längder, deltagare och tidpunkter, och dessa grunder bör läsas noggrant.

Lägerunderstöd under skollovstider beviljas för lägersäsongen, som är 1.11−31.10. Understödet beviljas alltså inte för ett kalenderår. Högst 80 procent av det beviljade understödet betalas utifrån planerna och resten enligt antalet verkliga lägerdygn efter säsongen. Understödet ska ansökas på förhand för läger under den kommande säsongen.

När du överväger att ansöka om understöd för ungdomsverksamhet bör du noggrant läsa både de allmänna avisningarna och villkoren för understöd och de understödsformsspecifika grunderna för beviljande och ansökningsanvisningarna. 

Lägerunderstöd under skollovstider kan beviljas föreningar från Helsingfors. Lägerunderstödet kan också beviljas andra instanser än ungdomsföreningar, såsom idrottsföreningar och kulturföreningar. 

Lägerunderstödet under skollovstider beviljas föreningar från Helsingfors som ordnar ett läger för minst tio Helsingforsbor i åldern 7–16 år under skollovstider. Understödet kan inte beviljas för läger som helt eller delvis ordnas under skolornas arbetstider. Skollovstiderna är sommar-, höst-, jul-, vinter- och påskloven. 

Sökanden ska ordna minst fyra natt- och/eller dagläger. Ett nattläger ska vara i minst tre nätter, och ett dagläger i minst fyra dagar med sex timmar per dag. Understödet kan i undantagsfall även beviljas för avvikande lägerlängd. 

Understödet beviljas inte nationella organisationer eller paraplyorganisationer.  

Alla läger ska vara öppna för barn och unga från Helsingfors.  

Lägerunderstöden beviljas utifrån antalet lägerdygn. 

Lägerdygnet räknas så att antalet deltagare från Helsingfors i åldern 7−16 år multipliceras med lägrets längd. Understöden för nattlägerdygnet och daglägerdygnet kan vara olika. Antalet dygn betyder antalet lägerdagar från början till slut, dvs. ankomstdagen och avresedagen räknas med. 

Lägerunderstödet under skollovstider ska ansökas senast sista oktober för läger som ska genomföras 1.11–31.10. Understödet ska ansökas med ansökan om lägerunderstöd.

Ansökan ska fyllas i på elektronisk väg i stadens e-tjänst för understöd. Registrerade föreningar ska identifiera sig via föreningens egen suomi.fi-identifiering.

Bilagorna ska lämnas in via e-tjänsten.

Bilagorna till ansökan om lägerunderstöd under skollovstider är

  • läger-excel, ladda datafilen (xls)
  • föreningens verksamhetsplan
  • föreningens budget

Sökanden ska även lämna följande bilagor, om de inte har lämnats i samband med någon annan ansökan:

  • en kopia av kontoutdraget eller bankens intyg över kontoägaren
  • föreningens gällande stadgar

När det gäller kopian av kontoutdraget räcker till exempel den sida av kontoutdraget där kontonumret och kontoägaren framgår. De övriga uppgifterna kan täckas så att de inte visas. 

Den obligatoriska läger-excelbilagan ska noggrant ifyllas i sin helhet. Lämna läger-excelbilagan i samband med ansökan. Enligt separat överenskommelse kan man vid behov få en förlängning av tidsfristen för att lämna in andra bilagor. De bilagor som saknas ska lämnas in inom angiven tid. 

Bevara läger-excelbilagan i säkert förvar. Även uppgifterna om de realiserade lägren under lägersäsongen ska anges i bilagan.

Ungdomssektionen vid kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om lägerunderstödet under skollovstider i två faser. Det första beslutet fattas utifrån de planer som angetts i läger-excelbilagan, vanligtvis i början av året i januari, och det andra beslutet fattas utifrån de realiserade lägren enligt läger-excelbilagan i slutet av året i november−december.

Utifrån sökandenas planer beslutar man i början av året om understöden, varav den största delen betalas ut i förskott, vanligtvis 80 procent av understödsbeloppet. Efter lägersäsongen, senast sista oktober, ska sökandena lämna en utredning om de realiserade lägren, varefter ungdomssektion fattar beslut om de slutliga understöden utifrån de realiserade lägren. 

I praktiken kan sökanden alltså i beslutet från slutet av året beviljas mer understöd än i beslutet från början av året på grund av att sökanden har genomfört fler läger än planerat. Å andra sidan kan sökanden få mindre understöd än i beslutet från början av året, om sökanden har genomfört färre läger än planerat. Om sökanden genomfört betydligt färre läger än planerat kan det understödsförskott som betalats i enlighet med beslutet från början av året återkrävas för den överskridande delen. Observera att det beviljade understödsbeloppet aldrig kan överstiga det understödsbelopp som man ansökt om.

Beslutet

Både beslutet om understödsförskott i början av året och det slutliga understödsbeslutet i slutet av året sänds till sökanden per post. Dessutom finns ungdomssektionens mötesprotokoll med beslutet framlagt på Helsingfors stads webbplats. Föredragningslistorna för ungdomssektionens möten offentliggörs cirka en vecka före mötet, och föredragningslistorna och protokollen finns ocksåpå stadens webbplats

Besluten visas inte i den e-tjänst för understöd där ansökan om understöd har lämnats.

Beslutet bör läsas noggrant. I beslutet finns alltid först en beslutsdel med förpliktelser och anvisningar för sökanden till exempel gällande utredningen om användningen av understödet. I beslutsdelen anges också för vilken tidsperiod och för vilket ändamål understödet har beviljats. Understödet ska användas för det ändamål för vilket det har beviljats och under den tid för vilken det har beviljats.inä aikana, jolle se on myönnetty. 

Godtagbara utgifter för vilka man kan använda lägerunderstödet under skollovstider är 

  • kostnader för transporter, material, livsmedel, information, försäkringar och hyror i samband med läger
  • lönekostnader för lägerpersonalen

Utredning om användningen

En utredning om användningen av lägerunderstödet under skollovstider ska lämnas senast 31.10. 

Det centrala i utredningen är läger-excelbilagan med noggrant angivna uppgifter om de realiserade lägren. Du ska alltså bevara den läger-excelbilaga med planerna som du gjort i samband med ansökan, eftersom du behöver den också i utredningen. Kontrollera att datumen, timmarna, deltagarna och platserna för lägren är korrekta. Om det har skett förändringar i dessa jämfört med planen eller grunderna för beviljande ska du ge en kort redogörelse för förändringarna under Kort beskrivning av lägret i läger-excelbilagan.

Föreningar som får lägerunderstöd under skollovstider ska i sin bokföring specificera lägrens inkomster och utgifter som ett separat kostnadsställe. Understödstagaren ska lämna bokslutets resultaträkning, där lägrens kostnadsställes inkomster och utgifter framgår, eller lägrens kostnadsställesrapport för lägersäsongen.

Föreningar som fått lägerunderstöd under skollovstider kan i samband med utredningen bli föremål för revision i fråga om användningen av lägerunderstödet under skollovstider.

Ta del av de allmänna anvisningarna om understöd för ungdomsverksamhet. 

Läs mer om anvisningarna och rådgivningen om understöd för ungdomsverksamhet. 

Om du har frågor eller vill berätta något om understöden för ungdomsverksamhet kan du kontakta planerarna vid ungdomsservicens partnerskapsenhet.
 

Ansöka om bidrag

Saknade behörighet

Du har inte de nödvändiga behörigheterna för att göra en ansökan. Logga in.

Logga in Förhandsgranska programmet